KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars’ta Kýyamet Fakirin Baþýna Koptu!
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars’ta Kýyamet Fakirin Baþýna Koptu!
2017-07-13 - 15:39
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars’ta Kýyamet Fakirin Baþýna Koptu!

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars’ta Baþbakanlýk TOKÝ yanýndaki Yeþilkart TOKÝ konutlarýnda 20 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen rüzgarda bir apartmanýn yýkýlan çatýsý 2.5 ay geçmesine raðmen onarýlmadý. Kapýsýný çaldýklarý yetkilerden bir ses çýkmadýðýný bu yüzden de maðdur olduklarýný söyleyen sakinler, olasý bir rüzgarda çatýdaki saçaklarýn savrulmasýyla insanlarýn zarar görebileceðini de belirterek önlem alýnmasýný istediler. Kendi imkanlarýyla yapacak güçleri olmadýðýný, ilgili firmanýn da ilgilenmediðinden yakýnan sakinler “Kýyamet fakirin baþýna kopuyor. Sorunumuza sahip çýkýlmasýný bekliyoruz” dediler. Yaðmurlu havalarda da üst kattaki evlerin su altýnda kaldýðýný, duvarlarýn da zarar gördüðünü ifade ederek bu sýkýntýlarý aylardýr yaþadýklarýný belirttiler.

BAÞBAKANLIK TOKÝ YANINDAKÝ YEÞÝLKART TOKÝ EVLERÝNÝN BÝTMEK BÝLMEYEN ÇATI SORUNU:

Yeþilkart TOKÝ CYB 8 A blok sakinlerinden Gencay Kurban, “20 Nisan tarihinde apartmanýmýzýn çatýsý çýkan rüzgar dolayýsýyla parçalandý. Bütün yetkililere, büyüklere bildirdik, bize durumun Bakanlýða resmi yazýyla bildirildiði söylenmesine ve geçen zamana raðmen yapýlan bir þey yok, göremiyoruz. Durumu birbilerinin üzerlerine atarak zaman geçiriyorlar, sorunumuzu yaptýramýyoruz.” dedi.

Yaðmur yaðdýðýnda da evlerin su sýzdýrdýðýný söyleyen Kurban, “Yaðmur yaðdýðý zaman evlerimiz periþan bir hale geliyor, bütün apartman sakinleri bu durumdan huzursuz, evlerimiz suyun altýnda kalýyor. Bu duruma devlet büyüklerimizden Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve Valilikten bir çözüm bulmalarýný istiyoruz. Allah rýzasý için bize yardýmcý olsunlar. Bütün apartman sakinleri þahittir bu duruma çok periþan haldeyiz, maðdur durumdayýz, çözüm bulunmasý gerekiyor. Bize bu daireler 36 - 37 Bin TL karþýlýðýnda verildi, aylýk 135 TL taksit ödüyoruz. Ödemelerimiz gecikmiyor, eðer geciktiði zaman hemen arkadan  telefon açýyorlar. Rüzgarda hasar gören çatýmýzýn onarýmý için yetkililere telefon açýyoruz, onlarda geçiþtirip duruyorlar, ama ödemeye geldiði zamanda hemen telefonlarýmýzý çeviriyorlar. Bu konuda herhangi bir icraatleri yok, bu duruma el atmalarýný istiyoruz. Nisan ayýnýn 20'sinden beri yaklaþýk 4 - 4,5 aydýr apartmanýmýzn çatýsý parçalanmýþ, evlerimiz suyun altýnda. Rüzgarda hasar alýp parçalanan çatýmýz, yapýlmadýðý için günden güne hasarýn miktarý da artýyor. Rüzgarýn esmesiyle birlikte parça parça kaðýt gibi aþaðýya savruluyor. Daha önceden de uçtu yapýldý, ama yaptýranlar iyi ustalara verilmediði için yine ayný sorunla karþýlaþtýk. Þimdi benim bulduðum ustalar var bunlara yaptýracaðýz, onlarda 10 bin TL karþýlýðýnda yapýyor. Onu da Sosyal yardýmlaþma yetkilileri fiyat araþtýrmasýna çýktýklarýný belirterek geçiþtiriyor. Bunun fiyat araþtýrmasý yapýlacak bir durumu yok yani 10 yýl garantili olduðu için. Bütün kurumlara baþvurmamýza raðmen herhangi bir netice alamadýk. Artýk son çaremiz devlet büyüklerimiz, inþallah onlar sesimizi duyup uçan çatýmýzý yaptýrýrlar.” diye konuþtu.

Kurban ayrýca çatý katýna çýktýklarýnda karþýlaþtýklarý manzara karþýsýnda, “Sonumuz ne olacak bizim, rüzgar çýktýðý zaman bu alandaki herkes risk altýnda. park halinde olan araçlar var, yanýbaþýmýzda çocuk parký var bunlarýn hepsi risk altýnda. Dikkat edilmesi gereken bir ihmal var burada, yetkililere sesleniyoruz. Rica ediyoruz Allah rýzasý için adeta bizi buraya terk etmiþ durumdalar. TOKÝ’nin hali bu, çatýmýzýn hali bu. Þuan gördüðünüz bu parçalanmýþ çatý rüzgar estiði zaman aþaðýda oynayan çocuklarýn üzerine düþtüðü zaman bunun sorumlusu kim olacak? Bunun vebalini günahýný kim çekecek? Yazýk günah deðil miyiz? Bizim suçumuz günahýmýz bu mudur?” diye dert yandý.

Apartman sakinlerinden Yüksel Mavzer de, “3. ayýn 20'sinden beri çatý uçmuþ vaziyette, kendileri en üst katta oturuyor hallerini görüyoruz. Yaðmur yaðdýðý zaman evlerinin içerisine kovalarý koyarak çözüm bulmaya çalýþýyorlar, evlerinde huzurlarý kalmadý. Gece yaðmur yaðmaya baþladýðý zaman ev sakinlerinin hepsi bir köþeye kaçýyor, evin içerisine damlamayacak bir yer arýyorlar, ama imkansýz gibi birþey. Bu çatýnýn üçüncü defa uçuþu, yapýlmasý için adamlar malzemeli olarak veriyorlar bu iþi, malzemeli olarak iþi alan kiþi en yüksek fiyatý verip en kaliteli malzemeyi alýyor ama buraya getirdiði buraya kullandýðý malzeme en adi malzeme. Ladin aðaç kullanýldý çatýda, bu aðaç güneþ yedikten sonra hemen uçuyor rüzgarla birlikte. Apartmanýn çatýsýnýn 3. defa uçuþu bu, geçen sene ve önceki senede uçtu. Rüzgar hafif veya þiddetli  estiði zaman bizler evlerden korkumuzdan dýþarý çýkamýyoruz. Ayrýca apartman sakinlerinin doðalgaz vanalarý ve tesisatýnýn koruyucu ile kapanmadýðýndan dolayý tehlike ile her an karþý karþýya kalýyoruz.” dedi. 

Mavzer “Kýyamet Fakirin Baþýna mý Kopuyor?” diyerek, “Biz buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Buraya sahip çýksýnlar. Burasý fakir yeri olduðu için mi kimse sahip çýkmýyor. Rüzgarýn esmesiyle parçalanan çatýdan düþen parçalar nedeniyle park halinde olan araçlar var günde birisi zarar görüyor. Hadi arabalarý malý boþ verinde, aþaðýda oyun oynayan çocuklarýmýz var yukarýdan kopan parçalardan birisi çocuklarýmýzýn baþýna düþtüðü zaman, bir çocuða bir þey olduðu zaman bunun hesabýný kim verecek? Geçen gün yine parçalar düþtü aþaðýya Allah’tan kimse yoktu aþaðýda. Eðer olmuþ olsalardý orada insanlar bugün belki de ölmüþ olacaklardý. Her sene ayný sorun yaþanmaz. Kýyamet Fakirin Baþýna mý Kopuyor? Yani bize artýk bir yardým eli uzansýn.” serzeniþinde bulundu.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 5819 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır