KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KARPAT, Türkiye ve Gürcistan Arasýnda Dostluk Köprüsü Kuruyor
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KARPAT, Türkiye ve Gürcistan Arasýnda Dostluk Köprüsü Kuruyor
2017-01-10 - 22:52
GÜRCÝSTAN
Facebook'ta Paylas

 KARPAT, Türkiye ve Gürcistan Arasýnda Dostluk Köprüsü Kuruyor

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

@kafkasajans

https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

-KARPAT GENEL BAÞKAN YRD. KAFKAS KARAPAPAK BEYÝ ERKAN KOÇALÝ, ATA YURDUNA HÝZMETÝ BÝR BORÇ BÝLDÝKLERÝNÝ BELÝRTEREK “MADDEN, MANEN HÝZMETLERÝMÝZ GAYRETLÝ ÇALIÞMALARIMIZ DEVAM EDECEK” DEDÝ.

Kýsa adý KARPAT olan Dünya Karapapak Türkleri Birliði ile dost ve komþu ülke Gürcistan’ýn Kvemo Kartli Valiliði arasýnda “ Dostluk, Kardeþlik, Kültürel ve Ekonomik Ýþbirliði”ni öngören protokol imzalandý. Anlaþmaya göre, Türkiye’nin en etkin STK’larýndan biri olan KARPAT ve Kvemo Kartli Valiliði, Gürcistan ve Türkiye arasýnda dostluk ve iþbirliðini geliþtiren kültürel, sosyal, ekonomik ve sportif etkinlikler gerçekleþtirecek.

2017 yýlýnda gerçekleþtirilecek etkinliklerin konu baþlýklarý þu þekilde: Türkiye - Gürcistan Stratejik Ortaklýðý konulu bir çalýþtayýn gerçekleþtirilmesi, Türkiye- Gürcistan- Azerbaycan Dostluk Bayramý adýyla bir festivalin düzenlenmesi, Gürcistan’da Sünnet organizasyonu ve ihtiyaç sahibi 1.500 çocuða kýyafet hediye edilmesi, Karapapak Türkleri’nin yoðun olarak yaþadýðý Borçalý bölgesinde saz, söz ve þiir akþamlarý adýyla kültür etkinliðinin düzenlenmesi, öðrencilerin karþýlýklý olarak Türkiye’yi ve Gürcistan’ý ziyaret organizasyonu; ortak sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler. 

Konuyla ilgili olarak bir basýn açýklamasý yapan KARPAT Genel Sekreteri ve Basýn Sözcüsü Selahattin Turan “KARPAT, yüzlerce isadami, bürokrat, fikir ve sanat adamý ile baþarýlý yöneticilerden oluþan bir gönül ve sevgi hareketidir. Kurucumuz ve Genel Baþkanýmýz Sayýn Seyfullah Türksoy’un da her fýrsatta vurguladýðý gibi, bizim gayemiz dostluklarý geliþtirmek, kültürel zenginlikleri canlandýrmak ve yaþatmaktýr” dedi. Turan, sözlerini þöyle sürdürdü: “Birliðimizin Kurucusu ve Genel Baþkanýmýz Sayýn Seyfullah Türksoy rahatsýzlýðý sebebiyle  bu törene katýlamadý ama anlamlý bir mesaj gönderdi. O mesajý okumak istiyorum: Türkiye  Cumhuriyetinin dost ve komþu ülkeler Gürcistan ve Azerbaycan’la birlikte gerçekleþtirdiði TANAP, Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu, Bakü- Tiflis - Ceyhan Petrol Boru Hattý gibi dev projelerin bölge istikrarýna ve barýþýna büyük katký saðlayacaðýna inanýyoruz. Bu stratejik ortaklýðýn altýný sosyal, kültürel, ekonomik, sportif ortaklýklarla doldurmak gerekir. KARPAT olarak bu konuda elimizden gelen gayreti göstereceðiz. Bu konuda bizlere itimat ederek bu protokole imza atan Kvemo Kartli Bölge Valiliði’nin þahsýnda Gürcistan Devleti’ne teþekkür ediyoruz” dedi.

KARPAT KAMU DIPLOMASÝSÝ YAPIYOR

Dünya Karapapak Türkleri Birliði Genel Sekreteri Selahattin Turan, KARPAT’ýn son bir yýl içinde Türkiye’nin 5 ayrý þehrinde 5 büyük kurultay gerçekleþtirerek Türk Dünyasýndan ve komþu ülkelerden çok deðerli kültür elçilerini, kanaat önderlerini, milletvekillerini buluþturduðunu ve birlik - beraberlik mesajý verdiðini anlatarak sözlerini þöyle sürdürdü: “KARPAT, sevginin, saygýnýn, dostluðun, komþuluðun, kültür zenginliðimizin adresidir. Biz her türlü tefrikaya, ayýrýmcýlýða, bozgunculuða, þiddete, teröre, anarþiye karþýyýz. Komþu ülkelerle dostluk ve iþbirliðinin geliþtirilmesi ve insanlýk düþmaný provokatörlere, radikal örgütlere fýrsat verilmemesi gerektiði kanaatindeyiz. Herþeyi devletten beklemek olmaz. Sivil toplum kuruluþlarý bu konularda devlete yardýmcý olmalý, hatta yol göstermelidir. Huzur, bereket ve zenginlik komþularla iþbirliði ve dostluk münasebetlerinin sürdürülmesine baðlýdýr. Biz bu yolda kararlýlýkla yürüyeceðiz.  O nedenle diyoruz ki yaþasýn Gürcistan, yaþasýn Azerbaycan, yaþasýn Türkiye. Yaþasýn dostluk ve kardeþlik”

KARPAT Genel Baþkan Yrd. Kafkas Karapapak Beyi Erkan Koçali  de; ata yurduna hizmeti bir borç bildiklerini belirterek, “Madden manen hizmetlerimiz gayretli çalýþmalarýmýz devam edecek” dedi.

(BA-BA-S) GÜRCÝSTAN (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI – BEDÝR ALTUNOK

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4026 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır