KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars Valisi Rahmi Doðan’ýn 15 Temmuz Mesajý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars Valisi Rahmi Doðan’ýn 15 Temmuz Mesajý
2017-07-15 - 14:51
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars Valisi Rahmi Doðan’ýn 15 Temmuz Mesajý

15 Temmuz Þehitlerini Anma, Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajý

FETÖ/PDY (Fethullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý) mensuplarý tarafýndan mevcut hükümetimizi yýkmak ve devlet yönetimini ele geçirmek maksadý ile 15 Temmuz 2016 günü Türk Milletine, Türk Demokrasisine ve Milli Ýradeye karþý Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en hain darbe giriþimini gerçekleþtirmiþtir. 

Bu baðlamda; Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan baþta olmak üzere, birçok devlet büyüðümüze karþý saldýrýda bulunulmuþ, TBMM dâhil devletin stratejik noktalarý savaþ uçaklarý ile bombalanmýþ, emniyet güçleri ve sivil vatandaþlara yönelik öldürme eylemleri gerçekleþtirilmiþtir. 250 vatandaþýmýz þehit olmuþ, 2196 vatandaþýmýz da gazi olmuþtur.

Millet iradesini hiçe sayarak baþlatýlan o karanlýk ve kanlý darbe giriþimi; caný pahasýna direniþ gösteren,  bedenini tanklarýn önüne atarak milli iradeye sahip çýkan aziz þehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve fedakâr milletimizin kararlý duruþu sayesinde önlenmiþtir. Türkiye’nin tüm þehir meydanlarýnda demokrasi ve millet iradesine sahip çýkmak için bir araya gelen her partiden, her görüþten, her hayat biçiminden vatandaþýmýz bu destansý tutumu sayesinde bu topraklarda demokrasinin ve egemenliðin yegâne sahibinin Türk Milleti olduðunu bir kez daha darbecilere ve destekçilerine en net þekilde göstermiþtir.

Hain darbe giriþimini Ýstanbul ve Ankara’dan sonra en fazla hisseden þehirde þüphesiz Kars’ týr. Geçmiþte birçok iþgale ve zulme uðrayan Gazi Kars’ta Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan’ýn millet iradesine yaptýðý vurgu ile birlikte sokaklara ve meydanlara inerek milli iradeye sahip çýkmýþ, hainlere o geceyi dar ederek demokrasiden yana tavrýný ortaya koymuþtur. Yüzyýllar boyu düþmana boyun eðmeyen Karslýlar, vatan haini darbeci teröristleri de gecenin karanlýðýna gömmeyi baþarmýþlardýr. 7’den 70’e Kars halký, ecdattan miras kalan bu vatanýn, bu baðýmsýzlýðýn kolay kazanýlmadýðý bilinciyle bayraðý, vataný, milleti, devleti ve demokrasisi uðruna kendi isteðiyle yaðmur, çamur, soðuk demeden aylarca nöbet tutmuþ, bu demokrasi nöbetini adeta bir demokrasi þölenine dönüþtürmüþtür.  

15 Temmuz, yeni Türkiye'nin doðuþunun destanýdýr. 15 Temmuz'da dost-düþman tüm dünya, Türk milletinin vatanýna, bayraðýna ve demokrasisine nasýl sahip çýktýðýný, bu kutsal deðerler için canýný nasýl hiçe saydýðýný bir defa daha görmüþtür. Herkes bilmelidir ki; 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz doðrultusunda emin adýmlarla ilerlerken milletimizin huzuruna, birliðine, beraberliðine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüðüne yönelik yapýlan bu alçakça giriþimler hiçbir zaman amacýna ulaþamayacaktýr. Birliðini, beraberliðini, kardeþliðini güçlü tutan bir Türkiye’de huzurun, istikrarýn, kalkýnmanýn önünde hiçbir engel olamaz. Türk Milleti, 15 Temmuz’u unutmayacak, unutturmayacaktýr. Bundan sonra da bu ve benzeri giriþimlere asla taviz vermeyecektir. 

Bu duygu ve düþüncelerle; vatan, millet aþkýna darbeye dur diyen ve bu uðurda canlarýný veren aziz þehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarken, kahraman gazilerimize saðlýklý, huzurlu bir ömür diliyorum.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4656 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır