KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Tendürek geçit vermez olmaktan çýkacak
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tendürek geçit vermez olmaktan çýkacak
2017-04-03 - 18:54
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Tendürek geçit vermez olmaktan çýkacak

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, "Bu ülke güçlendikçe, büyüdükçe, kendi coðrafyasýnda söz sahibi oldukça, baþkalarýnýn at oynatmasýný, söz sahibi olmasýný engellemiþ olacak. Baþkalarýnýn bu bölgede at oynatmasýna engel oldukça onlar tabiri caizse kuduruyorlar, çýldýrýyorlar. Yaptýðýmýz büyük projelerle ilgili gýpta etmek yerine kýskançlýk sergiliyorlar." dedi.

Arslan, Doðubayazýt ilçesinde, Arkoz Madencilik Aðrý Çimento Fabrikasý'nýn temel atma törenine katýldý.

Arslan, temelini attýklarý fabrikada sadece inþaat döneminde deðil, devamýnda da 500 kiþiye iþ verilmesinin hedeflendiðini söyledi.

Yatýrýmýn baþkalarýna da örnek olacaðýný ifade eden Arslan, þöyle konuþtu:

"Burada doðup doymak üzere baþka yerlere gitmek zorunda kalmýþ ama imkan sahibi olmuþ iþ adamlarýmýzýn çok daha sayýsýnýn artmasýný ve sayýlamaz hale gelmesini çok daha önemsiyorum. Böyle bir fabrikanýn burada kurulmasý sadece Doðubayazýt'ýn, Aðrý'nýn hayrýna deðil, ayný zamanda Iðdýr'ýn da hayrýna, bölgenin de hayrýnadýr. Ülkemizin istikrarý, bekasý önemli. En son 15 Temmuz hain darbe giriþiminde ve ondan sonra da o darbe giriþimini destekleyenlerin ülkemiz üzerinde oynamak istedikleri oyunlarý hep beraber gördük. Bu ülke güçlendikçe, büyüdükçe, kendi coðrafyasýnda söz sahibi oldukça baþkalarýnýn at oynatmasýný, söz sahibi olmasýný engellemiþ olacak. Bu baþkalarýnýn bu bölgede at oynatmasýna engel oldukça, onlar tabiri caizse kuduruyorlar, çýldýrýyorlar. Yaptýðýmýz büyük projelerle ilgili gýpta etmek yerine kýskançlýk sergiliyorlar."

"Daha güçlü bir þekilde yarýnlara yürüyelim"

Ülkenin birliðinin ve 80 milyonun kardeþliðinin ne kadar önemli olduðunu, 15 Temmuz'da hep beraber dünyaya gösterdiklerini aktaran Arslan, milletin bu birlikteliði ömür boyu göstermesini istedi.

Millettin bir ve beraber olarak, güçlü bir þekilde yarýnlara yürümesini temenni eden Arslan, "Daha güçlü bir þekilde yarýnlara yürüyelim, ilerleyelim ve bu coðrafyayý karýþtýrmak isteyenlerin, bu coðrafyada gözü olanlarýn da hem gözlerini oyalým hem de 'Sakýn ha, býrak karýþtýrmaya çalýþmayý, karýþtýrmayý düþünme bile' diyelim." ifadelerini kullandý.

Arslan, Aðrý bölgesine ulaþtýrma ve saðlýk gibi birçok alanda yatýrým yaptýklarýný belirtti.

Doðubayazýt ilçesinin Aðrý'ya, Iðdýr'a ve Ýran'a bölünmüþ yolla eriþtiðine iþaret eden Arslan, "Ancak 'Bölünmüþ yol bizim bölgemize yetmez' dedik. Doðubayazýt-Iðdýr yolunu sýcak asfalt hale getirecek ihaleyi þimdi yapýyoruz, hayýrlý uðurlu olsun. Doðubayazýt-Taþlýçay arasý yolun sýcak asfalt yapýlmasýyla ilgili bütün hazýrlýðýmýz tamam o da hayýrlý uðurlu olsun. Taþlýçay-Aðrý-Eleþkirt arasý bölünmüþ yolun standardýnýn yükseltilmesi konusunda daha önce ihale yapmýþtýk, mahkeme süreçleri nedeniyle aksadý ama o da önümüzdeki ay netleþiyor, inþallah önümüzdeki ay onun da sýcak asfaltýna baþlýyoruz." diye konuþtu.

Tendürek'e tünel müjdesi

Bölgeye yatýrým ve yol yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Arslan, milletin her þeyin en iyisine ve güzeline layýk olduðunu belirtti.

Arslan, þunlarý kaydetti:

"Karadeniz'den baþlayýp, Artvin, Ardahan, Iðdýr üzerinden gelen ana koridorun Doðubayazýt'tan hýzlý bir þekilde Van'a, ülkemizin güneyine kadar inmesi lazým ki bu koridorda, bu coðrafyada ulaþým kolaylýðýndan kaynaklý hareketlilik olsun, ticaret büyüsün. Bunun önündeki en büyük engel de Tendürek Daðlarý ve Tendürek Geçidi'dir. Sonbahar geldi mi nisan ayýna kadar Tendürek Geçidi, geçit vermiyor. Size müjde olsun ki Tendürek geçit vermez olmaktan çýkacak, tünelle beraber inþallah geçit verecek. Tünelin projesini hazýrlýyoruz ve devamýnda ihalesini yapacaðýz. Böylece Doðubayazýt merkez olmak üzere Iðdýr'a ve ülkemizin kuzeyine, Çaldýran'dan Van'a, ülkemizin güneyine çok daha hýzlý, çok daha kýsa sürede çok daha ekonomik þartlarda eriþmiþ olacaðýz. Onlar ayný zamanda bu fabrikalarýn gelmesinin kolaylaþtýrýcýsý olacaklar, bu fabrikalarda üretilen ürünlerin baþka yerlere kolay sevk edilmesi anlamýna geliyor. Sizin desteðiniz, duanýz, kardeþliðiniz, birlik ve beraberlik duruþunuz olduðu sürece biz sizlere yarýn bugünden daha fazla hizmet edeceðiz."

Arslan, konuþmalarýn ardýndan beraberindekilerle Arkoz Madencilik Aðrý Çimento Fabrikasý'nýn temelini attý.

Törene Aðrý Valisi Musa Iþýn, Iðdýr Valisi Ahmet Turgay Alpman, AK Parti Aðrý Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti Ýl Baþkaný Kemal Atmaca ve davetliler katýldý.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 54094 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır