KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HüRREM SULTAN VE KARS

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         HüRREM SULTAN VE KARS

Hürrem Sultan ve Kars 

Ne alaka demezseniz, Hürrem Sultan adlý tiyatro eserinin 1964 yýlýnda Kars Lisesi tarafýndan sahnelendiðinden söz edeceðim.
 
Her zaman kent kültürüne sahip bir þehir diye övündüðümüz, tarih ve doða hazinesi Kars, Türkiye genelinde 1980’den itibaren baþlayan yozlaþma ve göçlerle uðradýðý kan kaybý ile, uzak sevenleri tarafýndan eyvah eyvah diyerek anýlsa da, þehircilik adýna yapýlan kötü þeylerin yaný sýra, iyi þeylerin de eklendiði inkar edilemez bir gerçektir.
 
1933 yýlýnda açýlan Kars Lisesi, yaptýðý iyi iþlere ek olarak,1964 yýlýnda Orhan Asena’nýn“Hürrem Sultan” adlý oyununu, Ankara’dan beþ yýl sonra sahneye koyabiliyorsa, bunda Kars Lisesi kadar Kars halkýnýn da payý vardýr.
 
Çünkü kent kültürüne sahip olan Kars, o tarihe gelinceye kadar tiyatroyu iyi biliyordu. Her yýl birçok tiyatro eseri, gerek Halkevi, gerekse Kars Lisesi tarafýndan sahnelenirken, hepimizin bildiði, Azerbaycanlý ünlü kompozitör Üzeyir Hacýbeyli’nin “Meþhedi Ýbad” ve “Arþýn Mal Alan” adlý oyunlarýyla bütünleþmiþti.
 
Devlet Tiyatrolarý, sezon turnelerinde Kars’a özel bir yer verirken, Ýstanbul’un ünlü özel tiyatrolarý,“Avni Dilligil” ve “Kenterler” Halkevi, daha sonra beþ sinemadan biri olan Emek Sinemasýnda sahneye çýkarken, gençlik ve Kars halký üzerinde çaðdaþ bir kültürün yerleþmesine destek oluyordu.
 
1959 yýlýnda Devlet Tiyatrolarýnca sahnelenen “Hürrem Sultan” Ankara’da olduðu gibi Kars’ta da hiç bir tepki almamýþtý.
 
Oyunda, parlak bir dönemin gerçekleri anlatýlýrken, Hürrem Sultan’ýn intikam hýrsýyla önce vezir Pargalý Damat Ýbrahim Paþa’yý, ardýndan, Þehzade Mustafa’yý öldürterek, kendi oðlu Selim’e taht kazandýrma mücadelesi tarihi gerçeklerdi. Ötesi, ötesi teferruat...
 
Padiþahlar bir melek miydi? Hayýr. Ýçki içen de vardý, içmeyende vardý, hastasý da vardý, deli olaný da vardý, içkiden ölen de.
 
Her nedense siyasallaþan pek çok deðerlerimiz gibi, kültürümüzde siyasallaþýnca kýzýlca kýyamet koptu.
 
Harem yaþamýný sanki kimse bilmiyormuþ gibi, orayý dokunulmaz, hatta kutsal bir yer gibi koruma altýna almanýn ne yararý olacak? Hiç...
 
Çankaya sofralarý üzerine yazýlanlar gündeme gelince sus pus olanlar, nedense“Muhteþem Yüzyýl” dizisi gündeme gelince Spartaküs kesildiler. 
 
Konuþulanlara bakýldýðýnda koparýlan gürültü bilmem kaç bin kiþinin itirazýyla dizinin kaldýrýlmasý olurken, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, diziyi seyretmeden gerekli tedbirin alýnmasý gereðini söylemesi, kendine göre bir duygusal yaklaþýmdý.
 
Özellikle, konuyu eleþtiren yazar takýmýna sormak gerekir. Türkiye’deki toplam seyirci ulusal kanallardan kaçýný izlemektedir?
 
Elbette ki, izlemek istediðini izlemekte, istemediðini ise hiç açmamaktadýr.
 
Çünkü televizyon eðitim aracý olmaktan çýkýp, çok þükür bir eðlence aracý olmuþtur.
 
Bir televizyon muhabirinin, Eminönü’nde vatandaþlara; “Bu kiþi kim” diye sorduðu siyasetçi için; “valla bir dizi oyuncusuydu ama adýný bilemedim.” Demesi ortalama kültür seviyemizi göstermektedir.
 
Ýsviçre’nin Zürih kentinde görmüþtüm, o zamanlar tüm Avrupa kanallarýnda haftada iki gün yayýnlanan porno yayýnlarý protesto eden tutucu çevrelere karþý baþka bir gurup; “Siz de o tuþa basmayýn” demelerine, demokrasi adýna yirmi yýl önceki Türkiye vizyonuyla þaþarak “acaba” demiþtim.
 
Þimdi, “Muhteþem Yüzyýl” adlý dizi için bazý mihraklar çýkýp, vay efendim, ecdadýmýz aþaðýlanýyor, onlar þarap içmez, kadýn madýn da bilmezdi diye öfkelenmeleri yanlýþýn ötesinde tuhaf...
 
Çünkü sultanlar da bir insandýr, onlarýnda hevesleri, heyecanlarý, doyumsuz egolarý vardýr, ve de olmalýydý derken, tarihte olmadýðý bilinen ancak doðulu bir övgü dizicilikle gururlandýðýmýz, Baltacý ile Katherina masallarýný dinlerken hangimiz sýrýtmadýk diye sormak gerekir.
 
Meraklýsý için, 1830- 1895 dönemi devlet ve bilim adamý tarihçi Cevdet Paþa’nýn kayýtlarý tek ve gerçektir. Keza, Remzi Kitabevi yayýný olan ve deðerli yazar Hýfzý Topuz’un kaleme aldýðý “Abdülmecit” adlý kitap incelendiðinde, genç reformist ve zarif padiþahýn hayatýna mal olan nedenleri görülecektir.
 
Eðri oturup, doðru konuþmak gerekirse, Harem, Rum, Bulgar, Yahudi, Sýrp, Macar, Arap, özellikle Rus kýzlarýnýn çocuk yaþta sarayda eðitilerek, cariye, gözde gibi unvanlardan sonra veliaht analýðýna yükseltilmesini bilmeyenler, güneþin her gün doðudan doðduðu gerçeðini kendilerine göre yorumlamalarý gibi bir þey olsa...
 
Osmanlý, üç kýtaya hakim bir devlet iken, çaðdýþý kalmakla, devþirmelere teslim olmakla devletin sonunu hazýrlamadý mý?
 
Ýmparatorluðun ilk yýllarýnda Fatih Sultan, ünlü kanunnamesiyle kardeþ katlini caiz kýlmadý mý?
 
Türk kökenli vezir Çandarlý Halil Paþa’yý boðdurtup yerine devþirme birini getirmesiyle bir süreci baþlatmadý mý?
 
Onun torunu Kanuni’de Rum asýllý veziri Ýbrahim’le sürdürdüðü yanlýþlarla devleti gerileme sürecine sokmadý mý?
 
Batýlýlarýn Muhteþem dediði Kanuni ve dönemi, aslýnda bir Hürrem dönemi deðil midir? Tüm cazibesi ve yeteneðini kullanarak yaþlý Kanuni’ye her istediðini yaptýran Hürrem deðil midir?
 
Hepsi doðrudur.
 
O halde hoplayýp zýplamanýn ne alemi var?
 
Bunlar sadece bir filim, filim...
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4597 Defa Okundu
2011-02-05

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLARyücel kocaman 2011-02-07
aðzýna saðlýk

Sevgili tuncer abi,aðzýna saðlýk o kadar güzel özetlemiþsinki,bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar mutlaka okusun bu yazýyý.Teþekkürler,senin güzel fikir ve bilgilerinden her zaman istifade etmek isteriz.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır