KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

23 NSAN MLL EGEMENLK VE ÇOCUK BAYRAMý

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         23 NSAN MLL EGEMENLK VE ÇOCUK BAYRAMý
23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramý
 
Yazýmýzda bayram ismi olsa da, her 23 Nisan’da, bu tarihe nasýl gelindiðine bakmak gerekir.Ýçinde bayram sözcüðü var diyerek bakarsak, iþin önemi gölgelenir diye düþünmekteyiz.Çünkü 23 Nisan 1920 tarihi Türkiye milli kurtuluþ hareketinin kendi devlet yönetimini kurduðu önemli bir tarihtir.
 
Bilindiði gibi birinci dünya savaþý sona ererken, Osmanlý devleti itilaf devletlerinin desteði ile, 15 Mayýs 1918 de ünlü Mondros Anlaþmasýný imzalayýp savaþýn sona erdiðini kabul etmiþti. Etmiþti de kendi idam kararýný da beraberinde imzalamýþtý. Böyle bir süreçte, Ýngilizler Musul ve Mardin’i, Fransýzlar, Adana, Maraþ, Urfa ve Antep’i, Ýtalyanlar ise Antalya’yý iþgal etmiþlerdi. Bu iþgal hareketi tam bir kurtlar sofrasýdýr. 
 
Bu lezzetli sofraya sonradan katýlan Yunanistan boþ durmayacak ve 15 Mayýs 1919 da Ýzmir’e çýkacaktýr.Bu arada doðu Trakya’nýn bir bölümü yine Yunan ordusu tarafýnda iþgal edilirken,iþte tam bugünlerde geliþmeleri izleyen ve durum çerçevesinde üstlendiði görevle Samsun’a çýkan Mustafa Kemal Paþa ve 18 arkadaþý ulusal meþaleyi yakar. Samsun’da baþlatýlan uyarý hareketleri uzun ve ödünsüz bir þekilde Amasya ve Havza’daki tamimlerle netlik kazanarak resmileþir, il yönetimleri ve askeri birlikleri hiçte kolay olmayacak þekilde harekete geçirilir.
 
Bu oluþumlar sonucu, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alýnan kararla, Ankara’ya gelindiðinde milli iradeyi egemen kýlacak olan TBMM’nin temelini oluþturan, 23 Nisan 1920 tarihli birinci meclisin açýldýðý tarih olarak taçlanýr.
 
Ýtilaf devletleriyle imzalanana ve geçerlilikte olan Sevr anlaþmasýnýn maddeleri oldukça aðýrdýr. Padiþah bu aðýr sorumluluðu üzerine almadýðý için, Ýstanbul’daki meclisi daðýtmýþ, yerine Osmanlý Þurasý adlý bir meclisle Sevr’i imzalatmak zorunda býrakmýþtýr. Þura denilen bu küçük mecliste, Damat Ferit, Dr.Rýza Tevfik ve Reþit Halis Paþalar bulunurken, karþý tarafta ise, her zamanki tanýdýk aç kurtlar; Ýngiltere,Fransa ve Ýtalya bulunuyordu.
 
Bu iþgalci devletlerin hazýrladýðý 433 maddelik barýþ anlaþmasýyla Osmanlý devleti yok ediliyordu.
 
Doðu Anadolu’da bir Ermenistan ve bugün Sevr’i hortlatmak isteyenlerin hülyasý olan Kürdistan devletinin kurulmasý planlanýrken, Boðazlar Ýngilizlere teslim ediliyordu.
 
O günün koþullarýnda Sevr anlaþmasýnýn aðýr þartlarýný bilen ve ülkesini seven insanlar üzerinde yarattýðý olumsuz etki, Samsun’da yakýlan ateþle direniþ ruhunu kamçýlar. Böyle bir ortamla Anadolu’ya yürüyen Milli Mücadele, onun eþsiz komutaný Mustafa Kemal Paþa’yý besleyerek gerçek direniþi ortaya koyar.
 
Gelinen noktada, milletin hak ve hürriyetini yine milletin kendisi kurtaracaðý anlayýþýnýn hakim olacaðý gerçeði ile, onu temsil yetkisine sahip olacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açýlmasý kararlaþtýrýlýr.
 
Bu büyük destekle yola çýkanlar,mutlak baþarýyý elde etmek için yoðun bir çalýþma baþlatýrlar. Yoktan bir ordu yaratarak Ýki yýllýk toparlanma sürecinde zafere ulaþýrken, Cumhuriyete giden yolun kapýsý açacaklardýr.
 
23 Nisan 1920 tarihindeki ulusal egemenliði Türk milletine bahþeden TBMM ve o günü Türk çocuklarýna bir bayram olarak veren, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü minnet ve þükranla anmanýn önemiyle 23 Nisan bayramýnýz kutlu olsun. 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 17722 Defa Okundu
2012-04-19

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır