KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ANKARA’NýN AMBLEM KARGAþASý

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         ANKARA’NýN AMBLEM KARGAþASý

Ankara’nýn Amblem kargaþasý 

Amblem ya da logo bir kentin, kurumun yada ürünün kimliðini ortaya koyan, eski deyimle ‘Alameti farika’sýdýr.
 
 Eskiden arma diye de anýlan bugün amblem dediðimiz þekil ve harften oluþan, ayný zamanda sanat özelliði taþýyan bu çalýþma iþten anlayan bir jüri tarafýnca seçilir.
 
Amblem ya da logo estetik, anlaþýlýr form ve özellik taþýma yönüyle tanýtým özelliði taþýmalýdýr. Her boyutta uygulanabilir ve bir çýrpýda mesaj verebilen özgün grafiksel bir çalýþma olmalýdýr.
 
Gelin görün ki; ben yaptým anlayýþýyla yapýlan hiçbir þey yerine oturmamaktadýr.
 
Orhan Veli Kanýk’ýn dediði gibi; ‘Hiçbir þeyden çekmedi dünyada, Nasýrdan çektiði kadar’ mýsrasýnda olduðu gibi Ankaralýlarda hiç kimseden çekmedi amblemden çektiði kadar.
 
Malum ‘Kedi’ amblemi bu defa býyýk takýlarak maço görüntüsüyle belediye meclisinden geçirilmiþtir. Oldu olacak birde sakal takýlsaydý da saygýnlýðý artsaydý.
 
Komik olan kedinin býyýðý deðil, Cumhuriyetin baþkentinin kiþiliðinden uzaklaþtýrýlmasýdýr.
 
Gazetelerden okuduðumuz þekliyle gerekçeler daha da bir komedi. ‘Hitit Güneþini CHP’li Karayalçýn kaldýrmýþ, ben kaldýrmadým’ diyeceðinize, gelinen noktada yargýnýn kararý karþýsýnda yapýlacak þu olmalýydý.
 
Gazete ilanýyla bir amblem yarýþmasý açýlýr, bu iþin uzmaný olan kiþiler deðerlendirmeyi yapar ve kentin amblemi ortaya çýkardý. Ya da sayýn Gökçek’in zaman zaman yaptýðý gibi, Ankara’nýn muhtelif yerlerinde anketler düzenlenir halkýn görüþü doðrultusunda bir karar çýkarýlýrdý.(!)
 
Þimdi sormak gerekir gerçeðinden aþýrma olan bu kedi nerelidir.Magic Box’ta bir site logosu mudur? Yoksa Vanlýmýdýr?
 
Ankara kedisi olmadýðý kesin. O vakit Ankara kedisi asimilasyona uðratýlmýþtýr.
 
Bir dönemin siyasi parti lideri, adý Cat Stevans olan bir Ýngiliz þarkýcýnýn kýyafetini deðiþtirmiþ, eline tespih, ayaðýna yemeni, baþýna takke koyarak seçim meydanlarýnda gezdirirken bir Ýngiliz’i Müslüman yapmakla övünmüþtü.
 
Oysa Cat Stevans mavi gözleri ve konuþmasýyla deðiþmez saf kan bir Ýngiliz’di.
 
Olmadý Sayýn Gökçek, amblem konusunda siz tek secici olmamalýydýnýz.
 
Bu anlayýþýn örnekleri saymakla bitmez. Ankara’da kimselerin geçmediði demir üst geçitler ve Söðütözü’nde ki ucube demir kafesi örten panolara reklam veren bile yoktur.
 
Bari bu defa olsun Ankaralýlara sorarak bir iþ yapsaydýnýz.
(BA-BA-S) ANKARA (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10929 Defa Okundu
2011-09-18

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır