KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

“ENGELSZ ENGELL”

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         “ENGELSZ ENGELL”

 “Engelsiz Engelli”

“…Engelli olmanýn baþarýya mani olmasýna gerek yok. Yetiþkin hayatýmýn neredeyse tamamýný motor nöron hastalýðý ile geçirdim. Ama bu hastalýk beni astrofizik alanýnda önemli bir kariyer ve mutlu bir aile sahibi olmaktan alýkoyamadý”…

Yukarýdaki cümlelerin sahibi ünlü astrofizikçi Profesör Stephen W. Hawking…

Dünyayý sarsan bilimsel iddialarýyla gündemden düþmeyen ve Einstein’den sonra en büyük teorik fizikçi olarak kabul edilen bilim insaný…

Dünyadaki bir milyarý aþkýn engelliden biri…

Hastalýðý: Amyotrofik lateral skleroz (ALS)…

Zihinsel faaliyetleri olmasýna raðmen, ayaða kalkamýyor, yürüyemiyor ve kaslarýný kullanamýyor. Tekerlekli sandalyeye mahkum.

Hawking bu hastalýða 21 yaþýnda yakalandý… 46 yaþýnda sesini kaybetti.

Ona en fazla 25 yaþýna kadar yaþayabileceði söylendi, bu yýl 8 Ocak’ta 72.Doðum gününü kutladý.

Her yýl üç-dört kez yolculuða çýkýyor ve yaþamdan büyük keyif aldýðýný dile getiriyor…

Hayatýndan son derece memnun…

O adeta engel tanýmýyor…

O bir “engelsiz engelli”…

***

Dünya Engellilik Raporuna göre, engellilerin sayýsý her geçen gün artmaktadýr. Ne yazýk ki düþük gelirli ve orta gelirli ülkelerde engellilerin yaþamýnýn büyük bölümü kronik hastalýklarla geçmektedir.

Raporu sonuna kadar okuduðunuzda þu kanýya varýyorsunuz:

Engelli oranýnýn gittikçe azalmasý, engellinin toplumda var olabilmesi, topluma yarar saðlayabilmesi, mutlu yaþamasý ve bir anlamda “engelsiz engelli” olabilmesi her konuda olduðu gibi geliþmiþ bir ülkede ve bilinçli bir toplumda mümkündür.

 “Stephen Hawking, ekonomik yönden güçlü bir ülkede ve bilinçli bir toplumda yaþamasaydý baþarýlarla dolu kaliteli bir yaþam öyküsüne sahip olabilir miydi?”

Dünya Engellilik Raporunu sonuna kadar okuduðunuzda bu sorunun cevabý : “Çok zor”  olurdu.

Ülkemizde neredeyse her 8 kiþiden biri engelli. Mutsuz bir engellinin, bulunduðu topluma hiçbir yarar veremeyeceði ve bulunduðu aileyi de maddi veya manevi olumsuz etkileyeceði herkesçe bilinen bir gerçektir.

Oysa dünyada engellerini aþmýþ, kendisi ve sevdikleri için engelsiz bir dünya oluþturmuþ sayýsýz “engelsiz engelli” vardýr. Toplumumuzda engellerini aþmýþ mutlu engellilerimizin oranýnýn artmasý ve engelli sayýmýzýn her geçen gün azalmasý kuþkusuz ülkemizin potansiyelinin doðru deðerlendirilmesine ve geliþmiþ modern ülkelerin seviyesine çýkmasýna baðlýdýr.

Herkes bir engelli adayýdýr” sözü beyinlerimize bir tokat gibi inmeli ve bilincimizde bir þimþek gibi çakmalýdýr. Engellilerin yaþamýný kolaylaþtýracak hususlarda son derece duyarlý olunmasý tüm toplum için bir zorunluluktur. Ayrýca, toplumlarýn ve ilgili kurumlarýn görevi “engelsiz engelliler” oluþturmak ve engelli sayýsýnýn gün geçtikçe azalmasýný saðlamak olmalýdýr.

Sonuç olarak, engellilerin engelsiz bir dünyada yaþamalarý için önce engelsizlerin kafalarýndaki ve vicdanlarýndaki engellerin kalkmasý, yani “öteki engelsiz engellilerin” deðiþmesi gerekmektedir.

Engelsiz duyarlý bir dünyada yaþanmasý ve engellilerin “sadece bir gün” hatýrlanmasý yerine hiç unutulmamasý dileði ile …

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2824 Defa Okundu
2014-12-04

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır