KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TARH SüREçTE TüRK KADýN HAKLARý

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         TARH SüREçTE TüRK KADýN HAKLARý

 Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Tuncer Kýrhan’ýn, “Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý” yazýsý:

Hani bildik bir sözde; “neler yapmadýk bu vatan için, kimimiz can verdik, kimimiz nutuk söyledik” denir ya. Osmanlý döneminde, “eksik etek, Köroðlu, çocuklarýn anasý, süpürgenin sapý” gibi tanýmlamalar arasýnda bir adým ileri gidemedik. Kadýn adýna ne yapýlmýþsa arkasýnda yeni cumhuriyetin ýþýðý vardýr.

Bu dönemde çaðdaþ ve okuryazar ve yürekli kadýnlar geleceðin genç nesillerini doðurmasaydý bu günleri bile göremeyecektik. Bir baþka ölçü;1935 yýlýnda 120 kiþilik TBMM’de 18 kadýn milletvekili vardýr. Bugün ne yazýk ki, bu sayý Ýran Parlamentosundan daha geridedir.

Bu nasýl bir anlayýþtýr ki; kadýn ve kýz çocuklarý diri diri topraða gömen bir anlayýþla toplum yönetilirken, bu defa sözde cenneti onlarýn ayaklarý altýna sermek bile yetmemiþtir. Medyaya düþen haberlerin birinde, bir gurup erkek ellerinde pankartta “Örtünmek kadýnýn özgürlüðüdür” diyerek evde oturan kadýnlar için sözde hak aramaktadýr. Sanki onlarýn  iþiymiþ gibi, kardeþim býrakýn o kadýnlar konuþsun, size de ne oluyor?

Geçtiðimiz dönem  meclis toplantýsýný yaparken sözde deneyimli AKP milletvekili Bülent Arýç, kadýný sadece susan bir yaratýk olarak gördüðü ve CHP’li bayan grup baþkaný Þafak Pavey’i susturmak için “Bir kadýn olarak sus.” Diye tavsiyede bulunmasý erkek egemen bir toplum olmakla kalmýyor, cahiliye dönemindeki Ýslami anlayýþý hatýrlatmýþtý. Kabul etmek gerekir ki bir ülkede kadýn haklarý bakanlýðý var ise o ülkede kadýn haklarý ihlali vardýr.

Tarihi gerçeklerin miladý olarak bilinen Talas savaþý (751) ve ardýndan Baðdat’ta fiili olmayan bir halifelik makamýný Ýstanbul’a taþýyan Osmanlýnýn din adýna Araplaþma ile büyük bir yozlaþma (deðiþim) süreci baþlamýþtýr.

Oysa Türklerde kadýnýn saygýn bir yeri olduðu konusunda Ýbni Batuta’nýn “Seyahatname” adlý eserinde on dördüncü yüzyýlda devlet geleneklerinin, Ýslami geleneklerden çok daha üstün olduðunu söylerken, Türklerin devlet iþlerinde ve sosyal hayatta kadýnlarýna çok saygýlý davrandýklarýný kaydeder.

Kiram kentinde gözleriyle gördüðü sultanýn eþini arabadan kendisinin indirdiðini þaþkýnlýkla anlatýr. Hatta Kuran yasaklarýna raðmen erkekler yanýna çýkmasýnda, konuþmasýnda sakýnca olmadýðýný yazar. Daha eskilere gidersek, Bilge Kaðan adýna dikilen Orhun Anýtlarýnda (720)Türklerde kadýnýn siyasal ve sosyal hayattaki rolü ve katkýsý anlatýlýrken devleti birlikte yönettikleri gerçektir.

Arap hükümdarý Yezit döneminde Horasan valisi Zeyyat’ýn oðlu Orta Asya fetihlerine çýkarken Buhara valisi olan Türk Hatun Sultan Arap saldýrýlara karþý koymak için ona evlenme teklifi gönderecek kadar hür irade sergiler. Bir baþka örnekte ise Selçuklu sultaný Tuðrul Bey Baðdat’ý iþgal ettikten sonra oradaki halifenin kýzý ile evlenirken, hikâye tarihi kayýtlara þöyle geçer. “…Tuðrul Bey, süslü elbiseler içinde eþinin karþýsýnda diz çökerek yeri öptü, deðerli hediyeler vererek odasýna davet etti.” Demesi geleneksel saygýnýn yaþatýlmasýdýr.

Býrakýnýz o þeriat delisi Osmanlý dönemini Atatürk döneminden sonra yetmiþli yýllara gelindiðinde siyasi partilerin kadýn kollarý gerekçesiz olarak kapatýlýrken kadýnýn adý aranýr olmuþtur. Diyebiliriz ki; Ýslam’a girinceye kadar “kadýn” özgür ve eþit haklara sahipti, þeriat hükümleri içine giren erkek, onu giderek aþaðýlamak ve erkeðin kölesi durumuna getirmiþtir.

Bu duruma kim dur diyecektir? Elbette ki kadýnýn kendisi. Unutmamak gerekir ki peygamberleri de, liderleri de doðurup büyüten kadýnlardýr. Uyduruktan 8 Mart günlerinde anmakla olmaz. Zaten Atatürk der ki; “Kadýnlarýný geri býrakan toplumlar, geride kalmaya mahkumdur” Görünen köy kýlavuz istemez buna denir.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 39293 Defa Okundu
2017-03-08

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır