KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Suriye’deki Türkmenler Kimdir
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Suriye’deki Türkmenler Kimdir
2017-05-20 - 00:15
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Suriye’deki Türkmenler Kimdir

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK / ÖZEL HABER

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Araþtýrmacý - Yazar Ýbrahim Ahýskalý’nýn, “Suriye’deki Türkmenler Kimdir” yazýsý:

Türkmen Daðý'nda yaþayan Bayýrbucak Türkmenlerinin neden Rusya, Hizbullah ve Esad güçlerinin hedefi haline geldiði son günlerdeki gündem konusu.Bayýr-Bucak Türkmenleri kimdir? Bayýrbucak nerede? Bayýrbucak Türkmenleri kime karþý neden savaþýyor?

Fransa ile Ankara Hükemeti arasýnda imzalanan Ankara Antlaþmasýna göre bugünkü Suriye sýnýrýmýz çizilmiþ, Hatay gibi Bayýr Bucak bölgeleri Suriye tarafýnda kalmýþtý.

Suriye Türklerinin yaþadýðý bölgeye saldýrý baþlatan Rusya, Suriye ve Hizbullah, Türkmen Daðý'na girdi. 27 Türkmen köyünün yer aldýðý Türkmen Daðý civarýný havadan ve karadan bombalayan üçlü ittifak, bölgeye iki nedenle giriyor olabilir:

Esad rejimi ve Rusya hakimiyet alanýný geniþletmiþ olur.

Hatay'ýn güneyindeki Türkmen varlýðýna son verilmiþ olur, Esad'ý destekleyen güçlerle iskan edilmiþ olur.

BAYIR-BUCAK NEREDE?

Fransa ile Ankara Hükemeti arasýnda 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaþmasýna göre bugünkü Suriye sýnýrýmýz çizilmiþ, Hatay gibi Bayýr Bucak bölgeleri Suriye tarafýnda kalmýþtý.

Bölgedeki IÞÝD tehdidine karþý silahlanan Türkmenler, kendilerini koruyamayan rejimin saldýrýsýyla karþý karþýya. Savaþýn baþladýðý günden itibaren yalnýz býrakýlan Türkmen köyleri önce IÞÝD'in sonra PYD'nin tehdidiyle karþý karþýya kaldý. IÞÝD saldýrýlarýnýn ardýndan PYD tarafýndan köyleri boþaltýlan Türkmenler bir süre sonra kendilerini korumaya baþladý fakat bu defa devreye Suriye rejimi girdi. Rusya ve Hizbullah ile birlikte Türkmen Daðý'na saldýran rejim güçleri bölgenin kontrolünü büyük ölçüde ele geçirdi.

IÞÝD'e karþý operasyon baþlatacaðýný duyuran Rusya ise ilk günden itibaren Esad'a karþý savaþan muhalifleri hedef aldý. Muhaliflerin büyük tepki gösterdiði operasyon dünya kamuoyunda yeterli tepkiyi göremeyince Rusya uçaklarý bu defa Türkmen köylerine yöneldi. Bölgeyi havadan bombalayan Rus uçaklarý, böylece rejim askerlerinin geçiþini kontrol altýna aldý.

Türkmen olarak anýlsalar da kayýtlarda "Müslüman" olarak geçmektedirler.[8]Nüfus sayýmlarýnda milliyetleri ile sayýlmadýklarýndan sayýlarý hakkýnda kesin bilgi yoktur. Çeþitli kaynaklarda 200.000 ilâ 3.500.000 arasýnda farklý tahminler verilmektedir.

10.ve 11. yüzyýllarda bu bölgeye yoðun Türk göçlerin gerçekleþtiði Suriye'nin yönetimi, 1516'dan sonra Osmanlý Devleti'ne geçmiþ ve bölge 1918 yýlýna kadar kesintisiz olarak 402 yýl boyunca Türklerin hakimiyeti altýnda kalmýþtýr. Bu dönemde Suriye'de Türkmen yerleþimi artarak devam etmiþ ve bölgede önemli bir Türk nüfusu oluþmuþtur. Konuþtuklarý diller Arapça ve Türkiye Türkçesine çok yakýn bir Türkçe'dir. Anadolu'daki uzantýlarý olan Türk boylarý arasýnda inanç, gelenek ve folklorik pratikler bakýmýndan çok önemli benzerlikler bulunmaktadýr.

Türkmenler, milli benliklerini korumuþlardýr. Türkmen kimliðinin ve haklarýnýn korunmasýný talep eden Türkmenler, Suriye Ýç Savaþý'nda muhalif hareketlerin içinde yer almaktadýr.

Oðuz boylarý akýncýlarý Suriye'de 7. yüzyýldan itibaren görünmeye baþlamýþ, 10.ve 11. yüzyýllarda bu bölgeye yoðun göçler gerçekleþmiþtir. Tolunoðullarý ile baþlayan Türklerin yerleþimi 11. yüzyýlda Selçuklularýn bölgeye gelmesi ile devam etti. 1078 yýlýnda Suriye Selçuklu Devleti kuruldu. Suriye'deki Türk boylarý, 1096 yýlýnda Haçlý seferleri baþladýðýnda Selahattin Eyyubi komutasýndaki Müslümanlarla birleþerek Haçlýlara karþý bölgeyi savundular. 1243 yýlýnda Kösedað Savaþý'nda Moðollara yenilen Türk boylarý da Halep bölgesine yerleþtiler. 1260'tan itibaren Suriye'ye idari ve askeri gücü Türkler'den oluþan Memluk Devleti hakim oldu.

Yavuz Sultan Selim, 1516 yýlýnda Mercidabýk'ta Memluklular'ý yenmesi ile Suriye topraklarýnda Osmanlý yönetimi baþladý. Bölge 1918 yýlýna kadar kesintisiz olarak 402 yýl boyunca Türklerin hakimiyeti altýnda kaldý. Suriyeli Türkmenler Osmanlý kayýtlarýnda "Halep Türkmenleri"

Osmanlý Devleti 17. yüzyýl ortalarýnda onlarý belirli yörelerde iskana zorladý. 18. yüzyýlýn sonlarýnda Türkmen boylarýnýn yarýsý Antep, Hama, Humus, Rakka gibi bölgelerde yerleþik hayata geçirilmiþ durumdaydý. Rakka, gerek iklim gerekse toprak yapýsý bakýmýndan Türkmen aþiretlerin yaþamýna uygun deðildi. Ýskana tabi tutulan oymaklar, eski yurtlarýna dönemek istedilerse de yeniden ayný yerlere sürüldüler. Bir kýsmý 18. ve 19. yüzyýllarda Anadolu içlerine daðýldýlar, köyler ve kasabalar kurdular.

19. yüzyýl baþýnda gerek 1822 depremi ve bunu izleyen salgýn hastalýklar; gerekse Kavalalý Ýbrahim Paþa'nýn bölgeyi iþgali ve kadim aþiret çatýþmalarýndan Türkmenler çok olumsuz etkilendi. Fýrsatýný bulanlar Anadolu'ya göç ettiler. Bulamayanlarýn bir bölümü Sünni Arap aþiretleri içinde asimile oldu. Zamanla Türkçe biraz daha az konuþulur oldu, Arap dili ve gelenekleri baskýn gelmeye baþladý.

93 Harbi'nden sonra Kafkasya'da yaþadýklarý yerlerden ayrýlmak zorunda kalmýþ Türkler'e Osmanlý Devleti Suriye'yi mesken gösterdi ve yeni bir göç dalgasý oluþtu.

Osmanlýlar I. Dünya Savaþý'ndan sonra bölgeden çekildi. 25-26 Ekim 1918 gecesinde Halep'i terk edip kuzeye çekilen ordularýn sonuncusu 7. Ordu idi ve baþýnda Mustafa Kemal bulunuyordu. Ordunun çekilmesi ile Suriye tarafýnda kalmýþ olan Türkler, Müdafaa-yý Hukuk Cemiyetleri kurarak mücadeleye baþlamýþlardýr. Suriye ve Filistin Kuvva-yý Milliye-i Osmaniye adýyla örgütlenen bölgedeki direniþin reisi "Özdemir" takma ismini kullanan Ali Þefik Bey'dir. Kurtuluþ Savaþý boyunca bölgedeki Türkmen direniþinin temel hedefi Türkiye'ye katýlmaktý. Þubat 1919 tarihinden 22 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaþmasý'na kadar bölgede Fransýzlara karþý sayýsýz çatýþma ve taarruz yaþanmýþ, bu çatýþmalarda çok sayýda iþgal askeri öldürülmüþ veya esir alýnmýþtýr.

Türkiye ile Fransa arasýnda 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Anlaþmasý'nýn 7. maddesi ile Suriye Türkmenleri konusunda Türkiye'ye garantörlük verildi. 20 Kasým 1922 tarihinde baþlayan Lozan Konferansý'nda Suriye sýnýrý neredeyse hiç konu edilmeden kabul edildi. 31 Ocak 1923 tarihinde Suriye ile sýnýrlar belirlenirken, Ekim 1921 tarihindeki Türk Fransýz anlaþmasý temel esas olarak alýnmýþtý. Türkiye topraklarýnda kalmak isteyen köylerin isyaný olduysa da amaçlarýna ulaþamadýlar.

Suriye'de Türkçe konuþan Türkmen sayýsý yaklaþýk bir buçuk milyon, Türkçeyi unutmuþ Türkmenlerle beraber sayýlarýnýn 3,5 milyon civarýnda olduðu belirtilmektedir.

Suriye'de büyük gruplar halinde yaþayan Türkmenler, milli benliklerini koruyabildikleri halde küçük gruplar halinde yaþayanlar önemli ölçüde Araplaþmýþtýr. Köy ve kasabalarda yaþamaya devam eden Türkmenler kendi aralarýnda Türkçe konuþmayý sürdürür. Þive ve edebiyatlarý bakýmýndan Türkiye'nin bir uzantýsý gibidir. Suriye'de konuþulan aðýz, Hatay bölgesinde konuþulan Türkmen aðýzlarýnýn bir devamý niteliðindedir. Hama ve Humus Türkmenlerinin þivesi eski Osmanlý diline son derece yakýndýr.

Eðitim, Türkmenlerin en ciddi sorunlarýndan biridir. Türkmen toplumunda okuryazarlýk oraný, Suriye genel ortalamasýna yakýndýr ancak Türkçe okur-yazar çok azdýr. Türkçe yayýn organlarý, 1922'den 1937'ye kadar, sürgündeki Refik Halit'in de katkýlarýyla çýkan "Doðru Yol" ve "Vahdet" olmuþtur. Türkmenler kendine "aydýn sýnýfý" denilebilecek bir eðitimli sýnýf çýkaramamýþtýr.

Dini yapýya bakýldýðýnda Suriye Türkmenlerinin büyük çoðunluðu Sünni Hanefi mezhebine mensuptur. Çok az sayýda Alevi Türkmen bulunmaktadýr.

Fransýz mandasý döneminde baþlayan ve sonrasýnda da devam eden politikalar sonucu Türkmenler önemli oranda asimile olmuþtur. Suriye hükûmeti tarafýndan Türkçe yer adlarý Arapça'ya çevrilmiþtir. Kendilerine örgütlenme hakký tanýnmamýþ Suriye Türkmenleri, Suriye Ýç Savaþý'nda muhalif hareketlere katýlmýþlardýr.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 950 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır