KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

AYRýþMAK Mý, BRLKTE YAþAMAK Mý...

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         AYRýþMAK Mý, BRLKTE YAþAMAK Mý...

Ayrýþmak mý, birlikte yaþamak mý... 

Bostancý sahilindeki çay bahçelerinden birinde kadim dostum emekli asker Turan Özel ile Silvan da þehit edilen 11 asker üzerine konuþurken, garson masada duran gazete baþlýðý üzerine;
 
-Abi baþýnýz sað olsun, özür dileriz. derken þaþýrdýk.
 
Nedenini sorunca, Diyarbakýrlý olduðunu söyledi.
 
-Silvan da þehit olanlardan birisi olabilirdin, ne dersin bu duruma dedim,patavatsýz bir tavýrla yanýtladý;
 
-Abi hiç olmazsa istenilenin yarýsýný versin.
 
- Kim verecek dediðimde cevabý gecikmedi.
 
-Tayyip Erdoðan dedi.
 
-Ýstanbul un orta yerindesiniz, daha ne istiyorsunuz dediðimde ezberden sýraladý.
 
-Demokratik özerklik,bayrak, ana dilde eðitim, kendi polisimiz,meclisimiz olsun istiyoruz.
 
Turan la göz göze geldik, iþin tadý kaçmýþtý. Hesabý isterken, garson tekrar özür diliyordu.Turan;
 
- Özürümü kaldý dedi, yürüdük.
 
Aradan otuz gün geçtiki Hakkari - Çukurca da meydana gelen saldýrýda on þehit daha verdik. Ramazan ayý dediler, 32 günde günde þehit sayýsý 42 ye ulaþtý.
 
Ýktidar partisi kuruluþunun 10. yýlýný lüks iftar sofralarýnda geçirirken olmuþtu bunlar. Ülkenin yönetiminden sorumlu Baþbakan, geliþmeler karþýsýnda Ramazan ayý müslümanlar için kutsaldýr, daha etkin tedbirler için bayram sonunu bekliyoruz demiþti. Sen misin Ramazan diyen elin oðlu durur mu?
 
Çukurca dan on þehit haberi yürekleri yakarken, buyurun size Ramazan rehaveti denilirken, Cumhurbaþkaný Gül dahi; Terörle mücadelenin sabahý akþamý olmaz gibi gerçekçi yaklaþmýþtý. 
 
24 Temmuz 1924 tarihli Lozan anlaþmasýnýn yýldönümünde, Sevr le yaratýlmaya çalýþýlan Ermeni ve Kürt devletlerinin kurulmasý paranoyasý sona ermemiþtir. Türkiye nin bölgede önemini kabul edemeyen uluslar arasý güçlerin sempatik isim ve anlayýþlar içinde Pentagonda hazýrlayýp sunduðu ve adýný, Demokratik Açýlým ve benzeri laflarý insanlara yutturanlar, otuz yýldan beri ülkeyi kana boyayan terör örgütü temsilcilerinin Habur dan giriþine izin verirken bu vebalin altýna girmiþlerdir.
 
12 Haziran sonrasý Diyarbakýr da ayrý bir parlamento açmanýn özgür hak olduðunu söyleyen meclisteki PKK iliþkili unsurlarýn boykot çaðrýsý ile ortaya atýlan demokratik özerkliðe gidecek formülle kongre toplayanlar,sözüm ona baðýmsýzlýk ilaný yapma havasý yaratýrken köpeksiz köyde gemi azýya almýþlardýr.
 
Bunu anlatan söylemler ise, çok þükür ulusal basýnýmýzýn öncelikli haberleri sýrasýndadýr. BDP milletvekili Emine Ayna ; Artýk talep etmiyoruz, yapýyoruz derken, sözde ýlýmlýlarýndan (!) radikal Kürtçü Þerafettin Elçi ve Ahmet Türk ise, Bundan sonra büyük olaylar çýkabilir, çünkü Baþbakan bizi elinin tersi ile itmiþtir. gafletiyle yukarýda sözünü ettiðimiz garsonla eþdeðer konuþmuþtur.
 
BDP li bu kurþun askerlerin Ýmralý daki terörist baþýndan emir aldýðý basýna yansýtýlsa da, PKK nýn vurucu unsurlarý sýnýr ötesindedir. PKK elebaþýsý Cemil Bayýk Silvan da 13 askerin katliamýný üstlenirken, Ýmralý daki adamýn 12 Haziran öncesi deklare ettiði eylemsizlik koþulunu ilga ederek insiyatifin kendisinde olduðunu ve bu günlere gelineceði iþaretini vermiþtir.
 
Silvan olaylarý sonrasýnda aðýz deðiþtiren BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Tek bayrak olur ancak, dilimizi isteriz derken, milletvekili Emine Ayna ise; Coðrafyamýzda yaþayan herkesi, kendisini demokratik özerk Kürdistanlý olarak tanýmaya davet ediyoruz derken oldukça manidar demeç vermiþtir. Peki bu demeçler devletin bölünmesini amaçlayan sözler deðil de, sanal örgütlere üye olanlarmý devlet yýkmak istemektedir.
 
Bunca dökülen kan, masraf nereye kadar devam edecektir? Bütün bu söylem ve talepler, garsonun dediði gibi, ne koparýrsam demekse bundan bir þey çýkmaz. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olarak tüm yurttaþlarýyla üniter devlet olup, býçak da kemiðe dayanmýþtýr.
 
Türk ile Kürt bin yýlda et ile týrnak gibi birbütün olmuþken, ayrýlýkçýlar için eðri oturup doðru konuþmak gerekirse, bunca akan kan, þiddet ve kaybedilen milli servet yanýnda kývýrtmadan ayrýlmak istiyoruz diyebiliyor musunuz? Hayýr.
 
Öyle ise, bütün bu patýrtý niye...
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5356 Defa Okundu
2011-08-18

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır