KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

“SGARA ÇELþKS”

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         “SGARA ÇELþKS”

 “Sigara Çeliþkisi”

Sigara gibi kötü alýþkanlýklarla ilgili çocuklara nasihat vermeyi seven ama nasihat almayý pek sevmeyenlerin çoðunlukla bizim toplumuzda olduðunu zannederdim. Tayland’da sigarayý býrakma ile ilgili bir spot filmi izledikten sonra bunun böyle olmadýðýný gördüm. Oralarda da durum bizden pek farklý deðilmiþ…

Oldukça etkileyici bir mesaj veren ve internette týklama rekoru kýran bu filmde çocuklar büyüklere unutamayacaklarý bir ders veriyorlar. Elinde sigara ile büyüklere yaklaþan çocuklar fosur fosur sigara içmekte olan aðabeylerinden ve ablalarýndan ateþ istediklerinde onlarýn sert tepkileriyle karþýlaþýyorlar. Sigaranýn saðlýða zararlarýna dair yýðýn nasihat alýyorlar. Çaresiz oradan uzaklaþan çocuklar bir müddet sonra ellerinde bir kaðýtla geri dönüyorlar ve kaðýtlarý o nasihat sever büyüklerinin ellerine býrakýp  gidiyorlar. Kaðýtta þöyle yazýyor:

“Eðer sigara çok zararlý ve kötü bir þey ise peki siz niye içiyorsunuz”?”

Sadece sigara konusunda deðil birçok konuda toplumumuza bu soruyu sormak gerekir.

Yapýlan çalýþmalar ve araþtýrmalar çocuklar üzerinde büyüklerin özendirici etkilerinin oldukça fazla olduðunu göstermektedir.

Dizilerde ve filmlerde sigara veya içkiyi bulanýklaþtýrarak yada adaba aykýrý konuþmalarý kýrparak çocuklarý kandýrmak çok zor. Sorduklarý sorularla sizi köþeye sýkýþtýrmasýný biliyorlar. Onlarý asla kandýramýyorsunuz. Sadece kandýrdýðýnýzý zannediyorsunuz. Böylece kendinizi kandýrmýþ oluyorsunuz.

Çocuklar,dizilerde komikçe bulanýklaþtýrýlan sigarayý ne yazýk ki okul bahçesindeki öðretmeninin elinde tüm çýplaklýðý ile görüyor, argo ve çirkin sözleri sokaða çýktýklarýnda ilk aðýzdan iþitiyorlar.

Birçok davranýþýmýzýn gerekçelerini ve nedenlerini çocuklarýmýza ikna edici bir þekilde izah edemezsek onlarýn zihinlerindeki çeliþkilerin ileride çeliþkiler yumaðýna dönüþeceðini bilmeliyiz.

“Lisan-ý hal” ile örnek olamazsak çocuklarýn kafasýndaki çeliþkilere son vermemiz mümkün deðildir. Onlar çeliþkiler içinde ve anlam vermedikleri tutarsýzlýklarla büyüdükleri müddetçe saðlam karakterli olabilmeleri imkansýzdýr.

Dürüstlükten, güzel ahlaktan ve erdemden dem vuran, ancak bunlarý davranýþlarýyla göstermeyen insanlara rastladýðýmýzda þaþýrmamalýyýz. Kendimiz sigara içerken çocuklarýmýza “sen içme” dersek, yarýnýn kendisiyle çeliþen büyüklerini de kendi ellerimizle büyütmüþ oluruz.

Toplumumuzda yapýlmasýný istemediðimiz ama kendimizin sýklýkla yaptýðýmýz davranýþlara iliþkin örnekler çoktur.  Ama bunlarýn en somut ve en yaygýnlarý arasýnda sigara birinci sýrada yer almaktadýr.

Umarýz kapalý yerlerde ve mekanlarda sigara içmeme kuralýna kolayca uyum saðlamayý baþarabilen toplumumuz sigarayý da býrakarak çocuklarýmýzýn geleceðine bir katký sunacaktýr.

Saðlýklý günler dileðiyle…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 34920 Defa Okundu
2013-12-12

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır