KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Müzeler Günü ve Kars Müzesi
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Müzeler Günü ve Kars Müzesi
2017-05-18 - 23:54
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Müzeler Günü ve Kars Müzesi

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Birleþmiþ Milletler Eðitim- Kültür Konseyi ( UNESCO ) tarafýndan Dünya Kültür Mirasýnýn korunmasý ve Müzeciliðin tanýtýlmasý amacýyla her yýl 18 Mayýs “Müzeler Günü”  olarak kutlanmaktadýr.

1982 yýlýndan itibaren her yýl “Müzeler Haftasý” olarak ülkemizde de kutlanmakta iken, UNESCO tarafýndan bu hafta içerisindeki etkinliklerin tümü “Müzeler Günü” olarak ilan edilmiþtir. Baþta Avrupa olmak üzere tüm dünyada ve ülkemizde Müzeler Günü panel, açýlýþ, sergi, seminer, gezi, konser vb. etkinlikler ile kutlanarak kültürel varlýklarýn tanýtýlmasý, gelecek kuþaklara aktarýlarak korunmasý amaçlanmaktadýr.

Birleþmiþ Milletler, UNESCO ve ICOM ile Kültür ve Turizm Bakanlýðýmýzýn himayesinde gerçekleþtirilecek olan 2017 yýlý “Müzeler Günü” Kültür ve Turizm Bakanlýðýmýz, Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü’ne baðlý 96 müzemizde ve diðer kurum kuruluþlara ait müzeler ile üniversitelerimize baðlý müzeler ve Özel Müzelerde deðiþik etkinlikler ile kutlanacaktýr.

ÜLKEMÝZDE MÜZECÝLÝÐÝN ÖNEMÝ

Müzeler, geçmiþi bu günle ve gelecekle birbirine baðlayan uygarlýðýn kültür mirasý kanýtlarýný belgelerle sunan, sergileyen, anlamamýzý saðlayan sempatik yerlerdir. Müzelerimiz yalnýzca geçmiþi deðil günümüzün etnografya, folklor, doða, fen bilimleri, sanat ve zeka ürünlerini de ortaya koyduðu tanýttýðý yerlerdir.

Müzeler ayný zamanda bir milletin inançlarýný, kesintisiz yaþam tarzlarýný ve mirasýný geleceðe taþýyan, uygarlýklarýn korunduðu, geçmiþimizi bilerek geleceði görebilmemizi saðlayan mekanlardýr.

1846 tarihinde Ahmet Fethi Paþa ile baþlayan, daha sonra Müzeciliðin kurucusu Osman Hamdi Bey tarafýndan Ýstanbul Arkeoloji Müzesi’nin Sultan II. Abdülhamit döneminde açýlýþýndan günümüze kadar  geçen yaklaþýk 120 yýl içerisinde 96 Müzenin açýlarak yaygýn bir þekilde Müzecilik çalýþmalarýnýn yapýldýðý ülkemizde Arkeoloji, Etnografya, Doða müzeleri  baþta olmak üzere resmi kurum ve kuruluþlara baðlý müzeler ile özel statülü müzeler Kültür ve Turizm Bakanlýðýmýza baðlý olarak hizmetlerini yürütmektedir.

KÜLTÜR VARLIKLARIMIZ

2863 sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu kapsamýnda bulunan kültür varlýklarý, taþýnýr kültür varlýðý ve taþýnmaz kültür varlýðý olarak deðerlendirilmektedir. Taþýnýr kültür varlýklarý piþmiþ toprak vazolar, madeni ok uçlarý, mýzrak uçlarý, bilezikler, sikkeler, heykeller, figürünler vb. eserlerden oluþmaktadýr. Taþýnmaz kültür varlýklarý ise kale, han, köprü, höyük, dinsel, askeri ve sivil mimari yapýlardan oluþmaktadýr. Bu tür taþýnmaz kültür varlýklarýnýn grup halinde bulunduðu yerler ise sit alanlarý olarak deðerlendirilir.

 SÝT ALANI

Tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeþitli medeniyetlerin ürünü olup, yaþadýklarý devirlerin sosyal, ekonomik, mimari vb. özelliklerini yansýtan kent ve kent kalýntýlarý, önemli tarihi olaylarýn meydana geldiði yerler ve tespiti yapýlmýþ korunmasý gerekli yerleþme alanlarýdýr. Sit alanlarý 4 gruba ayrýlmaktadýr.

1-ARKEOLOJÝK SÝT ALANLARI : Antik bir yerleþmenin veya eski bir medeniyetin kalýntýlarýnýn bulunduðu yer veya su altýnda bulunan  bilinen veya ortaya çýkarýlan korunmasý gerekli alanlardýr. ( Efes Örenyeri, Ani Örenyeri gibi alanlar )

2-TARÝHÝ SÝT ALANLARI : Tarihi olaylarýn cereyan ettiði korunmasý gerekli yerlerdir. Bu tür sit alanlarý milli tarihimizde önemli tarihi olaylarýn geçtiði yerler olarak tespit edilen ve çevresel deðerleri de göz önünde bulundurularak tescil edilen yerlerdir. ( Çanakkale Tarihi Alanlarý gibi )

 3-KENTSEL SÝT ALANLARI : Mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliði bulunan ve bir arada bulunmalarý sebebiyle teker teker taþýdýklarý kýymetten daha fazla kýymeti olan, kültürel ve doðal çevre elemanlarýnýn ( yapýlar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleþim dokularý, duvarlar ) birlikte bulunduðu alanlardýr.

 4- DOÐAL SÝT ALANLARI : Ýlginç özellik ve güzelliklere sahip olan ve ender bulunan korunmasý gereken alanlar ve taþýnmaz tabiat varlýklarýdýr. ( Ürgüp peri bacalarý gibi alanlar )

KARS ÝLÝNDE KÜLTÜREL MÝRASIMIZIN KORUNMASI AMACIYLA YAPILAN ÇALIÞMALAR

Kars ili genelinde 2016 yýlýnda baþlayan ve 2017 yýlýnda devam eden sevindirici geliþmeler yaþandý. Bu geliþmeler;

1-Ani Örenyeri,  Birleþmiþ Milletler, UNESCO komisyonunun 2016 yýlý Temmuz ayýnda Ýstanbul’da yaptýðý toplantýda Kültürel Miras Asýl Listesine alýndý. Bu listeye ülkemizden 15 kültür ve tabiat varlýðýnýn seçkin örnekleri alýnmýþken; listeye 2016 yýlýnda Ani Örenyeri alýnarak Kars’ýmýzýn kültür turizmi açýsýndan önemini arttýrmýþtýr.

2-Bölgemizin kültür turizmine açýk en önemli arkeolojik merkezi olan Ani Örenyeri’nde Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülen “Ani Örenyeri Çevre Düzenleme ve Koruma Amaçlý Ýmar Planý Ýþi” kapsamýnda kamulaþtýrma iþlemlerinde son aþamaya gelinmiþtir. Örenyerindeki yerli ve yabancý ziyaretçilere yönelik karþýlama merkezi, otopark gibi Donatý Alanlarý ile Kazý Evi yapýmý için çalýþmalar 2017 yýlý Nisan ayýnda baþlatýlmýþ olup, Örenyerindeki çalýþmalar halen devam etmektedir.

Önceki yýllarda turizm sezonu içerisinde ziyaretçiler ancak kendi araçlarý ile yada özel araç kiralayarak Ani Örenyerine ulaþabilmekteydiler. 2017 yýlý Ocak ayýndan itibaren Örenyerine gidecek ziyaretçilerin ulaþýmýný saðlamak üzere Valiliðimizin koordine ettiði Ýl Özel Ýdaresine ait minibüsler her gün sabah ve öðleden sonra olmak üzere günde iki defa Kars Þehir Merkezinden  (Gazi Ahmet Muhtar Paþa Konaðý önünden ) gidiþ geliþ yapacak þekilde buraya ulaþým imkaný saðlanmýþtýr.

 Bu durum Ýlimizin turizmini hareketlendirip herkese kolaylýkla Ani’yi gezme olanaðý saðlamasý bakýmýndan sevindirici bir geliþme olarak deðerlendirilebilir.  

3-Kars Kalesi ve Kaleiçi Osmanlý Mahallesi Projesi Valimiz Sayýn Rahmi DOÐAN’ýn himayelerinde ilgili kurum ve kuruluþlarýn katýlýmý ile uygulama aþamasýna gelmiþtir. Bu kapsamda öncelikle Beylerbeyi Sarayýnýn önündeki okul binasý yýktýrýlmýþ, sarayýn temel kazýlarý yapýlarak restorasyon ve restitüsyon projeleri tamamlanýp Koruma Kurulu tarafýndan onaylanmýþtýr. Kaleiçi Mahallesindeki gecekondularýn kamulaþtýrýlmasý tamamlanarak boþaltýlmasýndan sonra yýkým çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Proje kapsamýnda Beylerbeyi Sarayýnýn restorasyonu tamamlanarak Butik Otel olarak hizmete açýlmasý, Kars Kalesinin restorasyonu ile Kaleiçi Mahallesindeki yýkýlan Gecekondularýn yerine yapýlacak villa tipi yeni konutlarla Osmanlý Mahallesi Kaleiçi’ne farklý bir kimlik kazandýracaktýr. Çalýþmalar tamamlandýðýnda cazibe merkezi olarak ilan edilen Þehrimiz Osmanlý Mahallesi projesi ile daha seçkin bir konuma sahip olacaktýr.

4-Kars il merkezinde bulunan Gazi Ahmet Muhtar Paþa Konaðýnýn restorasyonu tamamlanarak hizmete açýlmýþ olup, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðümüze baðlý olarak hizmet vermektedir. Þehrimizdeki Osmanlý dönemine ait özgün mimarisi ile dikkati çeken ve günümüze kadar ulaþmýþ olan ender yapýlardan birisi olan konak 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlý-Rus Savaþýnda Doðu Cephesi ordu komutaný Gazi Ahmet Muhtar Paþanýn karargah binasý olarak kullanýlmýþtýr. Ýki katlý bina Kültür ve Turizm Bakanlýðýmýz tarafýndan restore edildikten sonra iç mekaný þehrimizin yakýn tarihine damgasýný vurmuþ olan baþta Gazi Ahmet Muhtar Paþa olmak üzere önemli þahsiyetlerin hatýrasýnýn yaþatýldýðý konak olarak düzenlenmiþ ve kýsa bir süre önce Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanýmýz Sayýn Ahmet ARSLAN tarafýndan hizmete açýlmýþtýr. Osmanlý dönemine ait bu konak yeni iþlevlendirilmiþ hali ile ilimizdeki kültür turizminin hareketlenmesine katký saðlayacaktýr.

 5-Yakýn tarihimizde önemli bir yere sahip olan ve Kars’ýn 1855 tarihinde Ruslara karþý savunulmasýnda ve Kars Zaferinin kazanýlmasýnda savunma savaþlarýnýn yapýldýðý tabyalarýmýzdan birisi olan Kanlý Tabya Kültür ve Turizm Bakanlýðýmýz tarafýndan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi olarak açýlmak amacýyla restorasyonu tamamlanmýþ olup, teþhir-tanzim çalýþmalarý ise devam etmektedir. Bu kapsamda Kars Arkeoloji Müzesi bahçesinde bulunan Kazým Karabekir Paþa’ya ait Beyaz Vagon Kanlý Tabya’nýn bahçesine götürülerek sergilenmesi için buradaki yerine konulmuþtur. Ülkemizde baþta Çanakkale ve Edirne olmak üzere birkaç önemli tarihi mekanda uygulanmaya baþlanan ve Kanlý Tabya Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müze’sinde de uygulanacak olan interaktif özellikli müze þehrimizde Arkeoloji Müzesinden sonra ikinci müzesi olarak hizmete açýlmýþ olacaktýr.

 Kutlamakta olduðumuz Müzeler Günü’nde ülkemizin ve þehrimizin zengin kültürel mirasýný ve doðal deðerlerini tanýtarak kültür turizmi aracýlýðý ile hem turizm gelirlerimizin arttýrýlmasýna hem de arkeoloji ve sanat tarihi açýsýndan eþsiz bir mirasa sahip bu deðerlerimizin tanýtýlmasý, korunarak gelecek kuþaklara aktarýlmasý asýl amacýmýz olacaktýr. Bu amacýmýzýn gerçekleþtirilmesinde bir etken olarak düþündüðümüz tanýtým etkinlikleri kapsamýnda 18 Mayýs günü tüm halkýmýzýn ve öðrencilerimizin Kars Müze’sini, Gazi Ahmet Muhtar Paþa Konaðý’ný, Kars Kalesi’ni ve Ani Örenyeri’ni ücretsiz olarak gezmeleri kültür varlýklarýmýza karþý duyarlýlýðý arttýrarak turizmin hareketlenmesine de katký saðlayacaktýr.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4879 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır