KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HERKES GDER MERSN’E, BZ GDERZ TERSNE.

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         HERKES GDER MERSN’E, BZ GDERZ TERSNE.

 Herkes gider Mersin’e,  biz gideriz tersine.

Bildiðiniz gibi zengin kültürümüzde çok güçlü sözler vardýr, bunlardan birisi de baþlýk yaptýðýmýz bu ata sözüdür. Yüzü batýya dönük  modern Türkiye cumhuriyetinin her þeyi tamam olmuþ gibi birde ne olduðu belli olmayan Osmanlýca çýktý baþýmýza.Gelelim sözün  nereden geldiðine. “Bir iþin doðrusu, düzgünü varken tersini ve yanlýþýný yapma anlamýnda kullanýlan rehber bir anlatýmý vardýr. Elbette ki iþin tersini yapmak kimseye yarar saðlamaz, boþuna zaman ve emek kayýp ettirir. Mehmet Köyyar’ýn Resimli Deyimler Sözlüðünde ise, herkes doðru yolda ilerlerken yalnýzca kendilerinin yanlýþ iþlerle uðraþtýðý ve yanlýþ yolda olduðunu anlatýr.

Günümüz siyasi ortamýna  baktýðýmýzda meðer ne çok Osmanlý muhibbisi (Osmanlýca seven) varmýþ demek geliyor içimizden. Oysa bunlarýn tamamý elifi görse mertek sanan kurþun askerlerden baþkasý deðil.

Bu güruh bilmez ki, harf inkýlabýndan önce okuma yazma oraný yüzde beþ-altý olan Osmanlý devleti batýdaki geliþmelere ayak uyduramadýðý için daðýlma ve teslim olma  noktasýnda iken,dönemin son meclis üyesi “Osmanlý Bankasý ne kadar Osmanlý ise bizde o kadar Osmanlýyýz” diyen Ermeni Daþo Efendiler vardý.

Durup dururken  baþbakanýn, mezar taþlarýný okuyamayanlar için Osmanlýcayý önermesi sýrasýnda,CHP Milletvekili Prof. Dr. Binnaz Toprak ‘Ben  baþbakanýn hocasýyým, okulda iken Osmanlýcayý bir türlü öðrenemedi” demesi Osmanlýcanýn terminolojik seviyesini göstermektedir.

Durduk yerde mezar taþlarýný okuyamýyoruz diye bir dil öðrenilmez. Okumak istiyorsanýz bir Fatiha okuyun  yeter. Yada  dedelerinizden bir þeyler öðürenmek istiyorsanýz biraz daha öteye gidin Orhun anýtlarýný okuyun da devlet nedir, nasýl yönetilir ve  egemen olmanýn buyruklarýný oradan öðrenin.

Þimdi biz bunu söylerken hemen  sesler homurtular yükselir. O anýtlar yazýldýðý  zaman Türkler Müslüman olmamýþtý. “Sayýlmaz”  Eðer  idealiniz siyasal Ýslam ise, o zaman þunu iyi öðrenmek gerekir, Ýslam bir Arap dinidir, Bunu biz söylemiyoruz, Arap’ýn kendisi söylüyor, daha da ileri gidiyor “ Ýyi bir Müslüman olmak için önce Arap olmak gerekir” Bunu  Emevi’nin kendisi  söylüyor.

Sadece Türk olduðu için entrikayla Çandarlý Halil Paþanýn  katledilmesiyle baþlayan Türk düþmanlýðý sultanlarýn Hýristiyan anne ve dayýlarýnýn marifetiyle  parçalanýrken,kurtuluþ sayýlan Araplaþma ile  bitip tükenmeyen bir Türk ve Türkçe düþmanlýðý devam etmiþtir.

Zaten etrafýmýz kuþatýlmýþ, bu dört yaný denizle çevrili verimli topraklarý bize çok görenler  tarih boyunca olmuþtur. Bunlardan en objektif olaný;  Alman Faþizminden kaçarak Türkiye’de ki üniversitelerde dersler veren  Prof.Dr.Fritz Noumark; “Ýçtenlikle ifade etmek isterim ki,Avrupalý Türkleri hiç sevmez, sevmesi de mümkün deðildir. Türk ve Ýslam düþmanlýðý Hýristiyanlarýn ve kilisenin asýrlardýr  hücrelerine sinmiþtir. Avrupalýlar Türkleri Müslüman olduklarý için sevmez ama laiklik þöyle dursun,Türkler Hýristiyan olsa da onlara düþman olarak bakmalarý devam eder. Türkler pek farkýnda deðiller ama Avrupalýlar þu gerçeðin farkýndadýrlar. Türkleri tarihten çýkarsalar ortada tarih diye bir þey kalmayacaktýr.” Hani Türk diye bir þey yoktu bre gafiller?

Bu gerçekçi tespitle þunu anlýyoruz. Bin yýldýr dýþarýda ve içeride çalýþan yýkýcýlara raðmen Türkiye ebediyete kadar yaþayacaksa onun temelinde büyük kurtarýcý Atatürk  kurduðu cumhuriyetle ümmetten millet bilinci yaratýlmýþ, “Türk olma” bilinci ile bir kimlik kazandýrmýþtýr. O büyük insan þu veciz ifadeyle bunu taçlandýrýr. “Sahip olduðum tek servetim Türk olmaktýr”

 Þimdi, bu kimliðinden rahatsýzlýk duyan, hatta daha da ileri giderek “Türk diye bir þey yoktur” diye bilen densizler, Atatürk devrimlerini eleþtirmek için cahilliklerini ortaya koyarak “inkýlap” sözcüðünü  “kkelp” anlamýna gelen “inkilap” ile karýþtýrmýþtýr. Öðrenmesi için Divan edebiyatýmýzýn ustalarýndan Erzurumlu Nefi’nin tevriye  (Osmanlýca ayný anlamlý söz) anlamýndaki bir dörtlüðü ile her kesin yeni yýlýný kutluyorum.

Tahir efendi bana kelp demiþ

Ýltifatý bu sözde zahirdir,

Maliki mezhebim benim zira,

Ýtikadýmca kelp tahirdir.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9792 Defa Okundu
2014-12-29

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır