KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KADýN VE ÜRETM

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         KADýN VE ÜRETM

Kadýn ve Üretim

Göçün en fazla yaþandýðý Doðu Anadolu Bölgesinde geçim kaynaðý çoðunlukla tarým ve hayvancýlýða dayalý olup iþsizlik yüksek oranda seyretmektedir. Sosyal güvenlik kapsamýnda ücretli çalýþan kadýn oraný %10 civarýnda olup, diðer kadýn oraný ücretsiz aile iþçisi olarak kayýtlara geçmektedir. Kadýnýn içinde bulunduðu sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlar bölgede ülkenin diðer bölgelerine oranla daha fazladýr. Okuryazar oraný çoðu ilde yeterli olmasýna raðmen bazý illerde hala (Aðrý gibi) %20 civarýnda kaydedilmektedir.
 
Kars göç veren iller arasýnda % -22 ile 5.sýrada, kiþi baþýna düþen gelir bakýmýndan 71.sýrada yer almaktadýr.(2010 TUÝK). Kars’ta 2009 TUÝK verilerine göre erkeklerin iþgücüne katýlma oranlarý %75.8 iken, bu oran kadýnlarda % 40.8’dir.Geleneksel alýþkanlýklarýn ve kökleþmiþ kültürel yapýlarýndan dolayý bölgede eðitim, örgütlenme ve pazarlama gibi etkili faktörlere en baþta erkek ulaþmakta kadýn yýllardýr geri planda kalmaktadýr. Bu da kadýnýn içinde bulunduðu dramý iyice artýrmaktadýr. Bölgenin doðal kaynaklarý verimli kullanýlýrsa bölgeye ekonomik açýdan ciddi gelir saðlayacaðý su götürmez bir gerçektir. Aile içinde önemli bir iþgücü kaynaðý olan bölge kadýný birtakým sorunlarýndan sýyrýlýrsa kýrsalýn önemli bir aktörü olarak üretime ve kalkýnmaya çok ciddi katkýda bulunabilir.
 
Kadýnýn içinde bulunduðu çevrede iç içe olduðu kaynaklar, önemli su kaynaklarý, yer altý kaynaklarý, hava, iklim, enerji kaynaklarý ve eko çeþitliliktir. Eðer bu kaynaklar kýrsaldaki kadýnýn hâkimiyet alanýnda doðru ve verimli kullanýlýrsa üretimin diðer kolunda bulunan kadýnýn enerjisi bölge ekonomisine önemli katkýlar saðlayacaktýr.
 
Kadýnýn sosyal güvencesi salt erkeðin ellerine terk edilirse kendine özgüveni olan ve kiþilik bakýmýndan güçlü kadýnlara sahip bir ülke olabilmemiz mümkün deðildir. Kiþiliði ve özgüveni güçlü olmayan kadýnlardan da kiþilikli ve özgüveni yüksek oðullar ve kýzlar yetiþtirilmesi beklenemez. Kadýnýn özgüveni ve saðlam kiþiliðe sahip olabilmesinin sosyo-ekonomik alanda var olmasýndan geçer.Bu da kadýnýn üretimde yeterince yer almasýný gerektirir.
 
Kýrsalda ve þehirde kadýnýn annelik vasfýný örselemeden üretim alanlarýnda tutarak ülke ekonomisine faydasýný artýrmak gerekmektedir. Kýrsaldaki kadýnýn durumu daha fazla büyüte altýna alýnmalýdýr. Kadýn köyünden ve evinden çýkmadan da üretime katkýda bulunabilir. Onlarý köylerinde mutlu etmenin yollarý aranmalýdýr. Kadýnýn enerjisini yanlýþ sarf etmemek ve kaynaklarý verimli kullanmasýný saðlamak üretime çok ciddi katkýlar saðlayabilir.
 
Bu duygularla 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü’nü kutlar, tüm dünya kadýnlarýna saðlýklý, mutlu ve umutlu günler dilerim.
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2853 Defa Okundu
2012-03-07

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır