KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖLüMSüZLüK MüMKüN Mü?

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         ÖLüMSüZLüK MüMKüN Mü?

Ölümsüzlük mümkün mü? 

Sabah sabah karþýlaþtýðým bir haberi, üþenmeden sonuna kadar okudum.
 
Haber þöyle:
 
“Nottingham Üniversitesi nden bilim adamlarý, þaþýrtýcý bir açýklamayla "sonsuza kadar" yaþayabilen organizmayý keþfettiklerini duyurdu…Araþtýrma sonucu "planarya yassý kurtlarý"nýn kendilerini sürekli yenileme yeteneðine sahip olduklarý ortaya çýkmýþ…”
 
Bu gibi bilimsel araþtýrmalar kuþkusuz heyecan verici. Haberin altýndaki yorumlarý okuyunca yorumlarýn çoðu alaylý. Birçoðu da imkansýz gördüðünü ifade etmekte…
 
Bir de bir tür denizanasýnýn erginlik konumuna geldikten sonra yeniden ilk geliþme dönemine dönebildiði saptanmýþtýr. Bunlardan ölümsüz denizanasý olarak da bahsedilir.Demek ki,þimdilik bazý canlýlar için ölümsüz olabileceðine iliþkin ipuçlarýna ulaþýlabilmektedir.
 
Böyle araþtýrmalarla alay edip imkansýz mý görmeliyiz?...
 
Bence bu araþtýrmalarla alay etmemeliyiz. Çünkü bilim ve sanat alay edilen yerde geliþemez. Hayaller kýsýtlanmamalý ve hayal edenlerin hayallerinin geliþmesine yardýmcý olunmalý, teþvik edilmeli ve hayalleriyle ürettiði projeler desteklenmelidir. Albert Einstein : ”Hayal bilgiden önemlidir” demiþtir. Hayal etmeden bir bilimsel araþtýrmayý ve deneyi kurgulamak, sonuç elde etmek, çýlgýn hayaller kurmadan müthiþ buluþlar elde edilmesi mümkün deðildir. 135 yýl öncesinden Graham Bell telefonu keþfetmiþ olmasýna raðmen, fazla yok 30 yýl önce cep telefonundan bahsedilseydi birçoðumuz güler geçerdi. Oysa þimdi sonuçlar ortada.
 
Ölümsüzlük nice krallarýn,padiþahlarýn ve sultanlarýn içmek istedikleri bir iksirdi,ama mümkün olmadý.
 
Peki yine sormadan geçmeyelim: “Canlýlar için ölümsüzlük mümkün mü? …”
 
Soruyu diðer açýdan sorarsak: “Dünya üzerinde insanlar da dahil yaþayan canlýlarýn ölümsüz olmasý durumunda neler olurdu?”
 
Her þeyden önce, dünya geometrik bir çoðalmanýn sonucu dolup taþardý.
 
6 milyar insana raðmen, dünyada açlýkla karþý karþýya kalan insan sayýsý bir milyara yaklaþmaktadýr. Þimdiye kadar 110 milyar insan doðduðunu ve bu insanlarýn ölmeden doðurduklarý durumunda dünyanýn durumunu varýn siz düþünün… Diðer canlýlarý da hesaba kattýðýnýzda canlýlar için ölümsüzlüðün en azýndan dünya açýsýndan mümkün olamayacaðý ortadadýr.
 
O zaman insanlar için geriye manen ölümsüz olmak kalmaktadýr.
 
Bu anlamda, ölümsüz insan var mýdýr? Varsa kaç tanedir?...
 
Bana göre:
 
Þimdiye kadar dünya üzerinde doðan 110 milyar insandan kaçýnýn adýný biliyorsanýz o kadar insan en azýndan þuana kadar ölümsüzdür…
 
Ama insana deðer vermeden basit, sýð ve kýsýr yaþam cenderesinde, salt küçük menfaatler için çalýþan insan için ise her an yok oluþ vardýr…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3243 Defa Okundu
2012-03-01

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır