KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

19 MAYýS VE GENçLK PARKý

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         19 MAYýS VE GENçLK PARKý

19 Mayýs ve Gençlik Parký

Ankara’daki Gençlik Parký, Atatürk ve 18 arkadaþýnýn, 19 Mayýs 1919’da Samsun’a ayak bastýðý tarihin 24. yýldönümünde bataklýk bir alan üzerinde altý yýlda tamamlanarak 19 Mayýs 1943 tarihinde açýlmýþtý.

 
Þevket Süreyya’nýn ‘Tek Adam’ adlý eserinde,‘23 Nisan 1920’de güneþli bir Ankara...’ diye baþlayýp olaðan üstü bir tasvirle anlatýlan çocuk bayramýnda dostlarýmýzý alýp, bu tarihi Gençlik Parký’na gittik.
 
Nostaljik duygular içinde gezinirken,parkta yapýlan önemli makyajdan etkilenmedik desem yanlýþ olur. Ancak, anýlarda önemli bir yeri olan Gençlik Parkýnýn abartýlý makyajýný görünce üzüldük. Parkýn gezilip eðlenme mekaný olmaktan öte, (fast food) ayak üstü yenip gezilen bir yer olduðunu anladýk. Ankara’da bu tip iþler hep yapýlýyor derken, Altýndað ilçesinde restorasyon diye yeniden yapýlan sözde tarihi evler gibi, burada da her þeyin yenilendiðini, pahalý ve yeni malzeme üzerine monte edilmiþ oyuncaklarý görünce hayretlerimizi saklayamadýk.
 
Gençlik Parký’nda, Cumhuriyeti inþa edenlerin ulusalcý anlayýþý yansýtýlmadýðýný gördük.
 
275.000 metrekare alana ilave yapýlmadan, renk ve ýþýklarý artýrýlan dönme dolaplar yerli yerindedir. Ankara’nýn yaz sýcaðýnda denizi yaþatan havuz yerinde duruyor olsa da sandallarý yoktur.
 
Ankara Belediyesi,kendisine ‘Avrupa Kent Ödüllü’ demesi boþuna bir övünmedir. Popüler ifadelerle,‘kentsel dönüþüm ve rekreasyon diye bir þey tutturulmuþ gidiyor. Ne var bu rekreasyon içinde? Demek gerekirse,çoðu tarihi eserlerimizde olduðu gibi, önemli kültür enstrümanlarý yerine koyulan, büfeler, çay evleri, küçük lokantalar ve bir iki küçük salondan oluþan kapalý mekanlar, renkli yürüme yollarý, çim ve çiçekleri de sayarsak rekreasyonun çerçevesini çizmiþ oluruz.
 
Gençlik parkýnýn en güçlü objeleri, güzelim çýnarlardýr, ýhlamurlardýr, akasya ve nergisler ileriye yönelik tasarlanmýþ yetmiþ yýllýk bir doða eseridir.
 
Böylesine geniþ amaçlý bir mekanda, bildiðimiz aile çay bahçeleri ve Zeki Müren gibi sanat güneþinin halkla bütünleþtiði gazinolar yok sayýlmýþtýr. Gazinolar olmayýnca sahne sanatlarý da yok sayýlmýþtýr.
 
Dünyanýn önemli kentleri parklarýyla anýlýrken, bizim baþkentimizin bir amblemi dahi yoktur. Sakýn ‘var’ denilmesin,o öncekinden beter. Üstelik alýntýdýr, yani moda olan intihaldir. Ankara’nýn þekil almýþ bir taþý bile logo olacakken, þaþý bakan bir kedi nasýl amblem olacaktýr.
 
Gençlik Parký’nýn ilk tasarýmý, 23 Nisan 1920’de ilk meclis binasýnda þekillenen ve Cumhuriyetle baþlayan çaðdaþ kentleþme ile baþlarken, o günlerin bozkýrýna çizilen modern Ankara resmini yaratma sevdasý ve ahengi vardýr.
 
19 Mayýs etkinlikleri, 28 Haziran 1938’e kadar, Samsun ilinde kurulan panayýr ve sportif yarýþmalarla anýlýrken, bu tarihin bir bayrak olmasý ve parka ‘gençlik’ adýnýn verilmesi Atatürk’ün Samsun’a çýkýþýnda yaveri, ayný zamanda spor adamý süvari Albay Cevat ABBAS’týr.
 
 Bugünkü makyaj ve rekreasyon içinde bu önemli isim ve vurgular yoktur. O günkü Ankara’yý imar eden Ankara valisi ayný zamanda Belediye Baþkaný Nevzat TANDOÐAN’ da yoktur. ATATÜRK’te yoktur, dönemin Baþbakaný ÝNÖNÜ’de yoktur.
 
Gençlik Parký’nda tarihle özdeþ olan ve havuz baþýnda nice fotoðraflara konu olan, tunçtan kýz heykelleri de yoktur,arayýp sorduk, kuytu bir mekan da mahzun halde bulurken,Kars’taki ‘Ýnsanlýk Anýtý’nýn akýbetini hatýrladýk.
 
Gençlik Parký’nda havuz kenarýna gerdanlýk gibi dizili Fenerbahçe ve Karadeniz Restoranlarýný göremedik. Japon aile gazinosu ve Luna Park Aile Gazinosunu göremedik. Duhuliyeden müzik dinleyen gariban aileleri, kocaman çay bahçelerini, minyatür trenleri, kayýklarý göremedik.
 
Cömertçe hazýrlanmýþ yürüme yollarýný, yapay mekanlarý, ýþýk efektlerini, uzak doðu ürünü plastik koltuklarý ve takip edilme hissi yaþatan üniformalý güvenlik görevlilerini gördük.
 
Gençlik Parkýnda kültür ve tarihimizi yansýtan heykel ve sanat eserleri ararken, küçük bir tiyatro salonu önünde kavuklu, kaftanlý asýl adý Buhurizade Mustafa olan ITRÝ’nin heykelini,kabul salonu önündeki Kazakistan devlet baþkaný Nazarbayev’ i görünce, Orhan Veli’nin;“Gemliðe girerken denizi göreceksin, sakýn þaþýrma.” Dediði gibi þaþýrýp kaldýk.
 
Bu tahribat, kentleþmeden uzaklaþan Ankara’da ne ise Kars’ta da aynýdýr.Millet Bahçesinin yýllar öncesine ait özelliði ile Gençlik parký ayný kaderi paylaþmýþtýr.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6159 Defa Okundu
2011-05-16

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır