KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ESKþEHR M, YENþEHR M?

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         ESKþEHR M, YENþEHR M?

 Eskiþehir mi, Yeniþehir mi?

Bazý þehirler vardýr ki, adý Yeniþehir olsa da eski olmaktan kurtulamazlar. Oysa  Eskiþehir’i görünce buranýn  adý ile iliþkili olmayan batý standartlarýnda  dizayn edilmiþ bir kent olduðunu görürsünüz.

1933 yýlýnda Eskiþehir’de  þeker fabrikasýný yapan Alman  yetkilisinin Porsuk çayý için fabrika genel müdürü  Kazým Taþkent’e  “Bu su böyle akýyor,siz Türkler de öyle bakýyor.” Dediðini kendisinden dinlerken, Paris,Londra,Viyana, Budapeþte ve Tiflis, gibi bir çok kentin neden deniz yada nehir kýyýsýnda kurulduðu üzerine konuþmuþtuk.

 Bugün Eskiþehir Porsuk çayý ile farklý bir görsellik kazanmýþken, neden bu imkana sahip,Serhat Kars’ýmýz bu doðal zenginlikten yararlanmýyor. Benzer illerin sayýsýný  artýrýrken,  suyun debisini ve hava þartlarýný engel olarak okumak istemiyoruz. Ukrayna benzeri Baltýk ülkeleri bunu baþarýrken,Ankara  Belediyesi ise akar sularýn üzerine AVM yaparak, betonlaþan bir kentle geleceði mirassýz býrakmaktadýr.

Peki nasýl oldu da, Eskiþehir bu  deðiþimi gösterdi. Bu noktadan bakýldýðýnda, Eskiþehir’i yöneten Eskiþehirli bir baþkaný görürsünüz. Kýrk yýldýr tanýdýðým Eskiþehir’in  makus talihini yenen ve  bu deðiþimin mimarý 1999 yýlýndan beri   baþkanlýðý yürüten çok  yönlü  bilim adamý, Prof. Dr. Yýlmaz  Büyükerþen’dir.  Kendisini medyadan tanýrdým ancak, bu yýlýn ilk günlerinde belediye civarýnda yürürken  gördüðümde,  Ankara’da  alýþýk olduðumuz gösteriþli  makam aracý ve gizemli koruma timleri arasýnda biri olmayan, sade bir vatandaþ gibi iþine  giden, esnafla selamlaþýp konuþan bir halk adamýný görünce, darýsý Ankara’nýn baþýna demekten kendimi alamadým.

Eskiþehir’den söz ederken, Büyükerþen’den önceki Eskiþehir ve  sonrasý  Eskiþehir diye  deðerlendirmek  gerekir.

Fazla uzaklara gitmeden, daha yirmi yýl önce basma fabrikasýnýn atýklarýný taþýyan  kirli  Porsuk çayýnýn iki yakasýnda, týpký Kars örneðinde olduðu gibi, bakýmsýz, yazýn toz, kýþlarý çamur ve hava kirliliði içinde büyük bir köy görünümünde iken, bugün öylemi? Hamam Yolu’nda nostaljik kahve satýcýlarýnýn sizi kýrk yýllýk dostluk içinde karþýlamasý ile farklý bir mutluluk yaþarsýnýz.

Restore edilen tarihi Odunpazarý evlerinin alaturka  güzelliðini  gezdikten sonra, sýcak bir çay içmek için þehre hakim görkemli Þelale parkýnda oturup   bakýnýrken, Yahya Kemal’in ünlü Ýstanbul þiirini hatýrlarsýnýz.

Bu güzel manzara karþýsýnda  usta bir ressamýn  tuvaline yansýttýðý darbelerin ne kadar isabetli olduðunu görüp, çayýnýzý yudumlarken derin bir nefes ardýndan yanýnýzdakilere gülümsersiniz.

Eskiþehir’i geçmiþ yýllardan beri  tanýyan yada tanýmayanlar gördüklerini  hayranlýkla izliyorsa buradaki  sihir,  eski  bir tablonun restore edilmekle  kalmadýðýný görürler.

Eskiþehir’e geldiðinizde çevre yollara baðlanan caddeler ve yeþil doku yanýnda, estetik binalarý, üniversiteleri, parklarý, meydan ve köþeleri süsleyen anlamlý heykelleri, toplu taþým araçlarýný, Porsuk çayýnýn iki yakasý ile  ana caddeler üzerinde þýk  dükkanlarý, kitapçýlarý, lokantalarý ve kafeleriyle, mega kentlerde eþi olmayan barlar sokaðýný ve Haller adlý mekanlarýyla alafranga bir kent  ve kentli ile karþýlaþýrsýnýz.

Eskiþehir’e önemli bir görsellik katan Porsuk Çayýnýn ýslahý ile, yaz aylarýnda yataðýnda plajlar olan ve üzerinde gondollar gezen Türkiye’nin önemli eðitim merkezi olan Anadolu ve Osmangazi Üniversitesinde okuyan yaklaþýk kýrk bin öðrencinin kent yaþamýna saðladýðý katma deðerle, küçük iþletmelerde istihdam edilen  nitelikli insan kaynaðý yaratma politikalarýyla örnek bir kentsel dönüþüm modeli olan Eskiþehir her þeyi ile  yeni bir þehirdir. Herkesin bu güzel þehri görmesinde yarar vardýr.

Bundan sonra Eskiþehir ne olur ne olmaz bilinmez, ama bundan sonrasý daha da kolay, çünkü Eskiþehir’in alt yapý kadar üst yapý sorunu da yoktur.

Önümüzdeki yerel seçimlerde Eskiþehir için bir þans olarak yeniden aday gösterilen Prof. Dr.Yýlmaz Büyükerþen gibi, Serhat þehrimiz Kars’ý yönetecek olanlarýnda bu deðiþimi izlemeleri gerekir.

Çünkü insanlar iyi þeylere layýktýr.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 25464 Defa Okundu
2014-01-20

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır