KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Ya Þehit Ol Ya Gazi Olunmaya Gidilen Yer: Çanakkale
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ya Þehit Ol Ya Gazi Olunmaya Gidilen Yer: Çanakkale, yaþar kop
2017-03-19 - 18:40
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Ya Þehit Ol Ya Gazi Olunmaya Gidilen Yer: Çanakkale

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

ÜNÝVERSÝTELÝLER SAVAÞI OLARAK BÝLÝNEN, ANALARIN ÝFADESÝYLE YA ÞEHÝT OL YA GAZÝ OLUNMAYA GÝDÝLEN YER: ÇANAKKALE

Türkiye Kamu Çalýþanlarý Vakfý (TÜRKAV) Kars il Baþkanlýðý Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. Yýlý münasebetiyle düzenlediði anma programýnda konuþan Yrd. Doç. Dr. Yaþar Kop, “Üniversiteliler Savaþý Olarak Bilinen, Analarýn Ýfadesiyle Ya Þehit Ol Ya Gazi Olunmaya Gidilen Yer: Çanakkale” dedi.

Sugar Beet Cafe’de yapýlan anma programýna, Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta, MHP Ýl Baþkaný Yaver Özcan, Ülkü Dcaklarý Ýl Baþkaný Oðuz Güngör, Azerbaycan Baþkonsolos yardýmcýsý, çok sayýda sendika ve STK’larýn baþkanlarý ve üyeleri ile akademisyen ve öðretmenler katýldý.

Kafkas üniversitesi Eðitim Fakültesi Öðretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Yaþar Kop’un da konuþmacý olarak katýldýðý program Kur’an-ý Kerim tilaveti ile baþladý, ardýndan Vakýf Baþkaný Murat Þamlý açýlýþ konuþmasý yaparak sözü Kop’a býraktý.

Yrd. Doç. Dr. Yaþar KOP ise konuya dair çarpýcý açýklamalarda bulundu.

Öncelikle Þark Meselesine vurgu yapan Kop, Türklerin geldikleri yere geri dönmesi için Çanakkale Savaþýnýn her iki taraf için önem arz ettiði üzerinde durarak sözlerine þöyle devam etti:

Jön Türklerin önde gelenlerinden olan Galip Vardar’a göre savaþýn ana sebebi boðazlardýr. Öyle ki Çanakkale Boðazý Ýstanbul Boðazý ile birlikte Baltýk Denizi’nin alternatifi idi. Çünkü Almanya’nýn yanýnda savaþa giren Osmanlý Devleti Ýngilizlerin müttefiki olan Rusya’ya yardým yapmasýna engel teþkil etmekteydi. Ayrýca Alman- Osmanlý irtibatý Ýngiliz ve Fransýzlara göre muhakkak koparýlmalýydý. Bunun için en uygun yöntem Trakya’da yeni bir cephe açmaktý. Bu sýcak sahneleri gören Balkan Devletleri de kolaylýkla kendi yanlarýna geçebilecekti. Buna ilaveten kendi yüklerinin hafiflemesi de planýn baþka bir boyutuydu. Fakat yorgun ve imkânlardan yoksun Türklerin, “hürriyet insaný asil yapar” düþüncesinden mahrumlardý. Bu yüzden itilaf devletleri olarak bilinen Ýngiltere ve Fransa hiçbir zaman unutamayacaklarý bir yenilgi alacaklardý. Netice itibariyle Ýngiliz ve Fransýzlar önce 19 Þubat 1915 ile 18 Mart 1915 tarihleri arasýnda denizden saldýrmýþlar büyük bir yenilgiye uðradýktan sonra da hezimetlerinin öcünü almak ve yukarýda ifade ettiðimiz gayelerine ulaþmak için Nisan 1915 tarihinde karadan Gelibolu’ya asker çýkarmýþlardýr. Yaklaþýk sekiz ay süren bir mücadele sonunda Ocak 1916’da Gelibolu yarýmadasýný boþaltarak belki de kendilerince canlarýný kurtararak bir baþarý elde etmiþlerdir.

Sadece I. Dünya Savaþý içinde deðil tüm Türk tarihi genelinde belki de en büyük savunma savaþý olan Çanakkale cephesi artýk kapanmýþ, sahneye kahraman olarak Mustafa Kemal Paþa’yý çýkarmýþ ve dahasý Ýstanbul ve boðazlara yönelen tehlike önlenmiþtir. Fakat bu baþarý, gayret, sabýr ve sebat orada býrakýlmamalýdýr. Bu zafer ve etkileri þanýna yakýþýr bir þekilde analiz edilmelidir. Þaþalý törenlerin aksine Japonya da uygulandýðý üzere çocuklar nitelikli etkin birer vatandaþ kýlýnmak isteniyorsa önce devasa fabrikalara, üretim merkezlerine götürülmeli akabinde de bin bir türlü zorluða raðmen muhteþem bir zafer kazandýðýmýz Gelibolu yarýmadasýna “turistik anlam taþýmayan” bir duyguyla tabiri caizse topyekun taþýnmalýdýr. Atatürk’ün geleceðimiz dediði çocuklarýmýza bu bilinç verilmeli ve Çanakkale Savaþlarý özenle anlatýlmalýdýr. Çünkü atalarýmýzdan birinin buyurduðu gibi “geçmiþler geleceðe suyun suya benzemesinden daha çok benzerler”. Bu benzerlik sayesinde gençler/öðrenciler, nitelikli vatandaþlar hep birlikte Seyid Onbaþýyý, batmaz denilen Ýngiliz gemisi Ocean’ý 57. Alayý, savaþa gözünü kýrpmadan giden aralarýnda Ruþen Eþref Ünaydýn, Ömer Seyfettin ve Hamdullah Suphi’nin de olduðu bir çok aydýn ve yazarý, bir sezon sonra hiç mezun veremeyen Konya, Ýzmir ve Galatasaray Lisesini ve daha nice konuyu da unutmamak adýna hep hafýzalarýnda yaþayacak ve yaþatacaktýr. Bunlarý yaparken de akli melekelere çok iþ düþmektedir, çünkü mide ile beyine ne girerse onu öðütür. Bu gerçek asla göz ardý edilmemelidir.  [Geniþ bilgi için bkz: Kop, Y. ve Katýlmýþ, A. (2006). Ýlköðretim II. Kademedeki öðrencilere Çanakkale Savaþlarý nasýl öðretilmeli?. Çanakkale: Savaþý ve Tarihi I. Ýstanbul: Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür A.Þ. Yayýnlarý. s. 187–196.]

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2644 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır