KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Gazeteciler Günümüzü kutladýlar
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Gazeteciler Günümüzü kutladýlar
2017-01-10 - 22:34
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Gazeteciler Günümüzü kutladýlar

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

@kafkasajans

https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

SELÝM KAYMAKAMI MEHMET KEKLÝK’ÝN 10 OCAK ÇALIÞAN GAZETECÝLER GÜNÜ MESAJI

Milletimizin ortak sesi olmanýn ötesinde, kamuoyunun vicdanýný temsil eden tüm basýn mensuplarýmýzýn Çalýþan Gazeteciler Gününü kutluyorum.

Demokrasinin temel taþlarýndan biri olan basýn, düþünce, anlatým ve haber alma özgürlüðünün en etkili aracýdýr. Kamuoyunu bilgilendirmek adýna doðru haber verme, tarafsýz, objektif, özel hayata ve kiþilik haklarýna saygý gibi deðerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleði icra eden gazeteci arkadaþlarýmýz, vatandaþýn en doðal hakký olan zamanýnda doðru ve eksiksiz bilgi almalarýný saðlayarak, milletin vicdanýna ses olmaktadýrlar.

Gazetecilik mesleði,  özellikle çok büyük fedakârlýk isteyen ve zor þartlarda yapýlan önemli bir meslektir. Kamuoyunu aydýnlatmak için günün her saatinde haber peþinde koþan gazetecilerimiz zor þartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan geliþen olaylar karþýsýnda aydýnlatýrken, bir taraftan da halkýmýzýn talep ve beklentilerini yansýtarak, önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler.

Ülkemizin her köþesinde özveri ile görevlerini sürdürmeye çalýþan deðerli basýnýmýzýn daha güzel þartlarda halkýmýzý bilgilendirmesi adýna 2017 yýlýnýn umut verici olmasýný temenni ediyorum.

Bu duygu ve düþüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “ Basýn bir milletin müþterek sesidir” ilkesinden hareketle Ülkemizin her köþesinde özveri ile görevlerini sürdürmeye çalýþan ve büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basýn mensuplarýmýzýn 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, saðlýk ve baþarýlar diliyorum.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ÝL MÜDÜRÜ DR. HÜSEYÝN DÜZGÜN’DEN “10 OCAK GAZETECÝLER GÜNÜ" KUTLAMA MESAJI

Demokrasilerde vazgeçilmez bir unsur olarak görülen basýn Ülkemizin geleceði ve milletimizin talepleri doðrultusunda kamu yararýný gözeterek, ilkeli ve tarafsýz bir þekilde çalýþan, halkýn haber alma hakkýný saðlayan ve toplumun genel talep ile görüþlerini kamuoyuna yansýtma görevini üstlenen Ýlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik geliþmesine, kalkýnmasýna, Bakanlýðýmýzýn çalýþmalarýný daha fazla çiftçiye ulaþmasýný saðlayan önemli bir kurumdur. Demokrasinin teminatý olduðunu 15 Temmuz darbe giriþiminde Cumhurbaþkanýmýzýn mesajýný halka ulaþtýran, ilkeli ve dürüst yayýncýlýk prensiplerinden ödün vermeyen, kamuoyunu aydýnlatmak için her koþulda, sorumluluk duygusu içinde çalýþan  baþta ilimizde görev yapan gazeteciler olmak üzere, yaþadýklarý topluma ve millete hizmet etmeyi vazife sayan tüm gazetecilerin “10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü”nü kutlar, baþarýlý bir yýl geçirmelerini temenni ederim.

TÜRK TARIM ORMAN-SEN ERZURUM ÞUBE BAÞKANI ADEM KARADAYI

Çalýþan gazeteciler günü, gazetecilik mesleðini icra edenleri onurlandýrmak için 1961’den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama gündür.

1961-1971 arasýnda "Çalýþan gazeteciler bayramý" adýyla kutlanmýþ; 1971 yýlýndaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazý haklarýnýn geri alýnmasý üzerine kutlama gününün adý, " 10 Ocak Çalýþan gazeteciler günü" olarak deðiþtirilmiþtir.

4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basýn çalýþanlarýnýn bazý haklar ve yasal güvence saðlayan “212 sayýlý kanun” adlý düzenlemenin Resmi gazetede yayýnlanýþý nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuþtur.

Söz konusu düzenleme, iþ sözleþmelerinin yazýlý olarak yapýlmasý, sözleþmelere iþin türü ve ücret miktarýnýn yazýlmasý gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarýný belirleyen hükümleri içeriyordu. Bu yasa ile kendilerine yüklenen sorumluluklarý kabul etmek istemeyen 9 gazete patronu 212 sayýlý yasanýn ve Basýn Ýlan Kurumu’nun oluþmasýna iliþkin 195 sayýlý yasanýn mesleki sakýncalar doðuracaðýný iddia eden bir ortak bildiriye imza atarak gazetelerini 3 gün kapadýklarýný duyurmuþlardýr. “Dokuz patron olayý” olarak basýn tarihine geçen bu geliþme üzerine gazeteciler, boykot boyunca “Basýn” adlý bir gazete yayýmlamaya karar vermiþlerdir. Basýn gazetesi 11 Ocak günü yayýna baþladý ve üç günlük boykot sýrasýnda düzenli olarak yayýný sürdürdü. Çalýþan Gazeteciler Günü, bu olayýn bir sonucu olarak ortaya çýktý. 10 Ocak, “Çalýþan Gazeteciler Bayramý” olarak kutlanmaya baþladý ve 1971’de “Çalýþan Gazeteciler Günü” halini aldý.tüm çalýþan gazetecilerimizin bu güzel günü kutlu olsun. Iyi ki varsýnýz.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI – BEDÝR ALTUNOKKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4692 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır