KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Ögel Kardeþler Ana Sponsorluðunda Sarýkamýþ Kýþ Oyunlarý Festivali
Anasayfaya Dn Tm Tanýtým Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ögel Kardeþler Ana Sponsorluðunda Sarýkamýþ Kýþ Oyunlarý Festivali
2016-01-30 - 21:56
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Ögel Kardeþler Ana Sponsorluðunda Sarýkamýþ Kýþ Oyunlarý Festivali

Ögel kardeþler Ana Sponsorluðunda bu yýl ilki düzenlenen Sarýkamýþ Kýþ Oyunlarý Festivali, birbirinden güzel ve renkli görüntülerle önümüzdeki yýla önemli bir adým atmýþ oldu.

Sarýkamýþ’ýn kýþ sporlarýna uygunluðunu da ortaya koyan festivalin önemli ayaklarýndan biri olan ana sponsorluðu Ögel Kardeþler üstlendi. Sarýkamýþ ve Kars’ýn tanýtýmýnda bir çok noktada görev alan ve bu görevleri layýkýyla yerine getiren Ögel Kardeþler, sadece ticaret yapmakla kalmayýp Sarýkamýþ ve Kars halkýnýn sosyal ve kültürel etkinliklerine de katýlýyor. Ticarette kazandýklarý tanýtýmda harcamaktan çekinmeyen, cömert ve paylaþýmcý ruhla hareket eden Ögel Kardeþler bundan önceki yýllarda olduðu gibi bu yýl da etkinliði ile kendini gösterdi.

Genç ve baþarýlý iþadamý Suat Ögel, her fýrsatta kapýlarýný Sarýkamýþ ve Kars’a açarak ekonomik gücünü yüreði ile bütünleþtirmeyi bildi. Sosyal ve kültürel etkinliklerden hiç geri durmadý. Baþarýlý iþadamý olmasýnýn yanýnda vatandaþlarla kurduðu sýcak ve samimi diyaloglar sözden öteye giderek icraat noktasýnda da kendini gösterdi. Suat Ögel son olarak Sarýkamýþ Kýþ Festivali’nde de önemli bir bütçe ayýrarak ilçenin ve kentin tanýtýmýna katký sundu.

Konuyla ilgili Kafkas Haber Ajansý’nýn (KHA) sorularýný cevaplayan Ýþadamý Suat Ögel, “Ögel kardeþlerin kurucularý, bu memlekette doðmuþ bu memlekette büyümüþtür.  Bütün her þeyini bu memlekette borçlu olan, bu memleketin varlýðýyla, bu memleketin insanlarýnýn güzelliðiyle, bu memleketin insanlarýn kazancýyla büyümüþtür.  Ýnsanlarýna hizmet etmeyi, halka hizmet etmeyi hakka hizmet etmek saymýþtýr.  Elinden geldiðince nereden geldiðinin farkýnda olarak geldiði yere yaþadýðý topluma faydalý olmak adýna bölgesinde olan bütün organizasyonlarýný elinden geldiðince katký saðlamaya çalýþmýþtýr.  Memleketimizin daha refah seviyelerine ulaþabilmesi adýna dýþarýdan gelecek katýlýmcýlarýn önünü açmak, daha büyük markalarýn, daha uluslararasý markalarýn þehrimize gelerek büyük organizasyonlara imza atmasý için bir ön ayak olabilmek adýna bir gayret sarfetmektedir.” dedi.

Ögel ayrýca, “Ögel kardeþler kendi bölgesinde otomotiv lastik sektöründe, Ülker despirtörlüðü, bosch beyaz eþya bayiliði ve tarým aletleri iþi ve faklý sektörlerde toptan ve perakende maðazalarla halkýna hizmet etmekte devam etmekte olan, halka hizmet etmenin en büyük deðer olduðuna inanan bir þirket olarak yoluna devam eden bir þirkettir. Kars merkez, Sarýkamýþ, Kaðýzman, Ardahan, Kars merkezde üç tane þube, Erzurum’da üç tane þube ile halka, memleketimize, insanlarýmýza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Biz bu organizasyonun baþladýðý yýldan beridir 4 yýldýr bu organizasyonlara sponsor oluyoruz. Vatandaþlarýmýza hizmet etmeye þehrimizin önünü açacak projelerin yapýlabilmesine bu memleketimizde bulunan diðer þirketlerin bu iþe daha büyük katkýlarla ön ayak olmak adýna 4 yýldýr Sarýkamýþ kýþ oyunlarýna eksi 36 derneðinin katkýlarýyla yalpan bir organizasyona bir katký saðlamaya çalýþýyoruz. Tabi þirketimiz sadece bunu yapmýyor.” þeklinde konuþtu.

ÞEHÝTLER DÝYARI SARIKAMIÞ, BEYAZ ÞEHÝR, DANS EDEN KARLAR ÜLKESÝ

Ögel daha sonra þunlarý söyledi:

“Sarýkamýþ þehitlerinin anma törenlerinde gelen misafirlerimize sýcak ikramlarda bulunmaya da devam ediyoruz. Gayret ediyoruz, mücadele ediyoruz. Çünkü bu memleketin her þeyin en iyine layýk olduðuna inanan insanlarýz. Allah-u Teâlâ þu memlekete o kadar güzellþkler vermiþ ki… Tabiatýyla kýþýyla, çam aðaçlarýyla, doðal güzellikleriyle, tarihiyle. Bunun yanýnda yazýn yaylalarýmýzla, suyumuzla, insanýmýzla, kültürümüzle müthiþ bir potansiyele sahip. Jeopolitik konumu itibari ile Bakü-Tiflis- Kars Demir yolu Projesi de hayata geçtiði gün buradan Nahçivan’a bir baðlantý kurulduðu gün, Karadeniz’e, Trabzon’a bir baðlantý kurulduðu gün insanlarýn uðrak yeri olacak bir nokta haline gelecek. Müthiþ bir potansiyeli var. Ralli iþiyle uðraþan bir arkadaþýmýz aynen þunu söylüyor: Dünya da bu iþi yapýlabileceði iki ülkeden Ýrlanda ve bir ülkeden daha bahsetti. Üçüncüsü Sarýkamýþ dedi. Milyon dolarlarýn rahatlýkla getirilip harcanýlabileceði, otel sayýsýnýn artabileceði, konaklamanýn 20–25 bin yataklara çýkabileceði bir potansiyele çýkabilecek ilçeden bahsediyoruz. En iyi kayak yapabileceði, kristal karýn mevcut olduðu, kýþ sporlarý mevsiminin belki de Eylülün yirmisinden sonra kar yapma makinelerinin yapýlmasý ile birlikte Eylül’ün 20’sinden baþlayýp Nisan ayýnýn sonlarýna kadar rahatlýkla, insanlarýn en güzel þekilde kayak yapabileceði, kýþ sporlarýný en güzel þekilde yapabileceði bir þehirden bahsediyoruz. Þehitler diyarý Sarýkamýþ. Beyaz þehir, dans eden karlar ülkesi, bu güzelliðin en iyi þekilde tanýtýlmamsý lazým. Bizde naçizane kendi gücümüzle þehrimizin bölgemizin tanýtýmýna katký sunmaya gayret ediyoruz.”

ÞEHRÝMÝZÝN ÖNÜ AÇIK

Ögel konuþmasýný þöyle tamamladý:

“Bizim memleketimizle ilgili bir ses olmaya, sorunlarýmýzý en iyi þekilde anlatmaya gayret etmeye, bu memleketin çocuðu olarak sorunlarýmýza çözüm üretecek mercilere o sorunlarý iletmeye, yeni yapýlacak yatýrýmlarýn, yarýn yapýlacak daha farklý organizasyonlarýn takipçisi olmaya devam edeceðiz. Tabi ki AK Parti ile birlikte sayýn cumhurbaþkanýmýz Recep Tayip Erdoðan’ýn Sarýkamýþ’a müthiþ bir gönül baðý var. 13 yýlda AK Parti ile beraber ciddi organizasyonlar yapýldý. Ciddi yatýrýmlar yapýldý. Güzel þehrimizin önünün açýlmasý adýna ciddi katkýlar, kazanýlar saðlandý.   Bizim tören alanlarýmýz, þehitleri anma tören alanýmýz, tanýtým merkezimiz, DSÝ’nin, Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn ciddi yatýrýmlarý var. Burada spor sahalarý yapýlýyor. Bu spor sahalarýnýn da devreye girmesiyle beraber futbol takýmlarýmýz, spor kulüplerinin burada yazýn rahatlýkla kamp yapýlabileceði ortamlar oluþturulacak. Ýnþallah þehrimizin önü açýk. Dünyanýn sayýlý kayak merkezlerinden biri olacak. Turizmin 12 ay boyunca yapýlabildiði, manevi turizmin Ebul Hasan Harakani var bu bölgede, tarih turizminde yaný baþýmýzda Aný’nýn olmasý, Ýshak Paþa sarayýnýn, Ruslardan kalmýþ Baltýk mimarisine dair önemli eserlerin olduðu bir coðrafya da yaþýyoruz. Bunlarý da bu iþin içerisine kattýðýmýz gün deðil Türkiye’nin, deðil Kafkasya’nýn dünyanýn sayýlý turizm merkezlerinden birisi olacaktýr. Bunun temeli atýlmýþtýr. Ýnþallah bu hedeflere ulaþacaðýz.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI – BEDÝR ALTUNOK

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 5724 Defa Okundu

YORUMLAR

Tanýtým Kategorisine Ait Diğer Haberler

Cihan Otomotiv’de Kasým Ayý Fýrsatlarý Ögel Kardeþler’de kýþ Lastiði dönemi baþladý Cihan Otomotiv’de Ekim Ayý Fýrsatlarý Kars’ta Massey Ferguson’dan Tarla Günleri Özel Eylül Anaokulu Masal Cafe Hizmete Açýldý Giyim Dünyasý’nda okul satýþlarý baþladý Sahibinden Satýlýk Apartlar Ögel Kardeþlerde Yaz ve Bayram Fýrsatlarý Cihan Otomotiv’de Aðustos Ayý Fýrsatlarý Kafkasya Turizmi Tanýyalým Aytemiz Oruçoðullarý Petrol2 hizmete açýldý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır