KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TüRKYE NEREYE GDYOR?

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         TüRKYE NEREYE GDYOR?
Türkiye Nereye Gidiyor?
 
Tarih 17 Eylül 2012, Bingöl’de PKK teröristleri daha önceki gün sekiz polisi þehit etmiþken bu defa da seyir halinde giden silahsýz askeri konvoya roket atarlarla saldýrarak ilk belirlemelere göre sekiz þehit 25 yaralý olurken, Türkiye nereye gidiyor, yada götürülmek isteniyor diye sormak gerekir. 
 
Daha iki yýl önce Ortadoðu bölgesinin kaderini deðiþtirecek ve Ýslam Dünyasýnýn parlayan yýldýzý olacak ülke Türkiye diye yazýp çizen medya kahramanlarýnýn kehaneti tutmazken,terör ve komþu ülkelerle olan sorunlar her gün daha da büyümektedir.
 
Ortadoðu’da lider olma umuduyla adýný bilmediðimiz kabile devletleriyle bile haþýr neþir olmuþ iken, komþu devletlerle sýfýr sorun diyen ve þimdi ateþ çemberi içinde gezinen bir dýþ politika ile “yola devam” demenin ne anlamý olduðu anlaþýlmamaktadýr.
 
Ýki yýl önce, Baþbakan Erdoðan Gazianteplilere yaptýðý konuþmada   þöyle diyordu.
 
“Bundan yedi yýl önce, komþularýna husumetle bakan Türkiye neredeyse savaþýn eþiðine gelmiþti. Biz geldik, Esad kardeþimizle oturup iki ülke sorunlarýný müzakere ettik, istiþare ettik ve iki ülke halkýný kaynaþtýrdýk….”
 
Peki bu güzel de; Türk jetini düþüren kim? Sýnýrlarýmýzý aþýp gelen top mermilerini kim atýyor? Hani kardeþtik?
 
Demek ki “Dost devlet yok, menfaat var. Charles de Gaulle”
 
Ortadoðu’da dönen emperyalist oyunu saðýr sultan dahi biliyor. Esad’ý ortadan kaldýrmak için, Suudi Arabistan ile Katar’ý devreye sokanlar, onu Kaddafi gibi yok edemeyince, Sünni Ýslam ile Þii Alevi Ýslam arasýndaki çatýþma çýkarma yoluna girerken, Türkiye’yi de bu oyunun içine sokmak istiyorlar.
 
Bunlarýn derdi, Ortadoðu’da enerji hatlarýný elinde tutmak için; Ýran, Irak, Suriye üçlüsü karþýsýnda Suudi Arabistan, Katar ikilisine yanýna birde Türkiye monte etmek ve mezhep çatýþmasý çýkarmaktýr.
 
Ýhtimal ki bu yazýyý okunurken gündem çok deðiþecektir. Yazýyý dergiye verdiðim 17 Eylül günü Bingöl’de silahsýz konvoya yapýlan insanlýk dýþý saldýrýda 7 ölü 35 yaralý bomba gibi düþerken, 16 Eylül’de ayný yer olan Bingöl’de þehit edilen sekiz polis, Þýrnak’ta þehit edilen on bir Mehmetçik, ne de Afyon cephaneliðinde þehit olan 25 Mehmetçik gündemde kalacaktýr.
 
Her þeyi kanýksar olduk, tedbir almanýn bir yolunu arayanlar ise þöyle diyor. “Birkaç Mehmet için meclis mi toplanýr” E þimdi toplanmayýp daha ne zaman toplanacaksýn efendi?
 
Terör daðda deðil, parlamentonun içinde iken,yanlýþlýklarýn baþýnda “Kürt Açýlýmý” ile azdýrýlmýþ, Habur Gümrük Kapýsý’nda   karþýlananlar için kurulan mobil mahkemelerle Türkiye Cumhuriyeti yargýçlarýnýn ayaklarýna götürülmesi ile yüz bulmuþlardýr. 
 
Türkiye’de eðitimden toplumsal barýþa kadar bir çok þeyin yok edildiðini üzülerek izlerken, 1983 yýlýndan bu yana 40 000 can alan terörün yýllar içindeki yükseliþini unutmamak gerekir.
2000’de 29
2001’de 20
2002’de 7
2003’te 31
2004’te,75
2005’te105
2006’da,111
2007’de 146
2008’de 171
2009’da 152
2010’da 141
2011’de 163 iken;
 
2012 Aðustos-Eylül aylarýnda Þýrnak’ta 11, Afyon’da 25 ve Bingöl’de 8 polis ve henüz rakam 7 olarak öðrendiðim þehit sayýsý 163’tür.
 
Bu gidiþe dur demek zamaný gelmiþ hatta geçerken, Türkiye bir yerlere götürülmektedir.
 
Unutmayalým ki; yönetenlerin en güzel rüyasý, halk derin uykuda iken olanýymýþ.
 
Bizde uykuyu seviyoruz, hele uyur gibi yapmaya bayýlýrýz.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 25861 Defa Okundu
2012-09-18

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır