KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber  kars haberleri kars ajans

AZİZ MİLLETİMİZİN VE DEVLETİMİZİN KÜRESEL CEBERRUT ÇETEYE KARŞI BİN YILLIK ŞANLI MÜCADELESİ

  Yavuz Selim UZGUR

          
         AZİZ MİLLETİMİZİN VE DEVLETİMİZİN KÜRESEL CEBERRUT ÇETEYE KARŞI BİN YILLIK ŞANLI MÜCADELESİ

 Aziz milletimizin ve devletimizin küresel ceberrut çeteye karşı bin yıllık şanlı mücadelesi


“Tarihte peygamberlere düşmanlık yapan, ilahi vahye karşı çıkan, semavi kitapları tahrif eden, peygamberleri yerlerinden sürüp çıkartan veya katledenlerin egemen zalim güçler olduklarını görmekteyiz. Kuvveti üstün tutanlar, tarihin her döneminde peygamberlerin getirmiş olduğu tevhit inancına, Hak ve hakikate karşı gelmişlerdir. Haksız ve batıl ideolojilerini koruyamayanlar, ellerinde tutamayanlar, her bir şeyi kaba kuvvetle yapmaya çalışanlar, her zaman hile, entrika, şeytani fikir ve tuzaklara başvurmuşlardır. Zaman ve mekânın değişmesiyle ilahi vahye ve peygamberlere karşı gelenlerin karakterlerinin, bakış açılarının, mücadele yöntemlerinin hep aynı veya benzer olduğunu görüyoruz. Bunların karakterlerinde şu iki ana özellik ön plana çıkar. Birincisi; peygamberleri aciz ve zayıf olarak görmek, ikincisi; yalanlama ve inkâr. Karakterleri ortaya koymak babından birkaç peygamberin hayatından misal verelim: Hazreti Musa (a.s.) ilahi vahyi tebliğe başladığında Firavun ona “Sana ben baktım ve büyüttüm. Seni prens ve komutan yaptım, “benden başka Rabb mı var bana karşı geliyorsun?” diyerek hiddetli bir şekilde etrafını Hazreti Musa (a.s.)’ya karşı kışkırttı. Gücü ve kuvveti elinde bulunduranlar, kendilerini liyakatli ve üstün görüyorlardı, Hazreti Musa’ya ve ona tabi olan müminlere akla ve hayale gelmeyecek işkenceler yaptılar. Müslümanları din ve imanlarından döndürerek, putperest yapmak için her türlü zulme başvurdular. Neticede Hazreti Musa (a.s.)’yı ve müminleri memleketlerinden çıkardılar. Az bir kısmı hariç çoğunu Yahudileştirerek atalarının batıl dinlerine geri döndürdüler.

Hazreti İsa(a.s) ilahi vahyi (İncil) tebliğ ederken, İsrailoğulları hakikate karşı çıktılar. Sanhedrin denilen putperest bir topluluk oluşturdular. Hazreti İsa’yı sigaya çekmek istediler. Onunla söz ile başa gelemeyince değişik entrikalara başvurdular. Roma’nın Pagan işgal kuvvetleri komutanlığına (valiliği) Hz. İsa (a.s.)’yı şikâyet ettiler. “Bu İsa (a.s.) adam topluyor, sana karşı gelecek, kral olmak istiyor.” diyerek Peygamberi öldürtmeye kalkıştılar. Kendi idarelerini sürdürmek, gücü, kuvveti, elde tutmak için kendilerine rantiye, çıkar, menfaat sağladıkları atalarının batıl inançları olan putperestliği devam ettirdiler. Pavlus adında Yahudi asıllı birini çıkardılar. İncil’i tahrif ettirdiler. Pavlus “ Tüm yönetimler tanrıya aittir, insanların görevi onlara itaat etmektir.“ diyordu. Bu da tam Romanın istediği bir durumdu. Roma ile ittifak yaparak İncil’i yok edip yerine putperestliği ikame ettiler. Müslümanları öldürüp, insanları zulümleriyle sindirdiler.

Atalarının dini olan putperestliği temsil eden, egemenliği, ticari, idari gücü elinde bulunduran, sınıf ayrımı yaparak üstünlüğü kendilerinde gören, tevhit inancını getiren, peygamberleri aciz, zayıf görerek onları öldürenler, “Peygamberlik de bize gelmeli.”

diyorlardı. Geçmişteki bu cahillerle şimdiki modern cahillerin karakterleri arasında hiçbir fark yoktur.

Resul’ü Ekrem (s.a.v.) Efendimize ilahi vahiy gelmeden önce kendisine Mekke’de Muhammed’ul Emin deniliyordu. Güvenilir, iyilik sahibi, mazlum ve fakiri koruyan, haksızlığa ve zulme karşı çıkan, yalan konuşmayan, doğru sözlü, doğru özlü ve emanetleri koruyan kişi idi. Efendimiz (s.a.v.)’e vahy-i ilahi gelmeye başlayınca Mekke’nin zalimleri, müşrikleri, kodamanları hakikate karşı çıktılar. Olmamış işleri başına açtılar. Çeşitli tekliflerle geldiler. Sonra dediler ki; “Bir sene biz senin ilahına tapalım, bir sene de sen bizim ilahlarımıza tap.” Efendimiz (s.a.v.) hepsini reddetti. Müşrikler atalarının dinlerini takip ederek Kâbe’nin içini ve dışını putlarla doldurmuşlardı. Onların putları heva ve heveslerinin tezahürleri, arzu ve emelleriydi. Daha sonra Yüce Allah Kutlu Peygamberine şöyle vahyetti; “Habibim kendi nefsinin arzusunu ilah edineni gördün mü?” çünkü onlar kendi durumlarına uygun buldukları ahvale göre hareket ediyorlardı. Oysaki hakikat erleri Allah’ın emrine, onun rızasına göre hareket ederler. Böylece inananla inanmayan, zalimle mazlum, doğru ile eğri ortaya çıkar. Yüce Peygamberimiz ve kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim karşısında acze düşenler, fetihten sonra içlerinde nifak taşımaya karar verdiler. İnanmadıkları halde inanmış gibi gözükerek Müslümanları yanılttılar. Çıkarları, konumları, ticaretleri ve menfaatleri için ikiyüzlülük yaptılar. Her tarafa bir yüz gösterdiler. Alışkanlık haline gelen huylarıyla takiyye yaptılar. Onlar Allah’a karşı samimi olmadıkları için, sözleri faydasız, yaptıkları işleri hayırsız ve sonuçsuz kalmıştır. En bariz vasıfları; yalan söylerler, emanete hıyanet ederler, sözlerinde durmazlar. Böyle oldukları için Allah (c.c.) onları her zaman rezil etmiş, içlerini dışa çıkarmıştır.

Tüm zamanlarda peygamberlere ve ilahi vahye karşı çıkan, Nemrut, Firavun, Tağut, Pavlus, Ebu Cehil, Ebu Leheb, bunların asabiyet, tefrika ve gizli düşmanlık yollarını takip eden, münafık taifeleri, İslam ümmetine tefrika düşürenler, ümmetin birliği ve sevgisini bozanlarla, derin tarihten gelen uzantıları, tapınakçılar, İngiliz Anglosaksonları, Siyonistler, Sanhedrin topluluğu, misyonerler, Cizvit papazları, Ermeni diasporası, Amerikan neo-conları bunların uzantıları ve taşeronları olanlar, düşmanlar, hainler, Fetocular, Apocular, PKK’cılar, IŞID’ciler, PYD’ciler her ne kadar şer ittifakı varsa bunların hepsi birden küresel ceberrut çetelerdir.

Dünyada devletlerin iç işlerine müdahale etmek, hazırlamış oldukları plan ve projeleri tatbik ettirmek, meşru yönetimleri yıkmak, kirli pis oyunlarla milletlerin birliğini dirliğini bozmak vs. işler küresel çetenin yaptıklarıdır. Küresel çetenin genel düşüncesi şudur; küresel çetenin himaye etmediği, müttefiki olmayan hiçbir devlet yaşayamaz, ayakta duramaz veya huzurlu olamaz. Küresel çetenin elinde bulundurduğu silah gücü, para gücü, beyin gücü karşısında hiçbir kuvvet dayanamaz diyerek insanların kalplerine korku atmışlardır. İnsanlık tarihi boyunca peygamberler ve onlara tabi olan ümmetleri küresel çete ile mücadele ettiler. İlk Türk Devleti Gazneliler ve onun hükümdarı Gazneli Mahmut bu şer çetesine karşı mücadele etti. Vefatından sonra yerine oğlu Mesut geçti. Mesut ta küresel çetenin

entrikasına düştü. Nübüvvet ve hilafetten gelen derin akıl, manevi görüş ve feraset küresel ceberrut çete ile mücadele etme görevini Selçuklu Türklerine vermiştir.

Hamedanlı Türkleri tebliğ ve irşadı ile Müslüman eden Hazreti Ali (k.v.)Efendimiz velayetinin himmeti ve manevi nazarları ile nebevi mirası Selçuklu Türklerine emanet etti. Seyyid-i sadat yolu ile Harakani Efendimize emanet bırakılan devlet menşurunu Harakani Efendimiz Sultan Alparslan’ın babası Çağrı Bey’e vererek, Hazreti Ali Efendimizin Sıffin’de söylemiş olduğu şu gaybi ve ilahi müjdeyi söyledi: “Din ve devlet kıyamete kadar Türklerin elinde olacaktır.” O gün bugündür, bu aziz millet kurnaz ceberrut çete ile mücadele etmektedir. Küresel ceberrut çete düşmanlığını; şöhreti arzulayarak, malı, riyaseti, makamı elde tutmak için yapar. Haksız olarak yapılan düşmanlık, cahiliye taassubu ile yapılmaktadır. Cahiliye taassubu da atalarının döneminden gelen ve fıtratlarında bulunan doğruyu kabullenmeme huylarıdır.

Yeryüzünde adaleti tesis etmek, insanı yüceltmek, sevgiyi yaymak arzusunda olan yönetimlerin karşılaştıkları sıkıntı ve handikaplar her zaman bu milletin karşısında oldu. Müslüman Türkler manevi emaneti yüklendikten ve sahneye çıktıktan sonra Hıristiyan âlemi hiçbir zaman rahat uyuyamamıştır. Milletimiz karşısında büyük hezimetlere uğrayan küresel güç ve ceberrut çete on beş gün önce bir daha düşmanlığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin medar-ı iftiharı olan muzaffer ve keremli Cumhurbaşkanımıza, devletimize ve aziz milletimize saldırarak gösterdi. Bu saldırı Anadolu Medeniyetimizi milletimize emanet eden Şehid Ebu’l Hasan Harakani Hazretleri ve Horasan erenlerinin manevi himmetleriyle, aziz Türk milletinin cihat ruhuyla verdikleri mücadele ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iman, şecaat, cesaret ve ferasetleri sonucu püskürtülmüştür. Tarihin bu döneminde milletimiz, liderinin etrafında kenetlenerek tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet heyecan ve aşkını bir daha dünyaya göstermiştir. Bu uğurda bin yıldır şehit veren aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi destansı bir mücadele ile yine şehitler ve gaziler vererek vatanı ve mukaddesatı korumuştur. Önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz gibi aziz milletimizin kalbine, medeniyetine, dinine, devletine, bayrağına saldıran bu düşmanlar ve hainler hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır. Nübüvvet ve velayetten gelen, Selçuklu ve Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti Devletimize intikal eden bu nebevi ve manevi mirası Türk Milletinin ve devletinin derin aklı, kalben ve ruhen uyanık olarak kıyamet saatine kadar koruyacaktır ve ayakta tutacaktır.

Aziz şehitlerimize Cenabı Hak’tan rahmet, yaralı gazilerimize de şifalar diliyor, yüce milletimizi selamlıyoruz.”

(UA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Facebook'ta Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
  • Paylaş
Bu Yazı 19676 Defa Okundu
2016-07-30

SON YAZILARI

Aziz Milletimizin Ehlibeyt Sevgisi İnsan ve Mücadelesi 16 Ağustos 1064’de Aziz Anadolumuza Açılan Huzur ve Mutluluk Kapısı Aziz milletimizin ve devletimizin küresel ceberrut çeteye karşı bin yıllık şanlı mücadelesi İnsanın Gönlüne Yücelik Ulaştırma Medeniyeti DİN, DEVLET, MİLLET VE BAYRAK DÜŞMANLARI NEDEN EBU’L HASAN HARAKANİ’YE SALDIRIYORLAR? Kars’ta Harakani Fütüvvet (Kardeşlik, Birlik ve İyilik) Anlayışına Karşı Ermeni Diasporasının Oyunları

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VİDEO HABERLER
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı
Adem Çalkın’ın Selim Kongresi konuşmasının tamamı VİDEO
Anketler
ÇOK OKUNANLAR
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!
Şoförlere bubi tuzağı gibi yol!

Referandum Sonuçları, Kars Referandum Sonuçları, 2010 Referandum Sonuçları, Referandum Oy Sonuçları, Türkiye Referandum Sonuçları, izmir haber, canlı referandum sonuçları

RSS © 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansı | Kars Haberleri | Kars Haber kars haberleri kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır