KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AÞURE AYINDA KERBELA’YI ANMAK...

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         AÞURE AYINDA KERBELA’YI ANMAK...

AÞURE AYINDA KERBELA’YI ANMAK... 

Kerbela olayý, Hicri tarihle 10 Muharrem 680’de, bundan 1329 yýl önce Hz. Hüseyin ve 72 yakýnýnýn katledildiði tarihtir. Aþure ayý olarak ta bilinen Muharremlik, insanlýk tarihinde yer aldýðý þekliyle, tanrýnýn büyük tufanda Nuh’tan baþlayarak on peygambere bahþettiði iyilikler sýrasýnda yer alýr. Ýslam anlayýþýnda ise Kerbela katliamýndan çocuk yaþta kurtulan, Hz. Hüseyin’in oðlu Zeynel Abidin için tanrýya bir þükran ve þehit olanlar için kalanlara bir ikram olarak anlam kazanýrken, aþureyi oluþturan kuru besinlerin zenginlik ve nitelik yönünden deðiþtirmeden sunulmasý inanç kültüründeki zenginliði anlatmaktadýr.
 
Devlet tiyatrolarýnca iki yýldan beri sahnelenen Kerbela adlý oyun, ümit ederiz Anadolu turnesine de çýkar ve Kars’ýn tiyatro seven insanlarýyla buluþur. Oyun, Aralýk ayý içinde, Bakýrköy Belediyesi’nin ev sahipliðinde düzenlenen 35. Ýsmet Küntay Tiyatro Ödülleri’nde en iyi yapým, en iyi yönetmen, en iyi oyun yazarý,en iyi müzik ödülünü kazandý. Ali Berktay’ýn büyük emekle kaleme aldýðý ve sahne uygulamasý gerçekçi bir bakýþla iþlenirken, yönetmen Ayþe Mestçi’nin sabýrlý çalýþmasý, oyuncularýn baþarýsýnda gözlenmektedir.
 
Oyundaki sahne dekoru ve ýþýk þaþýrtýcý bir görsellikle akarken, cesaretle uygulanan Azeri müziðinin mistik gizemi, sanatçý Arzu Gurbani’nin güçlü yorumu ile lezzet bulurken, orkestra ve baðlamanýn yürekleri sarsan naðmeleri bin yýl ötesindeki baþkaldýrýyý ifade etmektedir.   
 
Kerbela oyununda ki ana tema Ýslamiyet öncesinde var olan demokratik öðelerin yok edilmesi,hilafetin sultanlaþtýrýlarak klasik yapýlanmaya ve þeriatýn bu saltanat anlayýþýyla, resmi devlet doktrini haline gelmesi ve din kisvesiyle inançlarýn yerine çýkarlarýn almasý þeklinde anlatýlmaktadýr. 
 
Kerbela’da yaþananlarýn baþlangýcý olarak bilinen Sýffin savaþý öncesinde yaþanan aile çatýþmalarý ve entrikalardýr.
 
Bir tarafta gerçeðin ve adaletin temsilcisi olan halife Hz. Ali, diðer tarafta iktidar hýrsý içindeki Muaviye’nin Ýslam’a raðmen vaatlerle taraftar kazanma mücadelesidir. Savaþýn galibi Hz.Ali olsa da, Muaviye halife olmayý baþaracaktýr.
 
Bununla da yetinmeyip, kendinden sonra oðlu Yezit’i yerine veliaht ilan etmesi ile sürüp gidecek olan aile kavgasý sürecinde Hüseyin’i kendine biat etmek için Kufe’ye davet etmesiyle sonun yaklaþmasý Hüseyin ve Ýslam tarihi için bir kader günü olur.
 
Yezit, babasý gibi hile yolunu seçerek, vaatlerle yanýna aldýðý Kufe halkýnýn yardýmýyla Kerbela’da Hüseyin ve arkadaþlarý katleder.
 
Ýslam tarihine mal olan bu olay, Arap dünyasýnda ki iki ailenin kavgasýyla baþlayýp peygamber soyunun tarih sahnesinden silinmesiyle son bulurken, devleti yönetenlerin faþist bir karakter kazandýðý gözlenir.
 
Kerbela’da yaþananlar iyi ile kötünün, zalim ile mazlumun, lanetli ile kutsalýn, karanlýk ile aydýnlýðýn hesaplaþmasýdýr.
 
Hz. Hüseyin’in Kerbela’da ki direnci, köleliði kýrmak için isyan eden Spartaküs gibi, kutsallýk uðruna mazlumdan yana verilen aydýnlýðýn mücadelesidir.
 
Ýslam tarihinde Sýffin’de baþlayan totaliter siyasallaþmanýn temelini atan Muaviye ve Yezit isimleri nefretle anýlmaktan öteye gitmezken, “Bana bir kelime öðretenin kölesi olurum” diyen Hz. Ali ve Hüseyin, gerçeðin ve aydýnlýðýn simgesi olarak gönüllerde bir ýþýk ve anlayýþ olarak yaþamaktadýr.
 
Sonuç olarak diyebiliriz ki; Kerbela olayý, Ýnanç dünyamýzýn zenginliklerinden; Hanefi olsun, Alevi olsun, Caferi olsun, Zeyd-i olsun, tüm Müslümanlarýn yolu olarak bilinmelidir. Kerbela’da þehit olanlarýn yolu insanlýða ve Tanrýya hizmet etmenin, hainlere karþý direnmenin yoludur. Tuncer Kýrhan
 
Kerbela þehitlerini sevmek, zincirlerle dövünüp aðlamak olmamalý, çünkü onlar,sonsuza giden bir yolda inanç dünyasýnýn sesi ve adaletin bayraðý oldular.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5385 Defa Okundu
2010-12-29

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır