KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MANSUR YAVAþ Mý, MELH GöKçEK M?

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         MANSUR YAVAþ Mý, MELH GöKçEK M?

Mansur Yavaþ mý, Melih Gökçek mi?

30 Mart 2014 tarihli yerel seçimlere giderken, Cumhuriyet kuþaklarýnýn tanýk olmadýðý þekilde toplumsal sorun ve siyasal  bir kirlilik yaþandýðýný ibretle izlemekteyiz. Özellikle son on yýlda yaþanan siyasal yozlaþma her gün yeni bir boyut kazanýrken “çapulcu,haþhaþi,hurremi,paralel devlet, karanlýk odak,kumpas, peþkeþ, ananas, oðulcuk, vakýfçýk, gemicik ve kutular,montajlar,” gibi sözcüklerle siyasi terminoloji kirlendi.  Ulusal ve etik deðerlerin toplumsal deðiþim ve deðiþkenler  sürecinde erozyona uðramasýnýn nedeni siyasetin  ticaret ve tarikat üçgeni altýndaki  irtifa kaybýdýr.

Yerel yönetimler adýna Ankara’da yirmi yýlda adeta bir talan ve yanlýþ yapýlanma yaþanmýþtýr. Yirmi yýlda yeni bir Ankara inþa edilebilecekken, “böyle sanatýn içine tükürürüm” anlayýþýyla sanat ve meslek odalarýný hiçe sayýlýrken, özel ve tüzel kiþilerle sürekli kavga  yaþanmýþtýr. Necatibey caddesi gibi önemli geçiþleri otopark  iþletmeciliði ile kent magandacýlýðý ile þehir merkezindeki  rahatlýk çýkmaza sokulmuþtur.

Müthiþ bir buluþ  gibi giderayak þehir giriþlerine  ortaçað anlayýþýyla yerleþtirilen ucube kapýlar ve guguklu saat kuleleri  inþasý israfýn dik alasýdýr.

Yirmi yýlda toplu taþýmý yýlan hikayesine döndüren ve kenti beton yýðýnýna çeviren Gökçek bilinen bir vehimlerinden biriyle “CHP de acayip bir atma kültürü vardýr, onlar yýkmak için gelirler” demekle adeta kendini tanýmlamýþtýr. Bugün harabeye dönen Ulus ve Modern Çarþý, demir kafes ve Gökkuþaðý gibi trilyonlarca liralýk yýkým örnekleri yanýnda,çýlgýn proje olarak ürettiði ve dünyada eþi olmayan,Ankara’ya deniz gelmesi ve teleferik mucizesi (!) sanal alemle iliþkili olan bir psikolojinin eseridir.  

Bir örnek olarak, Ýtalya ile Ýsviçre arasýndaki 25 kilometrelik Gothard   tünelin açýlýþý iki yýl gecikince Ýsviçre hükümeti istifa etmiþti. Bizde ise Kýzýlay-Çayyolu arasýndaki  metroyu yirmi yýlda tamamlayamayýnca bakanlýða havale edilmesi ve   þehir efsanesi olan demir kafesin  “üst hak” satýþý ile belirsizlik yaratýlmasý  yanýnda ‘çýlgýn proje’ diyerek  teleferikle toplu taþýmacýlýk düþleri züðürtçe  bir savurganlýktan baþkasý deðildir.

Bu da yetmemiþ gibi Disneyland gibi  pahalý ve masraflý bir parkla, Ankaralý evine haftada bir kilo et götüremezken, hayvanlara tonlarca et yedirmek anlaþýlýr þey deðil.Bunu Almanya ile Ýsviçre ortaklaþa yapmýþtýr. Ancak kent merkezlerine elli kilometre mesafedeki “Europark” ý görmeden böyle bir iþe giriþmek külliyen yanlýþtýr.

Ankara için bir þans olan Mansur Yavaþ’ý televizyonlarda izledik. Geçmiþteki tecrübeleriyle çaðdaþ ülkelerde yaptýðý  gözlemleriyle aktardýðý  projeler insani olduðu gibi barýþçýl ve akýlcýdýr.

Mansur Yavaþ diyor ki;  Melih Gökçek artýk gitmelidir, çünkü geçen yirmi yýlda yorulmuþtur.

Buna katýlmamak elde deðil, gergin ve kavgacý kiþiliði ile yaþlanmýþtýr, afiþlerdeki photo-shoplu görselleriyle televizyondaki  görüntüsü farklýdýr.

Mansur Yavaþ  diyor ki;” belediye baþkaný her kesin baþkaný olmalýdýr, kimseyi ötekileþtirmemelidir”

Kazanmam halinde belediye çalýþanlarýyla ilgili bir tasarrufta bulunmayacaðýnýn teminatýný veriyor.

“ Ankaralýlarýn huzuru benim için önemlidir” diyor.

Ankara için yapýlacak ne varsa, hemþerilerimize ve yetkili meslek odalarýna sorarak yapacaðýný söylüyor.

Belediye encümenlerinin her partinin ortak karar üreteceði konuma getirileceðini söylüyor.

Mansur Yavaþ  diyor ki;” belediye baþkaný her kesin baþkaný olmalýdýr, kimseyi ötekileþtirmemelidir”

Kazanmam halinde belediye çalýþanlarýyla ilgili bir tasarrufta bulunmayacaðýnýn teminatýný veriyor.

 “ Ankaralýlarýn huzuru benim için önemlidir” diyor.

Ankara için yapýlacak ne varsa, hemþerilerimize ve yetkili meslek odalarýna sorarak yapacaðýný söylüyor.

Belediye encümenlerinin her partinin ortak karar üreteceði konuma getirileceðini söylüyor.

Belediyeciliði bilen biri olarak, Ankaralýlarýn  pahalý su tükettiðini söylüyor. Özellikle  dar gelirlilerin tüketiminden 20 tona kadar suyun bedelini 10 liraya, ulaþým bedelini ise aylýk 91 liradan yine on liraya ineceðini söylüyor.

Bir belediye baþkaný kamu malý ile kendi reklamýný yaptýrmamasýnýn yanlýþ  olduðunu, belediye çalýþanlarýnýn talimatla parti mitinglerine götürülmesinin yanlýþ olduðunu, kimsenin politik faaliyetlere araç edilmemesi söylüyor.

En güzeli de onurlu ve huzurlu bir Ankara ve ona hizmet edecek bir kurum tesis edeceðini söylerken, vaatlerin Melih Gökçek gibi noterle onaylanmasýnýn anlam taþýmadýðýný, halkýn en iyi noter olduðunu iddia ediyor.

Bizde kendisine “Hoþ geldiniz” diyoruz.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12767 Defa Okundu
2014-03-05

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır