KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HOCALý’DA HOCA KALMADý

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         HOCALý’DA HOCA KALMADý

Hocalý’da hoca kalmadý 

Tarih boyunca Ermeni saldýrýlarýndan kurtulamayan Azerbaycan yüz yirmi yýldan beri , sistemli ve sürekli olarak toprak kaybý, göç ve toplu katliamlara maruz kaldýðý bilinmektedir.
 
Bu olaylarýn ilki 1804 yýlýnda Türk nüfusunun yoðun yaþadýðý Ýrevan ve Gence þehirlerinde cereyan ederken, Azerbaycan Türkleri Anadolu’ya þöyle seslenir.
 
Rus kapýya dayandý,
Körpe balam uyandý,
Haber verin Türklere,
Gence kana boyandý.
 
Ýkinci büyük olay, 31 Mart 1918’de, Taþnak çetelerinin Karabag, Zengezur, Bakü, Samahi, Gence ve Güney’de Hoy, Salmas, Urmu ve Tebriz’de yaptýðý saldýrýlarda, 30 bin Türk’ün katledilmesidir. 
 
Olaylarýn ardýndan, 28 Mayýs 1918’de Azerbaycan halkýna baðýmsýzlýk ve kimlik bahþeden Mehmet Emin Resulzade Gence’de Cumhuriyeti ilan etmesiyle, Osmanlý devletinden askeri yardým ister. Türk ordusunun bu huruç hareketi, Nuri Paþa komutasýyla 15 Eylül 1918 ‘de Bakü’ye girerek yüz yýllýk Ermeni iþgaline son verir.
 
Ýki yýl dolmadan, kimilerine göre þanlý(!)27 Nisan 1920 tarihli Sovyet iþgali gerçekleþir. Ermenilerin Azerbaycan topraklarýna karþý emelleri planlý ve yanlý bir geliþme süreci de bu tarihte geliþme gösterir.
 
1990’da Sovyetler birliði daðýlýrken, Ermeniler yandaþlarý olan Rus birliklerinin desteði ile emellerine ulaþmak için Karabað bölgesinde iþgale baþlar ve bu olay sonun baþlangýcý olur.
 
26 Þubat 1992 ‘de stratejik önemi olan Hocalý’da 613 masum insan öldürülür, binlerce yaralý ve esir dýþýnda geride kalan 1 milyonu aþkýn insan topraklarýndan püskürtülür.
 
Bu gün üzerinden 20 yýl geçen ve karakteristik özellikle soykýrým olan Hocalý olaylarý konusunda,   Birleþmiþ Milletler vede batýlý parlamentolar olaylarý görmezden gelmekte, her gün bir þehirde soykýrým anýtý dikerek, Ermeni soykýrýmý yaratmaya çalýþmýþlardýr. Daha da ileri giderek, Azerbaycan ve Türkiye’ye karþý bilinen, yaptýrým yasalarý çýkarma yarýþýna girmiþlerdir.
Topraklarýnýn yüzde yirmisi Ermeniler tarafýndan iþgal edilen Azerbaycan’ý yönetenler bu süreçte ne yapmýþtýr? Hiç Bir þey. Görüþmelerden ne muhalefetin, nede halkýn haberi vardýr.
Söylenen ve yapýlan; ‘Yaxþý olacak,bizim harbiçilerimiz iþleyir’ demekten ötey gitmemiþlerdir.
 
Karabað sorununda temel sorun Ermeni iþgalidir. Ancak sorun olduðunu söyleyen ve sorunu çözecek olan MÝNSK grubunun eþbaþkanlarýnýn tamamý çözümün karþýsýndadýr.
Bunlar kimdir? Birincisi iþgali destekleyen Rusya’dýr. Ötekileri, Ermeni davasýnýn avukatlýðýný yapan ABD’ ve Fransa’dýr.
 
Türk destanlarýnda, þarkýlarýnda yer alan tarihi Karabað ve Hocalý’da tek Türk kalmamýþtýr. Hal böyle devam ederse, gelecekte tarihi Türk yurdu olan Karabað ve Hocalý adýnýn da baþka isimle anýlmasýna alýþmalýyýz.
 
Sonuç olarak diyebiliriz ki, ‘Hepimiz Ermeniyiz’diyerek sokaklara dökülen, insan haklarý savunucularý geçtiðimiz yýl Erivan’da yapýlan futbol maçýnda, üzerinde Türkiye coðrafyasý olan Aðrý daðý grafiðinin yer aldýðý sözde Karabað devleti bayraðýný neden görmediler?
 Bursa’da ki maçta Azerbaycan bayraklarýnýn stadyuma sokulmasýný neden engellediler?
Bizde bu Ermeniperverlik devam ettiði sürece, her yirmi dört Nisan geldiðinde ABD’ kongresi kararýna ve Avrupalý dostlarýmýzla daha çok bahar karþýlarýz.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7052 Defa Okundu
2012-02-22

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır