KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SYASETN DýþýNDA BR GüNDEM

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         SYASETN DýþýNDA BR GüNDEM

Siyasetin dýþýnda bir gündem

KHA Yazarý Tuncer Kýrhan’ýn “Siyasetin dýþýnda bir gündem”
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kültür kurumlarýndan biri olan ve on iki Eylül darbesiyle önemsizleþtirilen Türk Dil Kurumu 79 yýl önce,12 Temmuz 1932’de Atatürk’ün talimatýyla kurulmuþ ve 26 Eylül 1932 tarihli dil kurultayýnda ‘dil bayramý’ olarak kabul edilmiþti.
 
Ne yazýk ki; bugün ne o günkü heyecan, ne Türk Dil Kurumu ne de Türk Dil Bayramý kalmýþtýr. Bizde bugün süregelen gündem dýþýna çýkarak, bunu paylaþmak istedik.                         
 
Türkiye Cumhuriyetinin temel dinamiði olan ulusal dil ve tarih bilinci,Atatürk’ün en çok önem verdiði konular olduðu bilinmektedir. Ancak geldiðimiz noktada her þey yerini arar olmuþtur. Bu amaçla baþlatýlan çalýþmalarýn ilki 1931 tarihli, Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti’nin kurulmasý uluslaþmanýn da bir gereði olduðunu iþaret eder.
 
Atatürk,11 Temmuz 1932 gecesi adeta bir okul olan Çankaya’daki ünlü sofrasýnda yanýndakilere; “Dil iþlerini düþünmek zamaný gelmiþtir. Ne dersiniz?” diye sorar. Masada bulunanlarýn bu düþünceye katýlmasý üzerine, “Öyle ise Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti gibi bir de ona kardeþ bir dil cemiyeti kuralým ve adý ‘Türk Dili Tetkik Cemiyeti olsun.’ diyerek Türk Dil Kurumunun teorik temellerini atar ve bilindiði gibi bu kurum daha sonra, Türk Dil Kurumu olur.
 
Cemiyetin kuruluþuyla birlikte baþlayan çalýþmalar sürerken, Türk Dil Kurultayýnýn hazýrlýklarý da baþlamýþ olur. Bu coþku ve heyecan içerisinde toplanan Türk Dil Kurultayýna yurt dýþýndan ve içinden çok sayýda bilim adamý, gazeteci, yazar, devlet adamý ve sanatçý katýlýr.
 
Atatürk, kurultayý baþtan sona izlerken, Türkçenin geliþmesi, özleþmesi, zenginleþmesi yolundaki çalýþmalarý yürüten,Türk Dil Kurultaylarýnýn önemini belirtir.
 
Bu tespit ve önerilerin en önemlisi;Türk dilinin yabancý dillerden giren sözcüklerden arýnmasý deðil, eþ anlamlý sözcüklerle dilin zenginleþtirilmesi þeklinde deðerlendirilmiþtir.Bir örnekle, Farsça ‘gul’ olarak bilinen kelime, Türkçe’ ye ’gül ‘olarak girerken sadece biçim deðiþtirmiþtir.
 
Atatürk’e göre, dilin kaynaðý halktýr. O zaman araþtýrmalarýn da halk kaynaðýndan beslenmesi gereði vardýr diyerek çalýþmalar geniþletilir.
 
Atatürk,dilin zenginleþmesini eþ anlam sözcüklerle sanat ve bilim dili olacak köklere kavuþmasýna önem verirken, bunlarý iþleyip bilimsel yapýyý oluþturacak kuruluþlarý da topluma kazandýrmayý amaçlamýþtýr.
 
Ýstanbul Üniversitesi’ne baðlý bir “Dil Okulu” halkevlerinde “Edebiyat ve Türk Dili Kollarý” kurularak köylere kadar uzanan araþtýrmalarla yeni sözcüklerin taranmasý yönünde alýnan kararlar önemli sonuçlar saðlamýþtýr.
 
Atatürk, bu çalýþmalarý izlerken, ‘Türkiyat Enstitüsünün günlük çalýþma raporlarýyla,Sovyetler Birliði içindeki Türk Dünyasý ile ilgili haberlerini de yakýndan takip eder. Ziraat Bankasý þeref defterine görüþlerini aktarýrken, yetmiþ yýllýk bir vizyonla çarpýcý hedefler belirler.
 
‘Bugün Sovyetler birliði dostumuzdur. Bu dostluða ihtiyacýmýz vardýr. Fakat yarýn ne olacaðýný kimse bugünden kestiremez. Týpký Osmanlý gibi, Avusturya Macaristan gibi parçalanýp, ufalanabilir. Dünya yeni bir dengeye ulaþabilir.
 
Ýþte o zaman,Türkiye ne yapacaðýný bilmelidir. Bizim bu dostluðun idaresinde dili bir, inancý bir, özü bir kardeþlerimiz vardýr. Onlara sahip çýkmaya hazýr olmalýyýz. Hazýr olmak yalnýz o günü susup beklemek demek deðildir. Hazýrlanmak lazýmdýr. Milletler buna nasýl hazýrlanýyor? Manevi köprülerini saðlam atarak..
 
Dil bir köprüdür.Ýnanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olaylarýn böldüðü tarihimizin içinde bütünleþmeliyiz. Onlarýn bize yaklaþmasýný deðil, bizim onlara yaklaþmamýz gerekir.’
 
Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi diye faaliyet gösterecek üç ayaklý bir kurum, ilk defa modern Türkiye Cumhuriyeti eðitim kurumlarý arasýnda yerini alýrken, dil, tarih ve coðrafyanýn bir üniversite çatýsý altýnda Ankara’da açýlmasýyla,Asya’daki Türklerin tarihini,coðrafyasýný, hem dilini çok iyi öðrenmiþ bir neslin yetiþmesini öngörüyordu.
 
Dil ve tarih çalýþmalarý aksamadan sürerken, dil ve tarih üzerindeki çalýþmalarý yakýndan izleyen Atatürk, bu tür çalýþmalardan dolayý yorgun düþse de, çevresine bu yorgunluðunu belli etmemeye çalýþtýðý bilinmektedir.
 
Atatürk,2 Aðustos 1936 tarihli üçüncü Dil Kurultayýnda yaptýðý konuþmada: “Konuk dil bilginlerinin, Türk dil bilginleri ile birlikte çalýþmalarýndan, dil bilimin þimdiye dek çözemediði bir çok güçlükleri aþacaðýna, bu çalýþmalarýn bir çok gerçeklerin günýþýðýna çýkmasýný saðlayacaðýna güvenim tamdýr” derken,kurultayýn en ilgili izleyicisi olurken; ‘Hedefimiz yalnýz Anadolu Türklerinin deðil, bütün dünya Türklerin ortak dilini yaratmak olmalýdýr.’ Diyerek Türk dilinin geniþ bir coðrafyada etkili olmasý üzerine hedeflerini tekrarlamýþtýr.
 
Bugün dilimizdeki kirlenmenin hangi boyutta olduðunu anlatmayý bir baþka yazýmýzda iþleme sözüyle, Atatürk’ün dil üzerine bir özdeyiþiyle noktalayalým.
 
‘Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bilinçli olarak iþlensin.’
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3360 Defa Okundu
2011-07-01

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır