KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARPAT’ýN HEDEFLER VE MSYONU

  Seyfullah TÜRKSOY

          ipekyolugezgini@hotmail.com
         KARPAT’ýN HEDEFLER VE MSYONU

 KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu

Dünya Karapapak Türkleri Birliði (KARPAT) Genel Baþkaný

Kýsa adý KARPAT olan Dünya Karapapak Türkleri Birliði 2015 yýlýnda kurulmuþ olup, ilk büyük kurultayýný 29 Kasým 2015 yýlýnda Ýstanbul’da Silence Hotel’de 12 ülkeden 2 bin 500 seçkin misafirin katýlýmýyla gerçekleþtirmiþtir. Bu kurultayda da belirtildiði üzere, KARPAT her türlü ýrkçý ve dýþlayýcý söylemden uzak olarak, soydaþlarýmýzýn kültür ve geleneklerini yaþatmayý amaçlayan sosyal dayanýþma, kültür ve medeniyet hareketidir. KARPAT ayný zamanda 1 asýrdýr birbirinden ayrý düþen, Türkiye’nin ve dünyanýn farklý coðrafyalarýnda yaþayan akrabalarýn vuslatýný ve kaynaþmasýný hedeflemektedir. Siyasetten uzaktýr. Hiçbir ülkenin içiþlerine karýþmaz. Karapapak Türkleri’nin birlik ve beraberliðini savunurken kardeþ Türk topluluklarýný asla dýþlamaz; Onlarý, görkemli Türk Çýnarý’nýn dallarý ve budaklarý olarak görür. Farklý milletleri ve kültürleri de asla dýþlamaz. Farklýlýklar yerine ortak noktalarý ve dostluðu esas alýr. Barýþ, huzur, ekonomik ve siyasi istikrardan yanadýr. Kimden gelirse gelsin, sebebi ne olursa olsun, her türlü teröre, þiddete, mezhepçiliðe, faþizme karþýdýr.  Dost ve komþu ülkelerle kültürel, sosyal, ekonomik iliþkilerin geliþmesi için çaba harcar. Karapapaklarýn yaþadýðý ülkelerin toprak bütünlüðüne, bayraðýna, yasalarýna saygýlýdýr. KARPAT ayný zamanda bir gönül ve dostluk köprüsüdür. Baþta Türkiye- Azerbaycan-Gürcistan-Ýran ve Rusya olmak üzere, soydaþlarýmýzýn ve akrabalarýmýzýn yaþadýðý coðrafyalarda kardeþlik ve dostluk iliþkilerinin canlandýrýlmasýný hedefler. Bunu yaparken dýþlayýcý deðil birleþtiricidir. KARPAT, Türk Dünyasýyla münasebetlerini ise Ýsmail Gaspýralý’nýn ‘‘Dilde, Fikirde, Ýþte Birlik’’ idealiyle özetler. KARPAT, Karapapak Türkleri’ni Kafkasya ve Azerbaycan Türklüðünün ayrýlmaz bir parçasý olarak görür. Azerbaycan’la Türkiye arasýnda bir gönül köprüsüdür KARPAT. Ayný zamanda,  Türk Dünyasýnýn her bölgesiyle ilgilidir. Karabað’ýn, Kerkük’ün, D. Türkistan’ýn acýsýný yüreðinde hissederken, kardeþ yurtlarýn ve topluluklarýn sevinciyle sevinir. O sebepledir ki, KARPAT’ýn þimdiye kadar Ýstanbul, Bursa, Ýzmir, Ankara, Kars, Sivas etkinliklerinde Türk Dünyasýnýn farklý renkleri, kültür ve sanat elçileri yer almýþtýr; Dostluk ve gönül köprüleri kurulmuþtur.

KARPAT’IN TEMEL ÝLKELERÝ

1- Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter, laik, demokratik bir hukuk devleti olduðu gerçeðinden hareketle, ülkemizin toprak bütünlüðünü korumak; tek devlet-tek bayrak inancýna sadýk kalmak ve çalýþmalarýmýzý bu temel üzerine bina etmek asli hedefimizdir.

2-  Karapapak Türkleri, Kafkasya’nýn ve Azerbaycan Türklüðünün ayrýlmaz bir parçasýdýr. Ve Anadolu ile Azerbaycan arasýnda önemli bir gönül ve kültür köprüsüdür. Bu nedenle KARPAT mensuplarý anavatanýmýz Türkiye’ye baðlý olduðu gibi, dede-baba yurdumuz Azerbaycan’a da aidiyet þuuruyla baðlýdýr. Bir millet, iki devlet þiarýnýn bir sonucu olarak Azerbaycan’ý da kendi ülkemiz olarak görmekte; sevinciyle sevinmekte, kederiyle kederlenmekteyiz. KARPAT yöneticilerinin ve mensuplarýnýn herbiri Azerbaycan Diasporasýnýn gönüllü temsilcisidir.

3- Soydaþlarýmýzýn ve akrabalarýmýzýn yoðun yaþadýðý ülkelerden biri olan ve atalarýmýzýn geldiði Gürcistan’la Türkiye arasýndaki dostluk ve iþbirliðinin geliþtirilmesini önemsiyoruz ve destekliyoruz. Bu amaçla KARPAT yönetimi Gürcistan’ýn gönüllü diasporasý gibi çalýþmayý hedeflemektedir. Türkiye ile Gürcistan arasýndaki enerji, sanayi, turizm, kültür ve diðer alanlarda iþbirliðinin geliþmesine katký sunmayý hedefliyoruz.

4- KARPAT, her türlü ýrkçý, dýþlayýcý söylemlere karþýdýr. Birleþtiricidir. Irkçýlýða, etnik bölücülüðe, dinsel ve mezhepsel fanatizme, terör, anarþi ve þiddete karþýdýr.

5- Türk Dünyasýyla Dilde, Fikirde, Ýþte birlik idealini savunuyoruz. Kardeþ ülkeler ve topluluklarla, kültürel, ekonomik ve sosyal münasebetlerin geliþtirilmesini önemsiyoruz.

6-  KARPAT bünyesindeki Ýþadamlarý Konseyi vasýtasýyla, mensuplarýmýz arasýnda çeþitli yatýrým ortaklýklarýný ve ticari iliþkileri geliþtirmek, yurt içinde ve yurt dýþýnda iþbirliði ve dayanýþma örneði sergileyerek ekonomik katma deðer üretmek, yatýrým yaptýðýmýz bölgelerde istihdama katký sunmak öncelikli hedeflerimiz arasýndadýr.

7-Türkiye’nin çeþitli þehirlerinde ve dünyanýn farklý coðrafyalarýnda yaþayan Karapapak Türklerinin kültür deðerlerinin korunmasý ve yaþatýlmasý, dostluk ve akrabalýk münasebetlerinin canlandýrýlmasý hedeflenmektedir. Bu amaçla kültürel kurultaylar, sempozyumlar, çalýþtaylar yapýlacaktýr.

8- Siyaset ve partiler üstüyüz.  Yöneticilerimiz ve mensuplarýmýz

içerisinde meþru ve milli çizgideki farklý partilerin mensuplarý görev alabilir, faaliyet gösterebilir. Bununla birlikte hiçbir partinin arka bahçesi olmamaya özen göstereceðiz.

9- Soydaþlarýmýzýn, akrabalarýmýzýn yaþadýðý ülkelerin toprak bütünlüðüne, bayraðýna, kanunlarýna saygýlýyýz. Sözkonusu ülkelerle dostluk ve komþuluk münasebetlerini önemsiyoruz.

10- Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni oluþturan çeþitli Türk boylarý ve farklý etnik topluluklarý ülkemizin yapý taþlarý ve zenginliði olarak görüyoruz ve bu anlamda her türlü tefrikaya karþýyýz.

11- Vatanýmýzýn, milli deðerlerimizin ve ülke bütünlüðünün korunmasý hususunda tüm müspet ve faydalý sivil toplum kuruluþlarýyla dostluk ve iþbirliði münasebetlerini geliþtirmeliyiz.

12- Kardeþ topluluklarýn dertleri derdimiz, sevinçleri sevincimizdir. Soydaþlarýmýzýn yaþadýðý farklý bölgelerin maddi ve manevi refahý için çalýþacaðýz. Bu amaçla sosyal, kültürel ve ekonomik dayanýþma içinde olacaðýz.

13- Karapapak Türkleri’nin bilim, tarih, kültür, edebiyat, sanat, siyaset, askerlik, devlet yönetimi gibi konulardaki özelliklerini ve insanlýða kazandýrdýðý önemli þahsiyetleri gün yüzüne çýkarmayý, toplumumuza ve dünyaya tanýtmayý hedefliyoruz.

14- Kültürel, ekonomik ve sosyal amaçlý  çalýþtaylar, sempozyumlar ve kurultaylar gerçekleþtirilecektir. Özellikle dost ve komþu ülkeler arasýnda enerji, ulaþým, eðitim, kültür, sanat,

turizm baþta olmak üzere pekçok alanda iþbirliðinin geliþtirilmesi temel amaçlarýmýz arasýndadýr.

15- Soydaþlarýmýzýn yaþadýðý komþu ve dost ülke Ýran Ýslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu ile Türkiye arasýndaki müsbet münasebetlerin geliþtirilmesinin önemine inanýyoruz ve komþumuzdaki istikrar ve refahýn orada yaþayan soydaþlarýmýz ve ülkemiz için de önemli olduðunun þuurundayýz.

16-  KARPAT bünyesindeki Akil Adamlar ve Akademik Konsey vasýtasý ile akademik, ilmi, fikri çalýþtaylar, sempozyumlar ve benzeri çalýþmalar yapmak.

17- KARPAT bünyesindeki Yüksek Ýstiþare Konseyi vasýtasýyla topluluk faaliyetlerimiz, ülke gündemi ve diðer konularda istiþareler yapmak, görüþ alýþveriþinde bulunmak.

18- KARPAT bünyesindeki Kadýnlar Konseyi ve Gençler Konseyi ile kadýnlarýmýzý ve gençlerimizi kültürel etkinliklere, sosyal dayanýþmaya yönlendirmek, kültürel ve insani deðerlerin korunmasýna ve yaþatýlmasýna katký sunmak.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 238 Defa Okundu
2017-11-11

SON YAZILARI

KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır