KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAYVANCýLýK ÝþSZLð AZALTABLR

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         HAYVANCýLýK ÝþSZLð AZALTABLR

Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir

Sanayi, turizm ve hayvancýlýk…

Bu üç sektör iþsizliði azaltan en önemli sürükleyici güç olarak kabul edilmektedir. Hayvancýlýk Anadolu’da en önemli geçim kaynaklarýnýn baþýnda gelmektedir.

Geçenlerde bir vesile ile gittiðim bir köyde çok güzel manzaralý ve konforlu bir köy evine sahip ahýrýnda 8-10 adet ineði olan bir çiftçinin mutlu ve huzurlu yaþamýna tanýk oldum. Köydeki hayatýndan memnun ve asla köyünden çýkmak istemiyor. Biraz sohbet ettik ve ayak üstü þunlarý söyledi:

Günde ortalama 20 kg süt veren iki inek aylýk asgari ücretten daha fazla bir gelir saðlayabilir. Kaba yem ihtiyacýný kendisi saðlayan 4 kiþilik bir aile köyde günde 15-20 kg süt veren  5-6 inekle geçimini rahat saðlayabilir. Ancak köyü sevmek ve benimsemek gerekir. Gençler köyde sosyal bir yaþam ortamý bulurlarsa köyden uzaklaþmak yerine köye baðlanabilirler. Þehrin rahat yaþam cazibesi asgari ücretle çalýþma pahasýna gençleri köye sürüklemektedir.

Görülüyor ki, bazý illerimizde turizm ve hayvancýlýk gelirleri bir araya geldiðinde ortaya çýkan sinerji daha sürdürülebilir bir kalkýnma ve geçim saðlayabilmektedir.

Köyden kente göçün bir sorunsal olduðu bölgelerimizde hayvancýlýðý iþsizliði azaltan önemli dinamiklerden biri olarak deðerlendirmek ve daha cazip kýlmak için çareler aramalýyýz.

Devletimizin saðladýðý destekler ve teþvikler çok önemli olmakla birlikte yaygýnlýðý ve baþvuru kolaylýðý artýrýlmalýdýr. Daha fazla baþvuru yapýlmasý ve daha çok yararlanýlmasý saðlanmalýdýr.

Kýrsalda üretimin en önemli kesimini oluþturan kadýnlarýmýza yönelik projeler geliþtirilmeli ve köylerde üretim canlý tutulmalýdýr. Köyler sadece yaþlýlarýn hayat sürdüðü bir yer olmaktan çýkarýlmalýdýr.

Sonuç olarak, hayvancýlýðýn üzerine daha fazla odaklanmalý ve iþsizliði azaltýcý bir sektör olarak daha fazla proje ve stratejiler geliþtirilmelidir.  

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 20220 Defa Okundu
2017-05-01

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır