KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TüRK OLMAK ZOR ZANAAT

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         TüRK OLMAK ZOR ZANAAT

 Türk Olmak Zor Zanaat

Kim derdi ki cumhuriyeti 90. yýlý kutlanýrken ulus kavramý tartýþýlýr hale gelecek, hatta en yetkin aðýzdan “ulusalcý diye bir þey yoktur” söylemini duyacaðýz.

Bunu söyleyenler bilmez miki, Anadolu ihtilalinin temel dinamiklerinden biri ulusalcýlýktýr.

Onlar bilmezler miki, ulusalcýlýk Türkiye Cumhuriyet, bitmekte olan bir imparatorluðun külleri üzerinde emperyalizme karþý verilen mucize bir kurtuluþ savaþý sonunda Anadolu insanýnýn Misaký Milli’sidir.

Onlar bilmezlermiki, ulus devleti inþa edenler ulusal deðerlerle yola çýkarak, yoktan bir millet yaratmýþ ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti kurmuþlardýr.

O kahraman insanlar nereden bilecekti 90 yýl sonra ileri demokrasi diye ulusal parçalanmanýn gündemde yer alacaðýný, parlamentoda ulus ve Türklük kavramýnýn tartýþýlacaðýný ve ülkenin bir yarýsýnda bazý simgelerin bayrak olarak dalgalanacaðýný.

Ve onlar nereden bileceklerdi 1933’te okullarda ulusal birliði pekiþtirmek amacýyla uygulamaya alýnan andýn, 1945 tarihiyle karýþtýrýlacaðýný ve bahanesi soðuk savaþ yýllarýnýn bir modasý olarak gereksiz ve çaðdýþý olarak algýlandýðýný.

Dönemin Milli Eðitim Bakaný olan ve gerektiðinde Atatürk’e karþý durabilen Dr. Reþit Galip gibi þiir ve felsefe ile ilgili bir Osmanlý aydýný tarafýndan ülke insanýnýn çektiklerini ruhunda yaþayarak ilkeli ve inançlý mýsralarý genç nesillere aktarýrken, Türk kültürünü islami ahlaka uygun olarak ifade etmesi ýrkçýlýk deðil olsa olsa erdemli bir insanýn çabasý olarak algýlanmalýdýr.

Onlar bilmezler miki, Türk ýrkýndan söz etmek kafatasçýlýk ise, Ýstiklal Marþýmýzýn onuncu kýtasýnýn üçüncü mýsrasýnda yer alan “Ebediyen sana yok, ýrkýma yok izmihlâl/Hakkýdýr, hür yaþamýþ, bayraðýmýn hürriyet” ve yine Harbiye Marþýnýn ilk kýtasýnda “Yýldýrýmlar yaratan bir ýrkýn ahfadýyýz/ tufanlarý gösteren tarihlerin yadýyýz” sözleri kafatasçýlýk deðil ulusalcýlýktýr.

Gelecek nesillere öðretilen andýmýzýn her sözcüðünde ulusal kültürümüz ve inancýmýzýn nasýl yansýtýldýðýný gözden geçirmeye ne dersini?

O þiir þöyle baþlar.

“Türk’üm doðruyum’ O halde bu iki anlatýmdan korkmamak gerekir.

Ýslamiyetin baþ yapýtý olan Kur’an da erdemli insanlarda olmasý gereken bir deðerden söz edilirken ‘doðruluk’ kavramý 55 defa geçmektedir. Burada sahtecilikten, hileden,soygundan, kamu malýndan uzak olma öðütlenmekte, haksýz kazancýn en kötü þey olduðu anlatýlmaktadýr.

Ýkinci sýrada tembelliðin zýttý olan ‘Çalýþkanlýk’ öðütlenmektedir. (Necm Suresi,39)

Çalýþkanlýk tek baþýna yetmiyor, ‘Yasam büyüklerimi saymak, küçüklerimi korumak’ denilmektedir.

Bundan daha güzel ve ahlaki ne olabilir?

Þiirin sonunda ‘Ülküm yükselmek ileri gitmektir’ denilmektedir.

Ülkeyi yönetenlerin her yýl ekonomide yüzde yedi büyümekle övünmek ve ekonomisi büyük on beþ ülke arasýnda olduðunu söylemek doðru bir þeyse, bunun adý;

“ülküm yükselmek” deðil de nedir?

Bu ilkelerin þiirde sýralanmasý ulusalcýlýðýn ve Müslümanlýðýn ta kendisi iken, ileri gitme ülküsünü ortadan kaldýrmak, gericiliði ve biat kültürünü inþa etmektir.

Þiirin son mýsrasý ise fedakarlýðýn zirve yaptýðý, vatan ve millet sevgisiyle biter.

‘Varlýðým Türk varlýðýna armaðan olsun’

Ýstiklal marþýnýn ilk sözcüðünde ‘Korkma’ denildiði gibi Türk olmaktan da korkmamak gerekir.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 20045 Defa Okundu
2013-10-24

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLARERDAL EMEKCÝ 2013-10-31
ne yazdýðýný bil

kemalizmin yasini diye tanýmladýðýnýz andýn içinde ayetlerle örnekler veriyorsun. sen herhalde andýn yazarý dinsizi tanýmýyorsun. býrak ne yazýyorsun yaa

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır