KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

93 YýL öNCE BUGüN TüRK ORDUSU AZERBAYCAN’DA

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         93 YýL öNCE BUGüN TüRK ORDUSU AZERBAYCAN’DA

93 yýl önce bugün Türk Ordusu Azerbaycan’da

Türk Ordusunun 15 Eylül 1918 tarihinde Azerbaycan’da Ermeni Ýþgalini Kýrmasýnýn 93. yýldönümü.
 
28 Mayýs 1918’de Azerbaycan Milli Þura baþkaný ve Musavat Partisi lideri Mehmet Emin Resulzade tarafýndan kurulan Milli Azerbaycan Cumhuriyeti’nin varlýðýný kabul edemeyen Kýzýl ordu güdümündeki Ermeni çeteleri planlý olarak baþta Bakü olmak üzere Karabað bölgesini iþgal etmiþlerdi.
 
Bu isgal ve katliamlar karþýsýnda sýkýntý yasayan Milli Azerbaycan Cumhuriyeti yöneticileri Osmanlý yönetiminden acil yardim talebinde bulunur. Türkiye ile Azerbaycan kardeþliðinin kanýtý olan bu önemli tarihin 93. yýl dönümünde harekatý yönetenleri rahmet ve minnetle anýyoruz.
 
Azerbaycan hükümetinin baþvurusunu deðerlendiren Osmanlý yönetimi, Genel Kurmay Baþkan Vekili Enver Paþa’nýn kardeþi Nuri Pasa komutasýndaki Türk Ýslam Ordusunu Nahçývan üzerinden Azerbaycan’a gönderir. 15 Eylül 1918 tarihinde Azerbaycan’a giren Mehmetçik bölgede iþgal edilen Agsu, Göyçay, Kürdemir, ve Þamahý’yý kurtarýr.
 
Komuta kademesindeki ünlü isim Mürsel Paþa buradaki baþarýlarýndan dolayý, Kurtuluþ Savaþýnda da önemli görevler üstlenir ve kendisine Atatürk tarafýndan Bakü ismi soyadý olarak verilir.
 
93 yýl önce 15 Eylül tarihinde Azerbaycan’da barýþ ve huzuru saðlayan Türk ordusu k buradaki güvenliði saðlarken,bir baþka adla Kafkas Ýslam Ordusu’nun bu harekatý Azerbaycan ve Türkiye açýsýndan siyasi, askeri ve sosyal katkýlarý ve neticeleri olsa da, en önemli  katkýsý, bugün i yaþanan ve tarihi deðerler üzerinde bina edilen bir güç olarak, Türkiye ve Azerbaycan arasýndaki dostluk ve kardeþliðin sarsýlmaz deðerlerle var olmasýdýr. Çünkü ne Azerbaycan Türkiye için, nede Türkiye Azerbaycan için dost devlet deðil, bizatihi kardeþ iki devlet anlayýþý ile ebedi var olacaktýr.
 
Bu düþünce ve anlayýþla diyebiliriz ki;
 
- 15 Eylül 1918 bir devletin, kardeþ bir devletin zor gününde yanýnda olduðu gündür.
 
- 15 Eylül 1918 Ermenilerin Türklere yapýlan vahþetin ne ilki nede sonuncusudur, sadece tescilidir.
 
- 15 Eylül 1918 Türk’ün Türk’ten baþka dostu olmadýðýný kanýtýdýr.
 
- 15 Eylül 1918 “BIR MILLET IKI DEVLET” anlayýþýnýn taçlandýðý bir tarihtir.
   
Bu münasebetle 15 Eylül 1918 tarihinde yapýlan kurtarýþ harekatýnýn simgesi olan Bakü þehitliðindeki Türk askerlerini, komutanlarý ve Cebeci Asri mezarlýkta yatan Milli Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu ölümsüz devlet adamý Mehmet Emin Resulzade’yi rahmet ve minnetle anýyoruz.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5082 Defa Okundu
2011-09-16

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır