KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BR OSMANLýCýLýKTýR GDYOR

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         BR OSMANLýCýLýKTýR GDYOR
Bir Osmanlýcýlýktýr Gidiyor
 
Cumhuriyetin suyu çýkmýþ gibi bir Osmanlýcýlýk modasýdýr gidiyor. Bu konuda yazýlan uydurma romanlardan tutunuz, þehirleþmedeki yozlaþmalar, kýlýk kýyafette ve siyasal yapýlanma arayýþlarý ile tam bir Araplaþma yaþanmaktadýr.
 
Biri ötekinden daha iyi görüntü vermek için Arap geleneklerini inanç deðeri olarak benimserken,oralarda ne kadar dað, tepe, bedevi ismi varsa yeni doðan çocuklara verilmektedir.
 
Osmanlýcýlýk diyerek toplumsal vizyonu batý uygarlýðý yerine imparatorluðu yutan bataklýða çevirmek, din kardeþliði adý altýnda din milliyetçiliði ile geçmiþe baðlanmak yanlýþtýr.
 
Cumhuriyetin ilke ve erdemlerini beðenmeyenlerin Osmanlýcýlýk duygusuna kapýlarak ulusal dinamiklerle oynanmasý ihanetten baþkasý deðildir.
 
Osmanlý devletini oluþturan halklar ve inançlar farklýlýðý ‘Osmanlýcýlýk’ düþününün ortaya çýkmasýna sebep olmuþtu.
 
Bu düþünce, Tanzimat döneminden Ýkinci Meþrutiyet’e kadar halklarýn birlikteliðinin temelini oluþturacak bir unsur iken, dünyada ki geliþmeler etkisiyle daðýlma sürecine girmiþtir.
 
Osmanlý devletinde kurucu unsuru olan Türkler, ülke topraklarýnýn tamamýný vatan olarak bilmiþken,öteki halklar dil ve inanç farklýlýðýna raðmen sadece Osmanlýcýlýk düþününde birleþirken,Türk unsur dýþýndakiler siyasi anlamda vatan birliðinin oluþmasýný akýllarýna bile getirmemiþlerdi.
 
Çoðunluk Osmanlý hudutlarý içinde olan topraklarý kendi vatanlarý olarak kabul etmedikleri gibi, her etnik grup ileride ayrý toprak elde etmenin, ayrý vatan yaratmanýn çabasý içindeydiler.
 
Osmanlýcýlýkta her etnik grup, ayrý bir millet olduðunu, bir gün ayrý bir vatanlarý olmasý gerektiðini de hiç unutmadýlar. Çünkü ancak ‘Osmanlýcýlýk’ þemsiyesi altýnda amaçlarýna ulaþabileceklerdi.
 
Osmanlýlýk kozmopolit etnik guruplarýn inkâr etmedikleri milli kimliðin canlý kalmasýný saðlayan bir formül iken, milli bir devletin oluþmasýna da imkân vermemiþti.
 
Bu durumu 1908 tarihli 1. Dönem olan ve millet meclisi yerine milletlerin meclisi görünümündeki 275 milletvekilinden, 60’ý Arap, 25’i Arnavut, 23’ü Rum, 12’si Ermeni, 5’i Musevi, 3’ü Sýrp, 1’i Ulah ve 4’ü Bulgar’dý. Geriye kalanlarýn ise ne kadarýnýn Türk olduðu belli deðildi. Osmanlý Ýmparatorluðunda milli kimliði dile getirememek, ümmet anlayýþýna ters düþme paranoyasýndan baþkasý deðildi.
 
Arap ve diðer azýnlýklarý tatmin etmek mümkün olmadýðý için, batýda oluþan ulus devletçilik ve millet kavramý engellenmiþti.
 
Öyle ki, o dönemde Kýrým ve Orta Asya’dan gelen Türkçü düþünce adamlarýnýn milli devlet üzerine çalýþmalarýný öðrenen 2. Abdülhamit, Necip kavim ve Millet-i Sadýk-a ile ters düþmemek için, “Baþýmýza Kýzýlbaþlýk çýkarmasýnlar,” diyerek çýkardýðý fermanla onlarý yurt dýþý etmiþtir.
 
Osmanlý meclisini oluþturan milletvekilleri birbirlerini tanýmadýklarý gibi dillerini dahi anlamýyorlardý. Seçimle gelmelerine karþýn, temsil edilebilecek bir birlik ve anlayýþta söz konusu deðildi.
 
Toplumu Osmanlýcýlýk altýnda birleþtirmeyi ümit eden iktidardaki Ýttihat ve Terakkiyi bu hülyadan bir Ermeni milletvekili; “Osmanlý Bankasý kadar Osmanlýyýz. Devlet-i Osmani’nin bir þirkettir. Ortaklarýn ise kendi varlýklarý, inançlarý, milli kimlikleri ölçüsünde sermaye içerisinde temsil edenler olmalýdýr.” Diyecektir.
 
Bu benzer sözleri günümüzde de tekrar edildiði bilinirken,, Mehmet Akif’in; Hiç ibret alýnsaydý tekerrür mü ederdi tarih.” Dediðini hatýrladýk.
 
Ýþin aslý, Araplar dâhil hiç bir etnik unsur Türklerle beraber yaþamak istemiyordu. Çünkü Osmanlýlýk çürümüþ, daðýlma noktasýna gelmiþti. Tam da bu nokta da çýkarýlan ikinci Meþrutiyet Osmanlýcýlýðýn kaderi olur ve on yýldan fazla süren savaþlar imparatorluðun geleceðini belirler.
 
Bugün, Osmanlýcýlýk hülyalarýyla bir yere varýlamazken, bir fenomen olarak görülen din olgusu Arap baharý içinde yeni bir ivme kazanma yolundadýr.
 
Oysa otuz yýldan beri ulusal birliðimizi tehdit eden terör ve Kürt milliyetçiliði ile Ýslamcýlýðý tesis etmeye çalýþmak ve onu çimento olarak görmek mevcut çatýþmayý daha da derinleþtirecektir.
 
Geçmiþte yaþatýlan Türk-Ýslam sentezi yerine ikame edilmeye çalýþýlan Kürt-Ýslam sentezi milliyetçi ayrýmcýlýða ivme kazandýrmaktan da baþka bir iþe yaramayacaktýr.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 23467 Defa Okundu
2013-02-06

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAROsmanlý Torunu 2013-03-17
Osmanlýcýlýðýn suyu mu çýkmýþtý?

cumhuriyetin suyu mu çýkmýþtý denilmiþ niye yüz yýl önce Osmanlýcýlýðýn suyu mu çýkmýþtý da cumhuriyete geçildi ona cevbýnýz evetse bugünde cumhuriyetin suyu çýkmýþtýr hoþgörünün nirvanaya ulaþtýðý milletimizin tekrardan þahlanmasýný saðlayacak kadeþ kavgasýna son verecek rejim Osmanlýcýlýktýr Allah inþallah bu millete özüne dönmeyi nasip edecek yani hesap dönüyor artýk...

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır