KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

DİN, DEVLET, MİLLET VE BAYRAK DÜŞMANLARI NEDEN EBU’L HASAN HARAKANİ’YE SALDIRIYORLAR?

  Yavuz Selim UZGUR

          
         DİN, DEVLET, MİLLET VE BAYRAK DÜŞMANLARI NEDEN EBU’L HASAN HARAKANİ’YE SALDIRIYORLAR?

DİN, DEVLET, MİLLET VE BAYRAK DÜŞMANLARI NEDEN EBU’L HASAN HARAKANİ’YE SALDIRIYORLAR?

“Allah’ın iki ordusu vardır; Biri gökte, diğeri yerde Horasan’dadır.
Bunlar Horasan erenleri olup bütün dünyayı irşat etmek isterler.”
Hadis-i Şerif


“Ebu’l Hasan Harakani Hazretleri, Horasan’dan Anadolu’ya Allah için tebliğ ve irşada çıkarken halifesi Ebu Ali Farmedi Hazretlerinden Selçuklu Sultanı Çağrı Bey’in dünyaya gelecek olan oğlunun adını Muhammed Alparslan koymasını ve kendisinden sonra Alparslan’ın çok iyi yetiştirilmesi için ihtimam göstermesini, ondan himmetini esirgememesini istedi. Çünkü Harakani, Allah ve Resul’ünden aldığı işaretle, İslam’ı doğuya ve batıya yayma görevinin, insanlığı huzura, sevgiye, vahdete ve birliğe kavuşturma vazifesinin onlara verildiğini biliyordu. Çağrı ve Tuğrul Beyleri doğuya ve batıya yönlendiren de kendisi idi. Beraberinde birçok seyyid, alperen derviş, fütüvvet ehli ahilerle beraber Azerbaycan’dan Kafkasya’ya, oradan da Anı şehrini geçerek Kars’a gelen Harakani Hazretleri, Kars’ta tebliğ ve irşat mekânını o zaman da var olan Hristiyan Kıpçak Türklerinin Hazreti İsa’nın havarileri adına yaptırdıkları Havariyyun Kilisesinin (Kümbet camii) yanında kurmuştu. Harakani irşat mekânının kapısına şu yazıyı yazmıştı: “Her kim bu kapıya gelirse ekmeğini verin ve inancını sormayın; zira Ulu Allah ın dergâhında ruh taşımaya lâyık olan herkes, elbette Ebu l-Hasan’ın sofrasında ekmek yemeye de lâyıktır.” Harakani, Horasan’dan Anadolu’ya insanlığın fıtri dini olan İslam’ı tebliğ ve insanlığı irşat etmek için gelmişti. Bu tebliğ ve irşat iptidadan intihaya kadar bütün insanlığı kucaklayacak kabiliyettedir. Kısaca yukarıdaki Hazret’in sözünün manası şudur: Harakani Allah ve Resulünden aldığı ilimle, Kuran’ın hikmeti ile insanlığı tevhide, sevgiye ve kardeşliğe çağırıyordu. Harakani’nin muhatabı bir kabile veya bir millet değil, bütün bir beşeriyettir. Çünkü Harakani yeryüzünde Allah (c.c.)’ın halifesi ve Resulü (s.a.v.)’nün varisidir.

Harakani Efendimiz ve onun fütüvvet ehli ahileri, Kars’ta ve Anadolu’da kalplerin fethini yapmak, insanlığı manevi huzura kavuşturmak için çalışıyorlardı. Onların bu çalışmaları zahirde Sultan Alparslan’ının yapacağı fütuhatın önünü açmak ve ona bir hazırlık olması içindi. Bu esnada Horasan’dan Anı yakınlarına gelen bir mücahit birliği ile Bizans askerleri arasında yapılan bir küçük muharebeye içeriden arkadaşlarıyla beraber destek veren Harakani Hazretleri yaralanarak şehit düşmüştü. Hazreti, Kars’ta bir mermer sanduka içerisine koyarak dış kalede Kümbet mescidinin yanında defnettiler.

EY SULTAN HAK ZAFERİ SENİN ADINA YAZDI

Harakani’nin emrini yerine getirerek Sultan Alparslan’ı yetiştirmek üzere Ebu Ali Farmedi Hazretleri de has talebesi Ebu Muhammed Cafer’i görevlendirmişti. Ebu Muhammed Cafer, Alpaslan’ı yetiştirmekle meşguldü. Sultan’ın batıya yapacağı fethin, açacağı kapının vakti saatini bekliyordu. Bir gün Ebu Muhammed Cafer, Sultan Alparslan’a şu veciz konuşmayı yaptı: “ Ey sultan, sen Allahu âlem; İslamiyet’i batıya yaymak için cihat etmek üzere yaratılmış bir kumandansın. Ben inanıyorum ki Hak zaferi senin adına yazdı! Eğer bu muharebede acele edip te muvaffak olursan, tüm Ehli İslam’ı sancağın altında toplamış olacaksın. Şayet şehit düşersen Ehli İslam senin kanın üzerinde toplanacak, aralarındaki tüm ihtilafları kaldıracaktır.” Ebu Muhammed Cafer’in bu sözü üzerine Sultan Alparslan askerlerini topladı ve Anı yakınlarına geldi. Beraberinde Nizamulmülk ve Ebu Muhammed Cafer de vardı. Selçuklu Sultanı Alparslan’ın 16 Ağustos 1064 yılında Anı’yı ve Kars’ı alması neticesinde 1071 Malazgirt Zaferini kazanmanın yolları açılmıştı. Anı’nın ve Kars’ın devralınması, büyük İslam medeniyetinin ilim, kültür, ahlak ve manevi nehirlerinin batıya akması demekti. Bu da tarihin en önemli dönüm noktalarından birisiydi. Anı’da bulunan Fethiye Camii’nde Cuma namazı kıldıran Sultan, askerleriyle beraber Kars şehrine gelerek, dış kale içerisinde Şehit Ebu’l Hasan Harakani’nin kabrini ziyaret ederek Kümbet Camiine (Havariler Kilisesi) geçip orada şükür namazı kıldı ve dua etti.

Sultan Alparslan’ın ilk defa Harakani Hazretleri için yaptırdığı küçük kümbet mezar sol alt köşede “Mezar-ı Ebu’l Hasan Harakani” yazar. Burası Moğol istilasında dış kale suruyla beraber yıkılmıştır. Ön taraftaki burcun adı ise Bab’ul Hasen’dir (Hasan Harakani Kapısı). Seyyid Lokman minyatürde özellikle burayı göstermiştir.

DOĞUDA KÜMBET, BATIDA AYASOFYA FETHİN SEMBOLLERİDİR

Hazreti Ömer (R.A.) Kudüs’ü devralınca kilisenin yanında, Sultan Alparslan Kars’a gelince Kümbet (Havariler Kilisesi)de, Sultan Fatih İstanbul’u devralınca Ayasofya’da namaz kılmış ve dua etmişlerdir. Doğuda Kümbet Mescidi, batıda Ayasofya Anadolu fütuhatının iki sembolüdür. Bunların üçü de bu mabetlerde Allah’ın adını anarak, başka başka maksatlara alet edilemeyeceğini gösterdiler. Harakani Hazretleri Anadolu’ya Anı şehrinden girdi. Fakat Anı’da durmadı Kars’a geldi. Kars’ın Kaleiçi Mahallesi’nde Kümbetin yanı başında durdu ve burayı işaret ederek tevhid sancağını bu mekâna dikti. Sonradan Anı Şehri harap oldu, sessizliğe gömüldü. Fakat Kars her türlü sıkıntıyı göğüsledi, çileyi çekti. Anadolu’nun kalbi ve ışığı oldu. İslam mücahitlerinin kılıç ve at seslerinin yankılandığı doğu ve batıya baktığınızda göreceksiniz ki; Harakani’nin yetiştirdiği fütüvvet ehli ahiler(mutasavvıflar), âlimler ve mücahitler Allah’ın adaletini, Hakk’ın nurunu ve Resul’ünün güzel ahlakını doğuya ve batıya götürmüşlerdir. Bunun içindir ki; Kars Anadolu’nun kalbidir ve bu kalbin sahibi Harakani’dir. Bundan dolayıdır ki; din, devlet ve tevhit sancağının düşmanları Harakani’ye saldırıyor ve fethin sembolü olan Kümbet mescidini ve Ayasofya’yı istiyorlar.

Milletin ve devletin kalbi doğuda Kümbet, batıda Ayasofya’da atmaktadır. Çünkü bu millet Harakani’den almış olduğu ilhamla, kalplerindeki adaleti, sevgiyi ve mutluluğu insanlığın kalbine ulaştırmak sevdası ve gayreti içindedir. Bunu istemeyen şer güçler milletin kalbine yani Harakani’ye saldırmaktadırlar.

Kars’ın fethinden yedi yıl sonra Malazgirt’e giden Alparslan, Rabbinin izniyle Bizans ordusunu yenerek İstanbul’un fetih kapısını açtı. Bir zulüm devri kapanmış ve şanlı bir devir açılmıştı. Batıl olarak ne varsa yerle bir olmuş, İstanbul’da ve Roma’da Hakkın hâkimiyeti yayılmaya ve İslam’ın nuru semaları doldurmaya başlamıştı. Bu ise Harakani Hazretlerine verilen büyük Rabbani varidatlardan biri idi. Bundan dolayıdır ki; şer güçler Harakani’ye saldırarak bu mekânlardaki manevi cazibeyi ve milletin heyecanını yıkmaya çalışıyorlar.

Bin yıldan beridir dünyaya adalet, kardeşlik, sevgi ve barış götüren Horasan erenleri, meşayih, âlim ve İslam mücahitleri, Ebu’l Hasan Harakani’nin himmeti ve tasarrufu altında yetiştirdikleridir. Bunlardan bazılarının isimleri şunlardır: Abdullah Ensari, Yusuf Hemedani, Ebu Ali Farmedi, Abdul Halik Gucduvani, Ahmet Yesevi, İmam Gazali, Biruni, İbni Sina, Gazneli Mahmut, Çağrı ve Tuğrul Beyler, Sultan Alparslan, Nizamülmülk ve binlerce alperen, mücahit ve Anadolu’da bulunan Horasan erenleridir. Bunu hazmedemeyen Cizvit papazları, misyonerler, içerideki ve dışarıdaki şer güçler Harakani’ye saldırarak bir Selçuklu ve Osmanlı şehri olan Kars’a başka unvanlar ve kimlikler vermek istemektedirler.

Birinci yazımızda demiştik ki; Cizvit papazları, Ermeni diasporası, Kiliseler birliğinin misyonerleri Kümbet Camii’ni elimizden almak, Harakani Külliyesi’ni bozmak hevesinden asla vazgeçmeyeceklerdir. Bunu bin yıllık tarihi süreç içerisinde de görüyoruz. Bu büyük zat, Allah dostu, İslam’ın manevi halifesi ve insanlığın ışığı Harakani bin yıl olmuş toprak altına gireli hala hedefte, hala ona ve onun misyonuna taarruz var. Neden? Çünkü onun manevi görevi ve kuvveti, insan yetiştirme, irşat etme vazifesi, himmeti velayeti devam etmektedir. Harakani’nin manevi ışığı altında yetişenler de bu heyecanı yaşamaktadırlar. Bunda dolayıdır ki Harakani’ye ve onun manevi heyecanını devam ettirenlere, bu aziz millete karşı saldırı vardır.

Asırlardan beridir Efendimiz(s.a.v.)’in nübüvvetini inkâr edip O(s.a.v.)’na saldıranlar, aynı şekilde Efendimiz(s.a.v.)’in varisi olan velayet sahibini de inkâr ediyor ve saldırıyorlar. Bugün Harakani’yi inkâr edip ona saldıran çağdaş inkârcılar, çıkarcılar ve nifak ehli olanlar

Peygamberimizin zamanında yaşasalardı nübüvveti de inkâr edeceklerdi. Çünkü inkâr ve nifak insanın tıynetinde olan bir durumdur. Harakani hayatta iken onun mesajını anlamayan inkârcı ve inatçılar olduğu gibi şehadetinden sonra da onun mesajını anlamayan, kabullenmeyen, kabullenmek istemeyenler olmuştur ve olacaktır. Bu saldırgan zihniyet tarih içinde kendini göstermiştir. Fırsat bulduklarında da göstermektedirler.

Din, devlet, millet ve bayrak düşmanlarının ve onlarla işbirliği yapan çıkarcıların neler yaptıklarını bu aziz millet görmektedir. Bu mücadele Harakani’nin şiarı olan Hakk’ın hâkimiyetini, adaletini üstün tutmak, milletin kardeşliği, sevgi, vahdet ve barışı yaşayıp yaşatmak isteyenlerle, mevcudiyetini cambazlıklar, yalan, iftira, tefrika, milletin birliğini bozmak, devleti yıkmak isteyenler arasındaki bir mücadeledir. Bu mücadele kıyamete kadar devam edecektir. İç ve dış düşmanlara, Türkiye’nin başının belası olan dönmelere ve iş birlikçilerine sesleniyoruz. Yapmış olduğunuz tahribat, çıkarmış olduğunuz tefrika Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve milletini bozamayacaktır. Biliyoruz ki biz hakikati size söylesek te söylemesek te birdir. Size tesir etmez. Çünkü kalpleriniz mühürlenmiştir ve kalplerinizde maraz vardır. Tezgâhınızı nifak üzerine kurmuşsunuz. Sizler dininizi dünyaya satanlarsınız. Yalancı ve korkaksınız. Aslında bütün hainler korkaktırlar.

Din, devlet, millet ve bayrak düşmanlarına sesleniyoruz. Bilin ki; Harakani, himmetinin yüceliği, velayetinin manevi kuvveti ile nice ucubeleri yıkmıştır. Ebu’l Hasan Harakani’nin yıktığı ÇAR(dört) ucubeyi başka bir yazımızda aziz milletimize anlatacağız inşallah. Yüce milletimizin mübarek Ramazan-ı Şerif bayramını kutluyor ve sizleri selamlıyorum.

EY KARS’TA YATAN ŞEHRİYAR EBU’L HASAN HARAKANİ NİHAN GELİP SANA MİHMAN OLACAKTIR.

(UA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 27756 Defa Okundu
2016-07-09

SON YAZILARI

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi İnsan ve Mücadelesi 16 Ağustos 1064’de Aziz Anadolumuza Açılan Huzur ve Mutluluk Kapısı Aziz milletimizin ve devletimizin küresel ceberrut çeteye karşı bin yıllık şanlı mücadelesi İnsanın Gönlüne Yücelik Ulaştırma Medeniyeti DİN, DEVLET, MİLLET VE BAYRAK DÜŞMANLARI NEDEN EBU’L HASAN HARAKANİ’YE SALDIRIYORLAR? Kars’ta Harakani Fütüvvet (Kardeşlik, Birlik ve İyilik) Anlayışına Karşı Ermeni Diasporasının Oyunları

YORUMLARMURAT 2016-07-15
UYANIŞ

Bizleri dalmış olduğumuz derin uykudan silkeleyip uyandırmaya çabaladığınız için ALLAH razı olsun yaşadığımız şehrin gerçeklerinden ne kadar da uzak yaşıyormuşuz.Yazılarınızı okuduktan sonra bir kez daha anladık hocam bu yolda üzerimize düşen görev ne ise yapmaya ve yanınızda olmaya herdaim ve her zaman hazırız

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır