KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YGS KöPRüSü

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         YGS KöPRüSü
YGS Köprüsü
  
Bugün gazeteler yine yaný baþýmýzdaki bir gencimizin intiharýný “YGS intiharý” diye manþetlerden verdi…
 
Ünlü þair Ümit Þair Oðuzcan, oðlu Vedat’ýn intiharý ile belki de dünyanýn en acý þiirlerinden birini yazmýþtý. Her kelimesi yakýp kavuran uzun ve içli þiirinin bir bölümünde þöyle der:
“6 Haziran 1973
Pýrýl pýrýl l bir yaz günüydü
Aydýnlýktý, güzeldi dünya
Bir adam düþtü o gün Galata Kulesinden
Kendini bir anda býraktý boþluða
Ömrünün baharýnda
Bütün umutlarýyla birlikte
Paramparça oldu
Bir adam düþtü Galata Kulesinden
Bu adam benim oðlumdu “
 
Ýntihar eden gençlerimiz sýradan deðildir. Her biri geleceðimiz için baþlý baþýna önemli bir deðerdir. Bunun yaný sýra oðuldur, kýzdýr, kardeþtir, torundur ve dünyadaki biricik ciðerparelerdir.
 
Bu intiharlar aile bireylerini de derinden sarsmakta ve asla bitmeyecek aile dramlarýný da beraberinde getirmektedir.
 
Gençlerimizi her þeye raðmen yaþanmasý güzel olan bu hayattan kopararak, intihara sevk eden ana neden veya nedenler nelerdir? Olayýn sosyal ve ekonomik boyutlarý enine boyuna tartýþýlmalýdýr.
 
Bir bireyin anne karnýndan gençlik çaðýna kadar yetiþtirilmesinde, bu ülkenin olanaklarýndan yararlanan herkesin sorumluluðu vardýr.
 
Bu sorumluluðun en fazla payý özellikle ülkeyi þimdiye kadar yönetenlerindir…
 
Gençliðin enerjisi doðru yönlendirildiði takdirde yükseltmeyeceði ülke ve ülkü yoktur.
 
Gençliðin içinde bulunduðu manzara hiç de iç açýcý deðildir.
 
Dizilerle, magazin haberlerle, yapay kahramanlarla, içi boþ rol modellerle genç beyinler sürekli doldurulmaktadýr…
 
Kalýcý dersler aþýlayan, doðru moral ve motivasyon veren kaç dizi veya film vardýr?
 
Güya sigara ve argo sözler saklanýyor, diðer taraftan entrika, erotizm, þiddet, aldatma ve kýsa yoldan güç ve þöhret üzerine oturtulmuþ filmlerdeki yozlaþmýþ insan iliþkileri en mahrem noktalarýna kadar toplumun önüne seriliyor…
 
Klasiklerden türetilen güzelim eski Türk filmleri bile çarpýtýlarak günün koþullarýna göre ayarlanýyor…
 
Þiddet her yerde kol geziyor, hatta çizgi filmlere kadar indi…Ýþaret ve uyarýlarla bunun önüne ne kadar geçilebiliyor?...
 
Birçok dizinin tanýtým fragmanlarýný izlemeye bile mangal gibi yürek ister…
 
Filmlerin ve dizilerin kaçýnýn içinde, tarih, kültür, felsefe ve edebiyat vardýr?
 
Sihirli camlardan sýzan yaldýzlý hayatlarý konu alan veya tamamen kendi fikrini dayatan tek yanlý programlar gençliðin tüketme arzusunu kamçýlayarak gerçekçi ve bilimsel düþünebilme yetisini kýrýyor.
 
Sonunda olanaksýzlýklarla ve ümitsizliklerle dolu dünyasýnda tek baþýna kalan gençlik sýðýnacak limaný kalmayýnca daha da bocalýyor ve bunalýyor…
 
Birçok açýdan zayýflayan gençlik kendine tüketim pazarlarý arayan yaldýzlý ve çýlgýn dünyanýn acýmasýz fanusunda boðuluyor…
 
Ailesel dramý olanlar bu kuþatmaya çok fazla dayanamýyorlar, hemen pes edip yanlýþ yollara baþvurabiliyorlar…
 
Gençliðe her taraftan “ÞAH” çekiliyor…
 
Bu “þah”lardan biri de YGS’dir.
 
Birçok geliþmiþ ülkede öðrencinin geleceði sadece bir sýnava baðlanmýyor. Örneðin Japonya’da öðrenci günlerce deðiþik amaçlý sýnavlara giriyor. Bazý ülkelerde merkezi sýnavýn yanýnda Üniversite’ler ayrýca sýnav yapýyorlar. Ülkemizde kargaþa, torpil ve adaletsizlik endiþesiyle uzun yýllardan beri üniversitelere merkezi sýnavla öðrenci alýnýyor. Ancak öðrencinin psikolojik, sosyal, kültürel birikimi ve doðuþtan getirdiði yeteneklerinin yanýnda, 7 yaþýndan 17 yaþýna kadarki süreci ölçülmeden her þey YGS köprüsüne býrakýlýyor. Bu yapýlýrken bölgesel geliþmiþlik farklýlýklarý da dikkate alýnmýyor, YGS köprüsünün bu tarafýnda kalan çaresizlerin durumlarý deðerlendirilmiyor… Oysa YGS umutla geçilmesi gereken bir ölçme ve deðerlendirme geçidi olmalý,“hayat memat” köprüsü olmamalýdýr.
 
Merkezi sýnav yöntemi, belki ülkemiz koþullarýnda iyi bir formül olabilir. Ancak gençliðin önünde hayatýný kazanmak için baþka seçenekler olmazsa YGS sonuçlarý gençler için aðýr bir kabusa dönüþebiliyor. Bu nokta çok iyi düþünülmeli ve gençlerin geleceðe dönük umut seçenekleri artýrýlmalýdýr.
 
Gençleri içlerindeki gizli yangýnlarla, düþtükleri kaoslarla ve umutsuzluklarla baþ baþa býrakamayýz…
 
Onlar “MAT” olmadan onlarý bu noktaya getiren sebepleri ortaya çýkaracak araþtýrmalara hýz verilip, akla ve bilime dayalý yeni sosyo ekonomik politikalar üretilmelidir…
 
Aksi takdirde gençliði ihmal etmek bir “bumerang” gibi geri dönebilir…
 
Not: 19 Ocak 2010 tarihli “Fanustaki Gençlik” adlý yazýmdan alýntýlar yapýlmýþtýr.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7951 Defa Okundu
2012-04-24

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır