KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Ötegen: 15 Temmuz’u Asla Unutmayacaðýz, Unutturmayacaðýz Gücümüz Milli Ýrade, Hedef Büyük Türkiye
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ötegen: 15 Temmuz’u Asla Unutmayacaðýz, Unutturmayacaðýz Gücümüz Milli Ýrade, Hedef Büyük Türkiye
2017-07-13 - 14:35
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Ötegen: 15 Temmuz’u Asla Unutmayacaðýz, Unutturmayacaðýz Gücümüz Milli Ýrade, Hedef Büyük Türkiye

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Ticaret Sanayi Odasý (KTSO) tarafýndan 15 Temmuz Þehitleri anma etkinliði kapsamý nedeniyle basýn açýklamasý düzenlendi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan 15 Temmuz Þehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü programý kapsamý nedeniyle düzenlenen basýn açýklamasýnda sivil toplum kuruluþ temsilcileri bir araya geldi.

“Destan Yürekle Yazýlýr” Demokrasimize, vatanýmýza sahip çýkan yüce milletimize teþekkür ederiz. Þahitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anýyoruz” afiþleriyle donatýlan Kars TSO binasýnda düzenlenen basýn açýklamasýnda basýn mensuplarýný bilgilendiren KTSO Baþkaný Fahri Ötegen, Tarihin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz'u unutmayacaklarýný söyledi.

15 Temmuzun milat olduðunu ifade eden Ötegen, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi:

“Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; Türkiye-AB Karma Ýstiþare Komitesi Türkiye kanadý olan; Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (TÜRK-ÝÞ),  Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK), Memur Sendikalarý Konfederasyonu (MEMUR-SEN), HAK- Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (HAK-ÝÞ), Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB), Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK), Türkiye Kamu Çalýþanlarý Sendikalarý Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) olarak buradayýz.

Bu masada oturan demokrasi sevdalýsý kurumlar olarak, bu ortak açýklamayý 81 ilde ayný anda yapýyoruz.

Tarihimizin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz’un yýldönümüne giriyoruz.

Ýki hafta boyunca, farklý etkinliklerle, hazýrladýðýmýz afiþlerle ülkemizin tamamýnda 15 Temmuz ruhunu canlý tutacaðýz.

15 Temmuz’u unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz.

15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduðuna inanýyoruz.

Çünkü bu alçak saldýrý, darbenin ötesinde bir iþgal giriþimiydi.

15 Temmuz, Ýstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karþýlaþtýðý en büyük tehlikeydi.

O gece Fetullahçý terör örgütü, “devleti” ele geçirmeye, milleti tahakküm altýna almaya kalkýþtý. 

Darbe giriþiminin asýl amacý; ülkemizi tarihimizde görülmemiþ bir kaosa sürüklemek, kardeþ kavgasý baþlatmak ve Türkiye’yi iç savaþ ortamýna sokmaktý.

Darbe teþebbüsünün nihai amacý; Türkiye Cumhuriyetini bir daha ayaða kalkamayacak duruma düþürmekti.

Allah’a þükürler olsun Milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayý, bu fitneyi durdurdu.

Milletimiz demokrasimize ve özgürlüðümüze kasteden bu saldýrý karþýsýnda dik durdu, caný pahasýna deðerlerini savundu.

Bu masadaki kuruluþlarýnýn tamamý da, ilk andan itibaren, devletimizin ve milletimizin yanýnda yer aldý.

Baþta Cumhurbaþkanýmýz olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Baþbakanýmýz, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluþlarýmýz ve medyamýzýn kararlý duruþuyla bir destan yazdýk.

Haince planlanmýþ darbe giriþimini savuþturan milletimizin önünde saygýyla eðiliyoruz.

15 Temmuz’da Türkiye, en zor demokrasi sýnavýný büyük baþarýyla vermiþtir.

Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak kadar güçlü olduðunu herkese gösterdik.

Milletimiz darbeye karþý durarak þunu açýk þekilde ilan etmiþtir. “Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dýþýnda hiçbir güç yönetemez.”

Bu, dünyaya örnek olacak bir tavýrdýr.

Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik.

Darbe giriþimine karþý verdiðimiz bu mücadelede, 250 vatandaþýmýz þehit oldu.

2301 vatandaþýmýz gazi oldu.

Þehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi þükranla anýyoruz.

Milletimiz onlarý daima minnetle ve rahmetle anacaktýr.

Dünyada çok az millet bu bedeli ödeyebilir.

Siyasi görüþü fark etmeksizin Türkiye’nin geleceðine sahip çýkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasýdýr.

Bir daha böyle hain giriþimlerin yaþanmamasý için FETÖ ile mücadele her alanda etkin ve kararlý þekilde sürdürülmelidir.

Yargý kurumlarý, darbecilere ve onlarýn destekçilerine hak ettikleri en aðýr cezayý vermeli, milletimizin vicdanýný rahatlatmalýdýr.

En az 15 Temmuz kadar, darbe giriþiminden sonrasý da, ülkemiz açýsýndan zorlu bir süreç oldu.

Darbe giriþimi sonrasý toplum büyük bir travma yaþadý.

FETÖ, yalan haberlerle yurt dýþýnda ülkemiz aleyhine karalama kampanyalarý yürüttü.

Ekonomimiz de bu saldýrýdan olumsuz etkilendi.

Allah’a þükür, birlik ve beraberliðimiz sayesinde bunlarýn hepsini de kýsa sürede atlattýk.

Hükümetimizin bizlerle istiþare içinde aldýðý önlem ve yaptýðý reformlarla hýzla toparlandýk.

Daha darbe giriþiminin üzerinden bir yýl geçmeden ekonomide yüzde 5’lik büyümeyi yakaladýk.

Ýstihdam rekorlarý kýrdýk. Bu yýlýn ilk altý ayýnda tam 1 milyon 200 bin insanýmýza yeni istihdam saðladýk.

Ýhracatýmýzý rekor düzeyde arttýrmaya baþladýk.

Yabancý yatýrýmcýlarýn güvenini yeniden kazandýk.

Çok açýk ifade ediyoruz ki, Türkiye dünyanýn en zor stres testinden baþarý ile çýkmýþtýr.

Emin olun bizim son bir yýlda yaþadýklarýmýzý baþka bir ülke yaþasaydý bir daha ayaða kalkamazdý.

Ama biz dimdik ayaktayýz. 

Böyle bir coðrafyada, en zor koþullar altýnda hiç kimsenin yapamayacaðýný yaptýk.

Ama rehavete kapýlmayacaðýz.

Yapacak daha çok iþimiz, büyük hedeflerimiz var.

15 Temmuz sonrasý toparlanma sürecini tamamladýk.

Þimdi yeni bir atýlým sürecini baþlatmamýz gerekiyor.

Ayaðýmýzdaki prangayý çözdük, þimdi koþma zamaný.

Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kýrmalýyýz.

Vatandaþlarýmýzýn refah seviyesini daha da arttýrmalý, demokratik kazanýmlarýmýzý güçlendirerek ileriye taþýmalýyýz.

Bütün bunlar için ortak akýlla ve istiþare içinde, yeni bir reform süreci baþlatmalýyýz.

Buradan yurt dýþýndaki dostlarýmýza da sesleniyoruz.

Aldýðý yaralarý saran milletimiz, bu büyük demokrasi sýnavýnýn birinci yýlýnda bütün dostlarýný yanýnda görmeyi arzulamaktadýr.

Dostlarýmýzý iftira kampanyalarýna deðil, gerçeklere kulak vermeye, buna göre tavýr almaya davet ediyoruz.

FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik devletlerin de desteklerini bekliyoruz.

Kaynaðý ne olursa olsun darbe ve terör bir insanlýk suçudur. Ancak birlikte çalýþýrsak daha iyi bir gelecek inþa edebiliriz.

Bizler ülkemiz ve milletimiz için þimdi daha büyük bir azimle çalýþacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taþýyacaðýz.

Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz: Türkiye’nin sivil toplumu olarak, 15 Temmuz’u asla unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz.

Ülkemizin geleceðini inþa ederken yaþadýklarýmýzdan aldýðýmýz dersler bize ýþýk olacak.

Biz bu ülkenin geleceðinden umutluyuz.

Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye.

Hepinizi saygýyla selamlýyoruz.”

Düzenlenen basýn açýklamasýna; KTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Fahri Ötegen, Ticaret Borsasý Baþkaný Ýsmet Çelik, Memur Sen Ýl Baþkaný Ebubekir Keleþ, Türk-Ýþ Ýþ Temsilcisi Yusuf Erdoðdu, Ticaret Odasý Meclis Üyesi Zülküf Koç, Ticaret Borsasý’ndan Adem Maçi, Ticaret Odasý Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yýldýz, Ticaret Odasý Meclis Üyeleri Kadir Sarýdað, Ömer Gökalp, Hak Ýþ Sendikasý Baþkaný Fikret Kepenekçi ve Kafkas Haber Ajansý (KHA) Kurucusu Gazeteci Bedir Altunok katýldý.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1765 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır