KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Oruçoðullarý Petrol hizmete açýldý
Anasayfaya Dn Tm Tanýtým Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Oruçoðullarý Petrol hizmete açýldý, Oruçoðullarý Petrol, Oruçoðullarý, Ali Rýza Hoþgönüllü
2016-04-30 - 16:58
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Oruçoðullarý Petrol hizmete açýldý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK-UÐUR AYDIN

Oruçoðullarý Petrol Kömürcülük ve Ýnþaat’ýn açýlýþý yapýldý.

Kars Þehitler Mahallesi Ýnönü Caddesi Havaalaný Yolu üzerinde açýlan Oruçoðullarý Petrol açýlýþýna Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta, AK Parti Kars Ýl Baþkaný Adem Çalkýn, Kars Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Fahri Ötegen, Defterdar Hüseyin Savan, Ticaret Ýl Müdürü Adem Beyribey, Rektör Yardýmcýsý Mehmet Çitil, Müftü Mehmet Genç, Dolunay Derneði Baþkaný Dr. Bahattin Þeker, baþkan yardýmcýsý Engelliler Birim Baþkaný Faruk Ocak, Aytemiz Akaryakýt A.Þ Genel Müdürü Yakup Yazar, Oruçoðullarý Petrol Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Rýza Hoþgönüllü, Kafkasya Turizm Birliði KARSOD Baþkaný Halit Özer, çok sayýda STK temsilcisi, esnaf ve vatandaþ katýldý.

Ýl Müftüsü Mehmet Genç ve Hz. Ali Çarþý Camii Ýmamý Þýh Behram Geley’in duasý, Ehlibeyt Derneði Baþkaný Mir Kasým Erdem’in Kur’an-ý Kerim tilavetinin ardýndan kurdele kesimiyle açýlýþ gerçekleþtirildi. Ardýndan da davetliler tesisleri gezerek sunulan imkanlarý yerinde görme imkaný buldular.

Hz. Ali Çarþý Camii Ýmamý Þýh Behram Geley, Ehlibeyt Derneði Baþkaný Mir Kasým Erdem

ALLAH HEPÝNÝZÝ VAR ETSÝN 

Oruçoðullarý Petrol Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Rýza Hoþgönüllü, “Þehir dýþýndan ve ilimizden bu açýlýþa katýlan deðerli dostlar, Allah hepinizi var etsin. Bundan kýsa süre önce bu tesisimiz bir hemþerimiz tarafýndan satýþa çýkarýldý ve bazý dostlarýmýzla istiþarelerimiz sonucunda bu tesisi almaya ve bu yükün altýna girmeye karar verdik. Ülkemizin içinde bulunduðu ekonomik anlamdaki sýkýntýlarýn yaþandýðý bu günlerde böyle bir yatýrým yaparak sizlere hizmet etmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Bundan sonraki süreçte de siz deðerli dostlarýmýz sayesinde güzel iþler yapacaðýmýzdan ve hizmet kalitemizi her geçen gün daha da artýracaðýmýzdan hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Türkiye’nin her bölgesindekha geniþleyen, akaryakýt istasyon aðý ve 500’e yakýn þubesi bulunan Türkiye’nin 1 numaralý firmasý olan Aytemiz Akaryakýt A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný hemþerimiz, gurur kaynaðýmýz saygýdeðer Ýsmail Aytemiz aðabeyimiz’e sizlerin huzurunda buradan þahsým ve firmam adýna teþekkür ediyor, bu ailenin üyesi olmaktan mutluluk duyduðumu ifade etmek istiyorum. Kendisi rahatsýzlýðýndan dolayý açýlýþýmýza katýlamadý fakat telgrafla her daim yanýmýzda olduðu mesajýný verdi. Ýsmail Aytemiz aðabeyimiz, mesajýnda; ‘Rahatsýzlýðým nedeniyle istasyonunuzun açýlýþýnda bulunamadýðým için üzgünüm. Ýþyeri açmak bu ülkeye ve millete yapýlacak en güzel hizmetlerden birisidir. Bu iþyerini açarken beklentilerinizin fazlasýyla gerçekleþmesini, iþyerinizin hayýrlý, uðurlu ve bereketli olmasýný temenni ederim. Bu vesileyle size ve sizin þahsýnýzda tüm katýlýmcýlara saðlýk, mutluluk ve baþarýlar diliyorum.” Ýfadelerini kullandý.

KARS’TAKÝ YATIRIMLARIN DEVAM EDECEK

Aytemiz Akaryakýt A.Þ Genel Müdürü Yakup Yazar da, “Bugün açýlýþýný gerçekleþtirmiþ olduðumuz Oruçoðullarý Petrol’un açýlýþýna katýlan herkese þahsým ve þirketim adýna teþekkür ederim. Öncelikli olarak sizlere hemþeriniz, Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Sayýn Ýsmail Aytemiz’in selam ve sevgilerini iletmek istiyorum. Ýsmail Aytemiz, Kars için çok farklý. Ben 25 yýldýr kendisiyle çalýþýyorum ve Kars deyince Ýsmail Aytemiz için akan sular duruyor. Kars’a bakýþ açýsý ve diðer illerde Karslý hemþerilerine karþý samimiyeti çok daha farklýdýr. Bu nedenle böyle Kars olarak bir deðere sahip olmak, böyle bir büyüðümüzle birlikte çalýþýyor olmaktan ben de sizler gibi bir hemþeriniz olarak mutluluk duyuyorum. Kars benim için de çok önemlikha çünkü burasý benim doðup büyüdüðüm bir þehir. Türkiye’nin birçok yerinde açýlýþ gerçekleþtiriyoruz fakat hiçbiri beni bugünkü kadar heyecanlandýrmadý. Öte yandan ilimiz tarým ve hayvancýlýk bölgesi ve bu tür iþyerlerin açýlmasý istihdam açýsýndan büyük önem arz ediyor. Kars maalesef sürekli göç veren bir ilimiz fakat son zamanlarda Kars’a baktýðýmýzda güzel þeylerin olduðunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. 2015 yýlýnda Türkiye’de yaklaþýk 26 milyon ton akaryakýtýn yüzde 5’ini Doðu Anadolu bölgesi kullanmýþ, 26 milyon tondan 50 bin tonunu ise Kars kullanmýþtýr. Aytemiz Akaryakýt olarak bu istasyonumuz Kars’ta dokuzuncu, Türkiye genelinde ise beþyüz onuncu istasyonumuzdur. Aytemiz Akaryakýt olarak Kars’taki Pazar payý yüzde 20’ye yakýn ve diðer illere bakýldýðýnda Ýstanbul’dan tutun da Türkiye’nin her köþesindeki ile kadar bulunan bu aðda Kars Pazar payýnda ilk 10 il arasýndadýr. Ayrýca Kars’ta istasyon baþýna günlük satýþ ortalama 2 bin litre, Aytemiz Akaryakýt’ýn günlük satýþý ise 2 bin 500 litre. Bu da sektörün biraz üzerinde satýþ gerçekleþtirildiðini gösteriyor ki ayný zamanda Aytemiz ailesine Kars halkýnýn sahip çýkmasý anlamý da taþýyor. Bu nedenle de siz deðerli hemþerilerimize bir kez daha teþekkür ediyor, Kars’taki yatýrýmlarýn devam edeceðini belirtmek istiyorum.” dedi.    

KARS DENÝLDÝÐÝ ZAMAN ÝSMAÝL AYTEMÝZ ÝÇÝN AKAN SULAR DURUYOR

Kars Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta ise þunlarý söyledi:

“Ýstanbul’dan buralara kadar gelerek bizleri yalnýz býrakmayan çok deðerli misafirlere hoþ geldiniz diyorum. Ýsmail Aytemiz ismi bizler için çok önemlidir. Þahsýmýn da aile dostu, kirvem, amcam, aðabeyim dediðim ve varlýðýyla gurur duyduðum bir insan. Kars denildiði zaman Ýsmail Aytemiz için akan sular duruyor, buna defalarca kez þahsým da þahit oldum. Türkiye’nin muhtelif yerlerine yatýrýmlarý oluyor fakat Kars için yatýrýmlarýný, Kars’ý ayrýca önemsediðini her ziyaret ettiðinde kendisi de bunu sürekli olarak vurgulamýþ ve hayata geçirerek göstermiþtir. Ben de yerel yönetici olarak Kars’ta bu tür iþletmelerin açýlýþýnda bulunmaktan duyduðum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu tür iþletmelerin ilimize kazandýrýlmasýkha istihdamýn artmasý, Kars’ýn geliþmesi ve ekonomiye katký demektir. Allah nasip ederse yakýn zamanda faaliyete geçecek olan Kars Tiflis Bakü Demiryolu Projesi ile birlikte Kars Doðu’nun parlayan güneþi, iþ merkezi ve cazibe merkezine dönüþecektir. Bu anlamda bu tür iþletmelerin bu cazibe merkezine hitap etmesi büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda baþta sayýn Ýsmail Aytemiz aðabeyimiz olmak üzere Oruçoðullarý Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Rýza Hoþgönül ve yönetim kurulu üyelerine ve katýlýmlarýnýzdan dolayý siz deðerli hemþerilerime teþekkür ediyor, hayýrlara vesile olacak bir iþyeri olmasýný temenni ediyorum.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK-UÐUR AYDIN

 

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4036 Defa Okundu

YORUMLAR

Tanýtým Kategorisine Ait Diğer Haberler

Cihan Otomotiv’de Kasým Ayý Fýrsatlarý Ögel Kardeþler’de kýþ Lastiði dönemi baþladý Cihan Otomotiv’de Ekim Ayý Fýrsatlarý Kars’ta Massey Ferguson’dan Tarla Günleri Özel Eylül Anaokulu Masal Cafe Hizmete Açýldý Giyim Dünyasý’nda okul satýþlarý baþladý Sahibinden Satýlýk Apartlar Ögel Kardeþlerde Yaz ve Bayram Fýrsatlarý Cihan Otomotiv’de Aðustos Ayý Fýrsatlarý Kafkasya Turizmi Tanýyalým Aytemiz Oruçoðullarý Petrol2 hizmete açýldý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır