KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Limanlarýmýzýn öneminin bilincindeyiz
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Limanlarýmýzýn öneminin bilincindeyiz
2017-05-17 - 00:22
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Limanlarýmýzýn öneminin bilincindeyiz

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

BAKAN ARSLAN, PEKÝN`DE KUÞAK VE YOL FORUMU`NDA, ALTYAPI BAÐLANTILARI BAKANLAR KONFERANSI`NDA KONUÞTU

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, Türkiye ile Çin arasýndaki Modern Ýpek Yolu`nda Kervan Projesi baþlatýlmasý için görüþmelerde bulunduklarýný belirterek, "10 araçlýk bir konvoyun Ýpek Yolu orta koridorunda Türkiye`ye ve Avrupa`ya yük taþýmacýlýðý gerçekleþtirmesinin faydalý olacaðýný düþünüyorum." dedi.

Bakan Arslan, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a eþlik ettiði Çin gezisinin ardýndan, yaptýðý görüþmeler, Pekin'de katýldýðý Uluslararasý Ýþbirliði Ýçin Kuþak ve Yol Forumu Üst Düzeyli̇ Di̇yalog Altyapý Baðlantýsý Bakanlar Konferansý ve gündemdeki projelere iliþkin, deðerlendirmelerde bulundu.

Kuþak ve Yol Giriþimi'nin, tarihi Ýpek Yolu gibi, ülkeleri, ekonomileri ve insanlarý birbirine baðlayacaðýna inandýklarýný belirten Arslan, Türkiye'nin de bu yolun bir parçasý olarak, geliþen ekonomiler, ham madde kaynaklarý, enerji koridorlarý, ticaret merkezleri ve yoðun nüfuslu tüketici pazarlarýnýn kesiþtiði noktada yer aldýðýný belirtti.

Arslan, Asya ile Avrupa arasýndaki güzergahlara alternatifler getirmek için yaptýklarý çalýþmalara deðinerek, þöyle konuþtu:

"Türkiye'nin orta koridor olarak da bilinen Modern Ýpek Yolu stratejisi, Türkiye ile Çin’i, Hazar Denizi ve Orta Asya ülkeleri üzerinden baðlamayý hedeflemektedir. Bu hat, Doðu-Batý ekseninde mevcut hatlarý tamamlayýcý, güvenli ve ekonomik bir güzergahtýr. Anýlan güzergaha yönelik olarak gerek yurt içinde gerekse bölge ülkeleriyle önemli altyapý projeleri gerçekleþtirmekteyiz. Güzergahtaki eksik hatlarýn tamamlanmasýyla Çin'den Avrupa'ya kesintisiz bir demiryolu hattý tesis edilmiþ olacaktýr. 2013'te hayata geçirilerek kýtalarý baðlayan Marmaray, haziran sonunda açýlacak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattý ve Çin ile iþ birliðine yönelik müzakereleri devam eden Edirne-Kars Demiryolu Hattý bu baðlamda büyük öneme haizdir."

Kervan Projesi'yle konvoy planý

Arslan, mega projelerle altyapý baðlantýlarýný saðlarken, intermodal ulaþtýrma imkanlarýný iyileþtirmeye ve özellikle sýnýr geçiþlerindeki engelleri ortadan kaldýrmaya yönelik çalýþmalar yürüttüklerini söyledi. Ulaþtýrma altyapýsýna son 14 yýlda 100 milyar dolarlýk yatýrým yapýldýðýný anýmsatan Arslan, yeni karayollarý, demiryollarý, havalimanlarý ve limanlar inþa ettiklerine dikkati çekti.

Karayolu taþýmacýlýðýnda doðu-batý ve kuzey-güney karayolu koridorlarýndaki eksik baðlantýlarý, karayolu, tünel ve köprü projeleriyle tamamladýklarýna deðinen Arslan, bölge ülkeleriyle de transit taþýmacýlýðýn geliþtirilmesi ve fiziksel olmayan engellerin kaldýrýlmasýna yönelik iþ birliði yaptýklarýný bildirdi.

Arslan, Kuþak ve Yol Forumu'nda Çin ile imzalanan Karayolu Taþýmacýlýk Anlaþmasý'na büyük önem atfettiklerini belirterek, þunlarý kaydetti:

"Çinli mevkidaþýmýn da mutabýk kalmasý halinde, Çin ve Türkiye arasýnda Kervan Projesi baþlatýlmasýnýn ve bu kapsamda Ýpek Yolu orta koridorunda 10 araçlýk bir konvoyun Türkiye'ye ve Avrupa'ya yük taþýmacýlýðý gerçekleþtirmesinin faydalý olacaðýný düþünüyorum. Bu deneme seferiyle güzergahtaki muhtemel sorunlarý, engelleri ve zorluklarý tespit edebiliriz. Ayný zamanda karayolu güzergahýnýn canlandýrýlmasýna önemli bir katký saðlamýþ oluruz."

"Limanlarýmýzýn öneminin bilincindeyiz"

Arslan, deniz taþýmacýlýðýnýn da Avrasya baðlantýlarý için önemli bir ulaþtýrma modu olduðunu vurgulayarak, Türk boðazlarýnýn Karadeniz ile Akdeniz arasýndaki baðlantýyý saðladýðýný, Türk limanlarýnýn Cebelitarýk Boðazý vasýtasýyla Atlantik Okyanusu'na, Süveyþ Kanalý vasýtasýyla da Arap Yarýmadasý'na ve Hint Okyanusu'na eriþim imkaný verdiðini anlattý.

Türkiye limanlarýnýn haiz olduðu önemin bilincinde olduklarýný dile getiren Arslan, "Ege Denizi ve Karadeniz kýyýsýnda hayata geçirmek istediðimiz yýllýk 4 milyon TEU kapasiteli Çandarlý ve yýllýk 25 milyon ton kapasiteli Filyos olmak üzere iki büyük hub liman projemiz mevcut. Gerek ülkemizin konumu gerekse denizcilik alanýndaki yatýrýmlarýmýz ve benimsediðimiz vizyon çerçevesinde, Kuþak ve Yol'un deniz ayaðýnda Türkiye'nin de yer almasý gerektiðine ve Avrupa'ya açýlma noktasý teþkil edeceðine inanýyoruz." dedi.

Arslan, dünyanýn ekonomik, bilgi ve kültürel zenginliðine katkýda bulunacak olan Modern Ýpek Yolu'nun hayata geçirilmesinde her türlü bölgesel ve ikili iþ birliðine açýk olduklarýný sözlerine ekledi.
(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 692 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır