KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KAKÜV öðrencileri müzeyi gezdi
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KAKÜV öðrencileri müzeyi gezdi
2017-05-19 - 00:10
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 KAKÜV öðrencileri müzeyi gezdi

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Kafkas Üniversitesi Kalkýnma Vakfý Ýlk ve Ortaokulu öðrencileri Müzeler Haftasý münasebetiyle Kars Müzesi’ni gezdi.

KARS MÜZESÝNÝN MÝNÝK ZÝYARETÇÝLERÝ

1959 yýlýnda kurulan Kars Müzesi’ne son zamanlarda çocuklarýn ilgisi daha da artý. Çocuk Müzesi’nin oluþturulmasýyla artan ziyaretçiler merak ettikleri müzeyi yakýndan görme fýrsatý buluyorlar.

Kars Müzesi’nin son ziyaretçileri ise Kafkas Üniversitesi Kalkýnma Vakfý (KAKÜV) Ýlk ve Ortaokulu öðrencileri oldu.

Ailelerinden ve öðretmenlerinden öðrendikleri müzeyi ziyaret eden minik öðrenciler en çok da kab, kaþýk, silah, para ve kolyelere ilgi duydular.

Müzeyi çok sevdiklerini ve bundan böyle de sýk sýk ziyaret edeceklerini söyleyen öðrenciler, özellikle de Kars Müzesi içinde Çocuk Müzesi bölümünün kurulmasýna çok sevindiklerini belirttiler.

KARS MÜZESÝ VE TARÝHÇESÝ

Kars geniþ bir çevreye sahip olmanýn yanýnda M.Ö. 25 bin yýlýndan bu yana çeþitli millet ve medeniyetlerin kurulup yaþamasýna ve geliþmesine sahip olmuþ bir yer olmasý bakýmýndan bir müzeye olan ihtiyacý gün geçtikçe daha da artmýþ bulunduðundan Cumhuriyet Dönemi ile birlikte bazý taþ eserler bir kýsým yerlerden toplanmaya baþlanmýþ ve bunun neticesi olarak ilk defa bir müze Kars’ýn eski vilayet konaðýnýn bir odasýnda zamanýn halkevi Baþkaný Dr. Budak Demiral ve Halk Eðitim Müdürü Hasan Kartari tarafýndan “Eski Eserleri Koruma ve Müze Memurluðu” adý altýnda 1959 yýlýnda Kars Müzesi'nin çekirdeði oluþturularak kurulmuþtur. Bu oldukça anlamlý teþebbüsle eski eser toplama çalýþmalarý giderek artmýþ ve toplanan eserler baþlangýç olarak eldeki imkanlar dahilinde kayýtlarý yapýlmaya baþlanmýþtýr.

1959 yýlýnda kurulan müzeye gerek toplama gerekse satýn alma yoluyla birçok eser kazandýrýlmýþ olup, bu iþin sonucunda birçok eserler ortaya konulunca 20 Aralýk 1964 tarihinde Kümbet Camii (Havariler Kilisesi) olarak bilinen yerde gerekli çalýþmalar yapýldýktan sonra nihayet teþhir tanzim yapýlarak sergileme yapan bir müze hüviyetine kavuþmuþtur.

Kars Müzesi yüklendiði bu görevi 24 Haziran 1969 yýlýndan itibaren Müze Müdürlüðüne dönüþtürülerek faaliyetlerini artýrarak devam etmiþtir.

Kars’ýn turizm potansiyeli müzemize baðlý Ani ören yerinin turizm potansiyeli ile baþbaþa ve hatta kendisidir. Bunlarýn yanýnda müzenin inkiþafi 1965-1971 yýllarýnda Kaðýzman Camuþlu Yazýlýkaya ve Kurban Aða Maðarasý'nda kazý ve araþtýrmayý yapan Prof. Dr. Ý. Kýlýç KÖKTEN’i müzemize kazandýrmýþ olduðu eserlerle kendini tamamlamýþtýr. Gerek kazýlar ve gerekse diðer yollar müzeye eser kazandýrýlmasý sonucunda Kümbet Cami'de faaliyetini sürdüren müzenin yeri kendisine yetmemeye baþlamýþtýr.

Bu dar imkanlarýyla kazýlardan ve diðer yollardan müzeye gelen eserlerini halkýmýzýn hizmetine sunan müzemiz, çevresine bir okul kadar her kademeden topluma hitap eden bir eðitimle kültür kuruluþu olmuþtur.

Müze binasý olarak kullanýlan ve Abbasi halifelerine tabi Baðaratlý Kralý 1. Abbas Takvar tarafýndan M.S 932-937 yýllarýnda 12 Havari adýna yaptýrýlan ve zamanýmýzda Kümbet Camii olarak bilinen dört yapraklý yonca planýnda uzun kasnaklý ve külah biçiminde sona eren kubbe ile örtülü mekan, zamanla müzeye yetmediðinden bugünkü modern binanýn yapýlmasý planlanmýþtýr. 1971 yýlýnda Ýstasyon Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Taþlý Harman Mevkii ve gaz ambarýnýn caddeye göre önde bulunan yerde, asýl imar planýnda Kaleiçi Mahallesi Müstakem Mevki'de Kars Çayý'nýn kenarýna kendine tahsis edilen 3200 m2 lik yerle takas edilen 4500 m2lik bu yerin mevcut iþgal ettiði alan ancak 3100 m2 kadarlýk bir alana temele atýlarak 1978 yýlýnda tamamlanmýþtýr. Bu zaman aralýðýnda müze görevini, büro olarak 1877-78 Osmanlý – Rus Harbinin (93 Harbi) Komutaný Gazi Ahmet Muhtar Paþa’nýn karargah binasý olarak kullanýldýðý binada, teþhir olarak da yine Kümbet Camideki yerde devam ettirmiþtir.

1978 yýlýnda yeni Müze Binasýna taþýnma iþlemleri baþlanmýþ olup, 1979 yýlýndan itibaren teþhir ve tanzim çalýþmalarýna da baþlanarak 22 Nisan 1981 tarihinde yeni müze ziyaretçilerin hizmetine sunulmuþtur.

Bodrum katla beraber 3 (üç) kat ve 7 (yedi) ana bölümden meydana gelen Müze binasýnýn hizmette kullanma açýsýndan;

Bodrum katta:

a) Kalorifer Dairesi

b) Depolar

Zemin katta:

a) Eski Eser Deposu

b) Bürolar

c) Arkeolojik Eser Salonu

I. katta:

a) Etnografik Sergi Salonu

b) Lojman bölümlerinden oluþmaktadýr

Bunlarýn dýþýnda ana caddeye bakan tarafta bahçe teþhir ve tanzimi ile giriþ bölümleri, kuzey tarafta bina duvarýna bitiþik vaziyette kendine ayrýlmýþ özel ray sisteminin üzerinde; Doðunun Kurtarýcýsý Büyük Asker Kazým Karabekir Paþa’ya 1921 Kars Antlaþmasý sýrasýnda bir iyi niyet jesti olarak Ruslar tarafýndan hediye edilen tarihi "Beyaz Vagon" bulunmaktadýr.

Kars Müzesi’nde arkeolojik ve etnografik olmak üzere iki grup eser sergilenmektedir.

Bölgemizde bol olan tarihi zenginliklerin ürünlerini sergilemiþ olduðumuz arkeolojik eser salonunda 12 adeti büyük olmak kaydýyla duvar vitrinleri, 4 adeti orta vitrinleri ve 2 adeti de masa tipi vitrin diye adlandýrdýðýmýz toplam 18 adet vitrin bulunmaktadýr.

Arkeoloji bölümünde bulunan eserlerde genellikle Prehistorik Çaðdan sýrasýyla Kalkolitik, Eski Tunç, Urartular, Roma Çaðý, Bizans Çaðý, Selçuklular ve Osmanlýlara aittir. Bunlar arasýnda; taþtan tahýl öðütme deðirmenleri, Opsidien kesici aletler, piþmiþ toprak kap-kacaklar, kemik-cam, boncuk ve bronz olmak üzere çeþitli süs takýlarý, cam gözyaþý þiþeleri, dinsel aletler, baltalar, mýzraklar, ok uçlarý, mühürler, yün eðirme aletleri, kandiller, bronz iðneler, bronz makyaj aletleri ve geçmiþten günümüze deðin çeþitli cins ve devirlere ait para ve madalyonlar bulunmaktadýr. Vitrinlerin dýþýnda iki adet dört kanatlý ve kemer altý bölümünü meydana getiren yarým dairevi kýsým mevcut olan Geç Hristiyanlýk örneði ahþap kapý, Selçuklu ve Osmanlý dönemlerine ait çoðunluðu mimari yapýlarý olduðu sanýlan yazýlý kitabeler ile iki aslaný kollarýnýn arasýna almýþ vaziyette canlandýrýlmýþ Selçuklu Devrine ait taþtan mitolojik tasvir bulunmaktadýr.

Arkeoloji salonu içerisinden bir merdivenle çýkýlan Etnoðrafik eser salonunda 8 adeti büyük olmak üzere 16 adet duvar vitrini ve 2 adeti de masa vitrini olmak üzere 18 adet vitrin bulunmaktadýr.

Etnoðrafya bölümünde bulunan eserler genellikle; Kars ve çevresinden derlenmiþ olan dokuma örneklerinden halý, kilim, heybe, at çulu, farma halý ve kilim yastýk yüzleri, seccadeler ile bakýr ve tunçtan mamül kazanlar, siniler, tepsiler, taslar, ibrikler, yamaklar, (küçük kazan veya yardýmcý kap) debbeler (kavurma kabý), kevgir leðen, sahan, havan ve kaþýklar gibi mutfak eþyalarý, altýn ve gümüþ iþlemeli hançer, kama ve kýlýç filintalar, çakmaklý ve toplu tabancalar, demir ve tunç baltalar ile barutluklar gibi silahlar, el ve matbu baskýlý eski kitap fermanlar (vesika) gazeteler, çanta ve yazý takýmý gibi yazýlý basýlý eserler, çadýrlarýn içinde bölmeler oluþturmak için çubuklar üzerine deðiþik renklerde iplikler sarýlarak kilim gibi desenlendirilmiþ çadýr çýtý, yöreye ait kaftan, cepken, üç etek, bel kuþaðý, baþ örtüsü, göðüslük (tor) duluk ipi, saç baðý, þal kuþak ve çoraplar gibi günlük giysiler sanat tekniðinde gümüþ iþlemeli eyer takýmý, deve çaklarý, ahþap baston, sopa ve gümüþ kýrbaç, fayton fenerleri, gümüþ iþlemeli saatler ve gümüþ köstekleri, gümüþ muskalýklar, gümüþ tabakalar, gümüþ kehrubar, oltu taþý, koka mercan, sedef olmak üzere tesbih ve aðýzlýklar, nargile, þamdanlar, lambalar, semaverler, süt takýmý, þekerlik, maþa, gümüþ kemerler, gümüþ bilezikler, tepelikler gerdanlýklar ve baþlýklardan (Kofik) oluþmaktadýr.

Ayrýca vitrinlerin dýþýnda üç yastýk ve divan halýsý ile hazýrlanmýþ bir divan üzerinde dokuma aletlerinden terþi, kirman, ve çýkrýk ile yarým dokunulmuþ bir yöresel halý tezgahta takýlý vaziyette ve halý dokumada kullanýlan aletleri ile beraberinde etnografya salonumuzu süslemektedir.

Bunlarýn dýþýnda müze bahçesindeki teþhirde çeþitli Türk boylarýnýn Kars ve çevresinde kullanmýþ olduklarý koç, koyun, kuzu ve at mezar taþlarý, ile Selçuklu ve Osmanlýlara ait yazýlý kitabeler ve mimari parçalar bulunmaktadýr

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4444 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır