KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BU BR FLMDR, FLM…

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         BU BR FLMDR, FLM…
Bu bir filmdir, film…
 
Yýlýn son günlerinde gündeme oturan, “Muhteþem Yüzyýl” adlý dizi üzerine baþbakan konuþunca kýzýlca kýyamet koptu.
 
Eðer söylendiði gibi tarih çarpýtýlýyor olsaydý, tarihçi Ýlber Ortaylý’ya sorulduðunda;
 
“kýyafetler muhteþem” demesi olaya bakýþýn önemini vurgulamaktadýr.
 
Olaya nostaljik yaklaþýnca çocukluðumuzda Kars’ta Türk filmlerinde aðlayýp sýzlayanlara; “Bu bir filmdir, film” diyerek teselli edildiðini hatýrlarýz.
 
Baþbakan, diziyi seyretmemiþ olacak ki, kendisine iletildiði gibi “belgesel” olarak nitelemiþ, Yüce ceddimiz Sultan Süleyman bu belgeselde tahkir ve tezyif edildiðini, milli deðerlere saldýrýldýðýný ve ecdadýmýz küçük düþürüldüðünü iþaret ederek yargýçlarý göreve çaðýrmýþtý.
 
16 Mart1920’de Ýstanbul’un iþgali sýrasýnda yüksek komiser ve Çanakkale savaþlarýnda Ýngiliz rütbeli subayý, ayný zamanda Türk düþmaný olarak bilinen H.C.Armstrong’un anýlarýndan kaleme aldýðý “Bozkurt” adlý kitapla Atatürk’e yapýlan hakaret bugüne kadar gelmiþse Atatürk’ün hoþgörüsü ile olmuþtur.
 
Kitap, Cumhuriyetin ilanýndan sonra Ýngilizce baský ile Ankara’da piyasaya çýktýðýnda, dönemin hükümeti, Atatürk’ü küçük düþüncesiyle kitap toplatýlýr. Atatürk konuyu duyunca kitabý merak eder. Olayý Atatürk’ün yakýn arkadaþý Kýlýç Ali, “Atatürk’ün Hususiyetleri” adlý kitabýnda þöyle anlatýr. ‘Atatürk merak edip kitabý getirtti. Bir gece sofrada geç vakte kadar tercüme ettirerek okuttu, hepimiz dinledik. Kitapta Atatürk’ün herkesçe malum içkisinden bahsedilirken, bunlara kendi yorumlarýný da ilave ediyordu. Atatürk kitabý sonuna kadar dinledikten sonra þöyle dedi. “Kitabýn ülkeye giriþini engellemek hükümetin hatasýdýr. Adam, yaptýklarýmýzý ve yaþantýmýzý eksik yazmýþtýr. Eksiklerini gidermeliyim.
 
Kitabýn memlekette okunmasý için gerekli müsaade verilmelidir.” Diyerek hoþgörü ile yaklaþmasý Atatürk’ün eleþtiriye bakýþý ve onu Atatürk yapan deðerlerde saklý olduðu görülür.
 
Bugün Türkiye komþu devletlerle‘sýfýr sorun’(!) yaþarken, kendi yaðýyla kavrulan sinema sektörü ve dizilerin yurt dýþýna satýþýyla ekonomiye saðladýðý katký bu kadar büyükken, sinema sanatýnýn yasaklayýcý uygulamalarla engellenmesi þýk deðildir. Ýsviçre gibi ülkelerde, tutucu kesimlerin ahlaki bulmadýðý yayýnlara tepkisi karþýsýnda; “O kanalýn tuþuna basmayýn” þeklinde yaklaþýlýrken, bizde ki durum endiþe vericidir.
 
Kabul etmek gerekir ki, tarihide olsa film ya da diziler netice itibariyle bir kurgudur. Durum böyle iken;Baþbakanýn senaryo ve sanata bakýþýyla vatandaþlarýn vizyonunu etkilemeye çalýþmasý yanýnda yargýyý göreve çaðýrmasý hoþ olmamýþtýr.
 
Bir heykeli “ucube” diyerek beðenmeye biliriz ama o eserin yapýmcýsýný, senaristini hedef alan tutum kabul edilemez.
 
 Kaldý ki; “Muhteþem Yüzyýl” adlý dizide eleþtirilen þeyleri bilmeyen yoktur. Bugün 20 milyon seyirci tarafýndan izlenen diziyi seyredenlerin çoðunluðunun kadýn olmasý, birey olduðu henüz belli olmayan kadýnlarýn Hürrem Sultan’ý izlemesi psikolojik olup,“ceddimiz” nasýl hakarete uðradý diye merak eden de yoktur.
 
 Kaldý ki, baþka bir kanalda gösterimi yapýlan “Harem” adlý dizi atalarýmýzýn kirli çamaþýrlarýný külliyen orta yere sermektedir.
 
 Yukarýda deðindiðimiz gibi, Ýlber Hoca haklýdýr, kadýn seyirciler dizide sadece mükemmel tasarlanmýþ kýyafetleri ve bir kadýn olan Hürrem’in yeteneði ile ilgilenmektedir.
 
 Þurasý bir gerçek ki; geçmiþteki tüm imparatorluklarda bu ve benzeri entrikalar cereyan etmiþtir.
 
Bugün Türkiye terörden nefes alamaz durumda iken, rüþvet ve hýrsýzlýkta Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sýrada iken, YÖK diye bilinen kurum, üniversitelerimizin dünyadaki 500 okul arasýna giremediðini düþünebiliyor mu?
 
Muhteþem dönemin gerçeði þudur.1.Viyana Kuþatmasý ile Avrupa’da ilk yenilgimizi almadýk mý?
 
Bu tarihte denizlere açýlalým diyerek, Portekizlilere yenilip Basra körfezine sýðýnan bir amiralimizin yürüyerek üç yýlda Edirne’ye gelmedi mi?
 
Ýmparatorluk Muhteþem Yüzyýl’da gerilemeye baþlamadý mý?
 
Hürrem’den olma Selim’i tahta hazýrlamak için kendi oðlu Þehzade Mustafa’yý boðdurtan birinden ne ‘ata’ olur, ne ata.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9331 Defa Okundu
2012-12-21

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır