KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TüRKçEY DOðRU KULLANMAK

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         TüRKçEY DOðRU KULLANMAK
Türkçeyi Doðru Kullanmak
 
Prof. Dr. Oktay Sinanoðlu, Türkçedeki yozlaþmayý “Bye Bye Türkçe” adlý kitabýnda anlatýrken, Kimsenin aldýrýþ ettiði yoktu.
 
Þimdi gelinen noktada, bulvarlardaki görkemli binalarýn gövdelerindeki tabelalarý görenler kendilerini yabancý bir ülkede sanýrcasýna dil kirliliði ile karþý karþýya kalmaktadýr.
 
Atatürk, uluslaþma üzerine öngörülerini yaparken, devrimlere yön veren ve onu sonsuza kadar egemen kýlacak biricik erkin, dil ve kültür olduðunu ifade etmiþtir. Söylevlerinde önemle vurguladýðý Türk dili, Türk kültürü, çaðdaþ uygarlýk ve baðýmsýzlýk, Türk ulusuna ýsrarla anlattýðý kavramlar iken, içinde bulunduðumuz geliþmeler tam bir hezeyandýr.
 
Oysa dil bir ulusun ses bayraðý olup, canlý ve her türlü etkileþime açýktýr. Üzerimize düþen dilimizi bu etkileþimden olabildiðince uzak tutmak için onu iyi kullanmamýz gerekir. Global bütünleþme ekonomileri etkilediði gibi dilimizi olumsuz etkilememelidir.
 
Elektronik iletiþim araçlarýyla kullandýðýmýz kýrpýk anlatýmlar, özellikle öðrenim çaðýndaki gençleri konuþma ve yazmalarýnda tahribata neden olmaktadýr.
 
Hemen hepimizin kullandýðý, “Aman Allah’ým” yerine, dilimize pelesenk ettiðimiz; “Ohh my God!” yada, “Upps!” gibi yumuþak iniþler bir baþka dilin argümanýna teslimiyetten baþkasý deðildir.   
 
Bugün tüm þehirleri saran alýþveriþ merkezlerinin hangisinin isimleri neden Türkçe deðil ki? Üstelik buralardaki maðazalar, Türkiye de deðilmiþ gibi, ilanlarýný Ýngilizce vermekte sakýnca görmezken, vitrinlerine “indirim” anlamýna gelen, Ýngilizce“Sale” yazarken, Türklerden çok, Ýngilizlere hitap etmelerini anlamakta zorlanmaktayýz.
 
Böyle bir gidiþle nereye varýlacaðýný düþünmek dahi istemeyiz. Bunun adý, yabancý dillerin boyunduruðundan çýkmak deðil, ulusal benliðini koruyamamýþ bir toplum olmaktan öteye gidememektir. Bugün Arapçayý unutan Cezayir ve Tunus halkýnýn, farklý olarak kullandýðý Fransýzcayý dünya dili olarak bilmesi gibi ilginç bir þey olamaz.
 
Günlük hayatýmýzda kullanýlan Türkçemizin böylesine kirlenme içinde olmasý yaný sýra, konuþma dilimizin de epey bir nasiplendiði ve anlaþýlmaz hal aldýðý gözlenmektedir. Üstelik bu yanlýþlýklarý yapanlar, sözde iyi konuþmacý olan spikerler, siyaset adamlarýný ekranlarda izlemekteyiz.
 
Kim ne derse desin, dilimizin korunmasý için, acil önlemler alýnmalý ve yeterliliði olan eðitimciler, tiyatro oyuncularý, yazar ve siyaset adamlarýna önemli ödevler düþmektedir. Eðer bunlar olmazsa, gelecek nesiller çok daha anlaþýlmaz bir durum içinde olabilirler.
 
Yazý dilimizden önce konuþma dilimizde görülen bozukluklarý gidermek için, Türkçeyi iyi öðrenememiþ olmamýz öncelikli eksiðimizdir. Bencilliði bir yana býrakýp, yanýmýzda güncel bir yazým kýlavuzu ile Türkçe sözlük bulundurmayý ve arada bir bakmayý kaçýmýz adet edinmiþizdir?
 
Yanlýþ konuþma ve yazmaya birkaç örnek vermek gerekirse; “Sandviç” yerine “sandöviç” olmayacaðý gibi, “pardesü” yerine “pardüsü” olmaz. “randevu” yerine, “rendevu” ya da “randövü” olmaz. “otobüs” yerine, “otibüs” olmaz. “panjur” yerine, “pancur” olmaz. “stepne” yerine, “istetme” hiç olmaz. “program” yerine “proram” olmaz. “ropörtaj” yerine, “reportaj” yine olmaz.
 
Hadi bunlar yabancý sözcüktü, dilimiz sürçtü diyebiliriz. Peki, Türkçe yanlýþlara ne diyeceðiz?
 
Kibar olmak adýna, “yazacaðým” ya da “yazýcam” yerine “yazcam” olmaz. “kayýsý” yerine, “kaysý” olmaz. “gezeceðiz” yerine, “gezicez” olmaz. “dakika” yerine, “dakka” olmaz. “dut” yerine, “tut” olmaz.”öðün” yerine “övün” olmaz. Olmazlarý daha da artýrabiliriz, hele bir tanesi var ki hiç olmaz. 
 
TDK. kurallarýna göre doðrusu, “egzoz” olan sözcük sanayi sitelerindeki tabelalarda farklýlýklarla yer almasý, yada konuþma dilinde farklý kullanýlmasý komik deðil de nedir.
 Ýngilizce den “exhaust” olarak Türkçe ye giren ve “egzoz” yerine, “egzost, eksöz, eksoz” yazýlmasý hiç olmaz. Hatasýz günler dileði ile Türkçemizi sevelim.
(BA-BA-S) KARS (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6145 Defa Okundu
2012-06-22

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır