KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KOMþUMUZDA DA TüRKçE ÝHMAL

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         KOMþUMUZDA DA TüRKçE ÝHMAL
Komþumuzda da Türkçe Ýhmali
 
Yýl 1998, yer Japonya...
 
Kobe uluslar arasý kültür festivalindeydim…
 
Adý saný duyulmamýþ ve haritada bulmakta güçlük çekilecek ülkelerin bile sergisi,afiþi ve tanýtým broþürleri,müzikleri ve temsilcileri vardý. Tüm festival sahasýný dolaþtým Türkiye’ye ve Türkçe’ye dair hiçbir þey bulamadým.
 
Yýl 2012, yer Batum…
 
Ailece gittiðimiz Batum’da yunus balýklarýnýn gösterisini izlerken, tribünleri dolduranlarýn yarýsý Türkiye’den gelmiþlerdi. Sunucu tüm salonu neþelendiriyor ve yunuslarýn maharetlerine daha fazla alkýþ toplamak için elinden gelen “þaklabanlýklarý” yapmaya çalýþýyordu. “Ýngilizce dahil- Türkçe hariç” birkaç dilde konuþuyordu. Çocuklar: ne diyor?” diye beni ha bire sýkýþtýrýrlarken, Ýngilizce konuþulanlardan yakalayabildiklerimi hýzlýca aktarmaya çalýþýyordum. Bu arada yunuslarýn nefis sahnelerini kaçýrýyorduk… Böylece 45 dakika gelip geçiyordu.Seyrederken iki duyu organýmýzdan ne yazýk ki birinden yararlanamamýþtýk. Ayrýca gittiðimiz otel ve lokantalarýn çoðunda özellikle uyarý niteliðindeki açýklamalarýn hiçbirisinde tek bir Türkçe kelimeye rastlamadýk. Nadiren Türkçe’yi çat pat bilen bir Gürcü’ye rastlamazsanýz iþiniz zor. Türklerin neredeyse her alanda var olduklarý, 1 TL’ye kimlik’le 3 saatte sýnýrýný ancak geçebildiðimiz, hatta ot-saman ithalatý bile yaptýðýmýz ve daha birçok ortak yanýmýz olan komþumuz dost ülke Gürcistan’ýn turistik þehri Batum’da bile bu duruma maruz kalmak çok ilginçti…
 
Yer Kars, yýl 2012… Bir kýrtasiyede rastladýðým yapboz oyuncaðýn üzerinde neredeyse 10 dilde uyarý niteliðinde bir açýklama vardý. Ama Türkçesi yoktu. Acaba, oyuncaðý ihraç eden ülke, masum çocuklarýn maruz kalacaðý olasý bir tehlikeyi umursamamýþlar mýydý?...
 
Herkesin bildiði gibi elektronik ev aletlerinin birçoðunda neredeyse “Afrika’nýn adý duyulmamýþ kabilelerinin dilinde” bile açýklama var. Ama Türkçe açýklama yok. Yoksa yabancý ülkelerin birçoðu Türklerin onlarýn dillerini bildiklerini mi zannediyorlar?...
 
Bu örnekleri çoðaltmak mümkün…
 
Pazarý durumunda olduðunuz yabancý ülkeler tarafýndan böylesine yok sayýlmak çok üzücü. 350 milyon insanýn konuþtuðu bir dilin önemsenmemesi veya önemsetilmemesi çok daha üzücü.
 
Görülüyor ki, tabelalarýn yabancý kelimelerle dolup taþtýðý, Öyrovizyonda bile Ýngilizce duygulanmak zorunda kalýndýðý ve gençlerin yabancý terimleri kullanmayý maharet saydýðý içeride ihmal edilen Türkçe, ne yazýk ki dýþarýda da ihmal edilmektedir. Öyle ya, biz Türkçe’ye saygý göstermezsek dýþarýnýn saygý göstermesini nasýl bekleyebiliriz?..
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 14718 Defa Okundu
2012-11-25

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLARÞAHÝN 2012-11-26
OKTAY SÝNANOÐLU

büyük üstat oktay sinanoðlunun by by türkçe-hedef türkiye vb kitaplarý konuyu çok net açýklýyor.neden türkçe ve türkiye ihmal ediliyor

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır