KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

28 NSAN 2012 “DüNYA VETERNER HEKMLER GüNü”

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         28 NSAN 2012 “DüNYA VETERNER HEKMLER GüNü”
28 Nisan 2012 “Dünya Veteriner Hekimleri Günü”
 
Veteriner Hekimlik mesleðinin tarihsel geçmiþine göz attýðýmýzda, meslek insanlýk tarihi kadar eski olmasýna raðmen, modern anlamda eðitimi 251 yýl önce Fransa’da 28 yaþýnda Claude Borgelat adlý genç bir Veteriner Hekimin çabalarýyla baþlamýþtýr. Kraliyet sarayýna baðlý bir akademinin müdürlüðüne getirilerek her türlü imkan saðlanan Borgelat’ýn Veteriner Hekimliðin bilimsel olarak okutulmasý için 2 veteriner okulunun açýlmasýnda öncülük ettiði bilinmektedir.
 
Hayvan saðlýðýna hizmet ettiði kadar insan saðlýðýna da hizmet eden Veteriner Hekimlik mesleðinin öneminin toplum tarafýndan yeterince kavranmasý ve anlaþýlmasý için 2000 yýlýnda Dünya Veteriner Hekimleri Birliði’nin aldýðý kararla her yýl Nisan ayýnýn son cumartesi günü kutlanmaktadýr.
 
Emek yoðun ve tüm zamanlý çalýþan Veteriner Hekimler birçok sorunlarýna raðmen özveriyle mesleklerini icra etmekte ve hayvan hastalýklarýyla mücadele ettikleri kadar, hayvandan insana geçen hastalýklarýnda denetim ve kontrolünde önemli görevler üstlenmektedir. Veteriner hekimlik mesleðinin geliþmiþ ülkelerde çok önemli ve saygýn meslekler arasýnda yer almýþ olmasýna raðmen, ülkemizde henüz hak ettiði yeri almadýðýný görmekteyiz. Bu durum mesleðe olan raðbeti azaltmakta ve meslekle ilgili alanlarda üretimin ve kalitenin artýrýlmasý olumsuz etkilenmektedir. Oysa Veteriner Hekimlik sevilerek ve istenerek yapýlan bir meslek olmasý gerekirken her geçen gün daha az seçilen bir meslek kolu haline gelmektedir. Bu durum ise yetiþen Veteriner Hekim kalitesine olumsuz olarak yansýmaktadýr.
 
Oysa Veteriner hekimlik mesleði, insan yaþamýna aþaðýdaki noktalardan çok önemli katkýlarda bulunmaktadýr:
1-Hayvandan insana bulaþan hastalýklarýn engellenmesi ve kontrolü
2-Gýda güvenliði
3-Çevresel tehlikeler ve zararlar
4-Acil ve afet hizmetleri
5- Hayvan saðlýðýnýn korunmasý ve tedavisi
 
150’yi aþkýn zoonoz (hayvandan insana bulaþan) hastalýk var ve her yýl bir yenisi ile karþý karþýyayýz.
 
Kuþ gribinin yayýlmasýnýn engellenmesinde ve kontrolünde ülkemizin baþarýlý olmasýnda Veteriner Hekimlerin çok önemli rolü olduðu su götürmez bir gerçektir.
 
Ýnsan ve hayvanlar birbirine yakýn ve birlikte yaþadýklarý gerçeðinden hareketle, insan saðlýðýný hayvan saðlýðýndan ayrý düþünmemek gerekmektedir. Hayvan hastalýklarýnýn erken teþhisi ve kontrolü, insanlara zarar verme risklerini azaltýr. Çiftlikten sofraya, yemden çatala gýda denetimi ve kontrolü toplumun saðlýklý gýda almasý ve saðlýklý nesiller yetiþtirilmesi için gerekli ön koþullarýn baþýnda gelmektedir.
 
Bir çok geliþmiþ ve nüfusu fazla ülkenin saðlýk bakanlýðýnýn programlarýna baktýðýmýzda, toplumsal halk saðlýðýnýn oldukça önemsendiðini ve ön plana çýktýðýný görmekteyiz. Ülkemiz de yüzölçümüne göre nüfusu fazla olan ülkeler arasýnda olduðundan Veteriner Hekimlik ayrý bir önem kazanmaktadýr.
 
Ýnsan ve hayvan saðlýðýný korumak için gerekli önlemlerin alýnmasýnda bir ülkede kurumlar arasýnda koordinasyonun saðlanabilmesi de oldukça önemlidir. Bu anlamda, toplumsal halk saðlýðýnýn korunmasýnda Veteriner Hekimlik mesleði ile eþgüdümlü ve iþbirliði içinde çalýþmak ilgili kurumlarýn baþarýsý açýsýndan da çok önemlidir.
 
Geliþmekte olan ülkeler arasýnda kabul edilen ülkemizde kýrsal kalkýnmanýn saðlanmasý büyük ölçüde tarým ve hayvancýlýðýn geliþmesine ve saðlýklý üretimin toplumsal ihtiyaçlara göre artmasýna baðlýdýr. Ýthal et tartýþmalarýnýn yaþandýðý günümüzde, hayvancýlýk ekonomisinde Veteriner Hekimin rolü bir kez daha öne çýkmakta ve mesleðin önemini hatýrlatmaktadýr.
 
Küreselleþmenin gereði olarak, Dünya Gýda Örgütü (FAO) ,Dünya Saðlýk Örgütü (WHO), Uluslar arasý Salgýn Örgütü (OÝE) gibi önemli kuruluþlarýnýn üzerinde hemfikir olduðu Tek Dünya, Tek Týp –Tek Saðlýk görüþünün ve Veteriner Halk Saðlýðýnýn önem kazandýðý yeni yüzyýlda Veteriner Hekimlik mesleðinin göz ardý edilemeyecek sorunlarý vardýr. Uzun ve zor bir eðitimden sonra, aðýr koþullarda ve hastalýk riskleri ile karþý karþýya çalýþan Veteriner Hekimlerin sorunlarýný söyle sýrlayabiliriz.
1-         Birçok geliþmiþ ülkede olduðu gibi Veteriner Ýþleri Genel Müdürlüðü gibi ayrý bir teþkilatlarýnýn olmayýþý
2-         Günümüzde iþsizlik sorunu yokmuþ gibi görünse de her yýl mezun olan Veteriner Hekimlerin kamuda iþ garantisinin olmayýþý
3-         6343 sayýlý yasanýn güncel sorunlara göre yeniden düzenlenmemiþ olmasý
4-         Birçok kamu kesiminde Veteriner Hekim istihdamý gerekli olduðu halde, Veteriner Hekim istihdamýndan kaçýnýlmasý
5-         Ýstikrarsýz hayvancýlýk sektörüne baðlý olarak serbest Veteriner Hekimlikte‘de birtakým sorunlarýn yaþanmasý
6-         Kamuda çalýþan Veteriner Hekimlerin mesleklerinin icrasýndan çok evrak iþlerinde çalýþtýrýlmasý
7-         Serbest Veteriner Hekimlerin meslek hatalarýndan ve insana bulaþan hastalýklardan kaynaklý oluþabilecek risklerini güvence altýna alacak bir sistemin ülkemizde henüz kurulmamýþ olmasý
8-         Mesleðin öneminin kamuoyunda yeterince kavranmamýþ olmasý
9-         Yeni açýlan Veteriner Fakültelerinde eðitim ve öðretim ile ilgili alt yapýnýn Avrupa standartlarýna göre yetersiz olmasý
 
Veteriner Hekimlerin daha verimli ve etkin çalýþmasý iyi bir mevzuat, teþkilat ve eðitim ile mümkün olabilir.
 
Sonuç olarak saðlýklý toplumun ancak saðlýklý hayvansal gýda tüketimiyle mümkün olabileceði yeni yüzyýlda tüm ilgili otoritelerce kabul edilen bir gerçek olarak karþýmýza çýkmakta ve Veteriner Hekimlik mesleðinin önemi tüm dünyada her geçen gün artmaktadýr. Bu gerçekten hareketle ülkemizde de Veteriner Halk Saðlýðý, Gýda Güvenliði ve Hayvan hastalýklarýyla etkin mücadele gibi kavramlarýn istenilen düzeye ulaþmasý ümidiyle, “Dünya Veteriner Hekimleri Gününü” kutlar, saðlýklý ve mutlu nesillerin yetiþtiði güzel yarýnlar dilerim.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3178 Defa Okundu
2012-04-28

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır