KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Ardahan’da 15 Temmuz Törenleri
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Ardahan’da 15 Temmuz Törenleri
2017-07-17 - 15:42
ARDAHAN
Facebook'ta Paylas

 Ardahan’da 15  Temmuz Törenleri

ARÜ Rektörü Pof. Dr. Mehmet Biber: ‘‘Girmeden Tefrika Bir Millete, Düþman Giremez; Toplu Vurdukça Yürekler, Onu Top Sindiremez.’’

15 Temmuz Þehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, anma programý dün Milli Egemenlik Parký’nda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Program, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, 25. Hudut Tugay Komutaný Tuðgeneral Hasan Kaymaz, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Belediye Baþkaný Faruk Köksoy, il protokolü, vatandaþlar ve Üniversitemiz akademik ve idari personelinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

Akþam saatlerinde düzenlenen konvoyun ardýndan, Ardahan Valiliði önünde toplanan vatandaþlar, ‘‘15 Temmuz Þehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüþü’’ etkinliði kapsamýnda, 300 metrelik dev Türk bayraðý açarak Milli Egemenlik Parký’na doðru yürüyüþe geçti. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn ardýndan Kuran-ý Kerim Tilaveti ve Dualarla baþlayan program, sine vizyon gösterimi ve protokol konuþmalarýyla devam etti. Programda konuþan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, FETÖ’nün yýllarca ordumuzun içine sýzarak, ordumuzdan gasp ettikleri tanklarla, uçaklarla ve silahlarla milletimize saldýrdýklarýný ifade ederek konuþmasýna þöyle devam etti: ‘‘Birliðimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne saldýrdýlar. Cumhurbaþkanlýðýna saldýrdýlar. Ama Kurtuluþ Savaþý’nda olduðu gibi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüðünde toplanan Türk milleti gibi en zor þartlarda o mücadeleyi nasýl verdiyse insanlarýmýz doðulusu batýlýsý, güneylisi kuzeylisi demeden, saðcýsý solcusu demeden ellerinde sadece Türk bayraðý ve dillerinde tekbir ile meydanlara koþtular. O hainlerin ordumuzdan gasp ettikleri tanklarý da durdurmasýný bildi, uçaklarý da durdurmasýný bildi. Bu milletin birliðini, beraberliðini hiç kimse bu zamana kadar bozamadý ve Allah’ýn izni ile bundan sonra da bozamayacak. FETÖ’nün arkasýnda kim varsa PKK’nýn arkasýnda da DEAÞ’ýn arkasýnda da ayný kiþiler olduðu biliyoruz. Ne PKK ne DEAÞ, ne FETÖ bu topraklarda büyüyen mikroplar deðildi. 3’ü de özel laboratuvarlarda üretilmiþ ve Müslümanlarýn baþýna, ülkemize bela edilen mikroplar olduðunu biliyoruz. Allah’ýn izni ile bu millet Kurtuluþ savaþýný verdiði gibi bu mikroplarý da ülkemizden, bölgemizden Allah’ýn izni ile temizleyecektir.’’ dedi.

Milli Þair Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlý eserinden, ‘‘Girmeden tefrika bir millete, düþman giremez; toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez’’. Manzumesiyle konuþmasýna baþlayan Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber, 15 Temmuz gününün önemine dikkat çekerek konuþmasýna þöyle devam etti: ‘‘ Bu gece, bu günler duygularýmýzýn kabardýðý, öfkemizin kabardýðý, inancýmýzýn kabardýðý hamasetimizin kabardýðý gecelerdir. Üniversite rektörü olarak önemli gördüðüm bazý hususlarý özellikle genç arkadaþlarla paylaþmak istiyorum. Kýymetli gençler, biz 15 Temmuz 2016 tarihine kadar artýk Türkiye'de darbe döneminin kapandýðýný, artýk her þeyin yoluna girdiðine inanmýþtýk ve hepimiz bunu söylüyorduk. Fakat; öyle anlaþýlýyor ki,  biz þu anda da artýk darbe dönemi bitti. Bundan sonra bu milletin birliðine bütünlüðüne kastedecek bir hareket olmaz. Diye düþünüyor ve bu iþin belini kýrdýk diyoruz. Ancak; bir yýl önce düþündüðümüz hadiseyi tekrar yaþamamak için ,tekrar tekrar bu menfur olaylarla karþýlaþmamak için,  geçmiþi iyi bilmeliyiz. Fakat; geleceðe dair bir takým projeksiyonlarýmýzýn da olmasý gerekmektedir. Sevgili gençler bu toplumun geleceði sizlersiniz. Bu toplumu þekillendirecek sizlersiniz. Sizin en büyük silahýnýz çalýþkanlýðýnýz, güvenilirliðiniz, tarihinizi, geçmiþinizi ve atanýzý bilmeniz olacaktýr. Sevgili gençler hayatýnýzýn öznesi olmak zorundasýnýz. Hayatta ki karakterinize bizzat kendiniz karar vermek zorundasýnýz. Eðer; sizin adýnýza yaþadýðýnýz hayata baþkalarý karar verirse;  bilesiniz ki siz bundan sonraki bir takým oyunlarýn farkýnda olarak ya da olmayarak neferisiniz. Tekrar tekrar bu konu üzerinde durmanýz gerekiyor. Hayatýn öznesi olmak zorundayýz. Tercihlerimizi bizzat kendimiz yapmalýyýz.’’ dedi.

25. Hudut Tugay Komutaný Tuðgeneral Hasan Kaymaz ise yaptýðý konuþmada ordu içinde çýkan hainlerden dolayý kötü olarak anýlmak istemediklerini ifade ederek, 15 Temmuz gününün unutulmayacak bir gün olduðunu vurguladý. Tuðgeneral Kaymaz konuþmasýný þöyle sonlandýrdý: ‘‘Bu hainlerin yaptýklarýndan dolayý bu üniformayý giydiklerinden dolayý sizden özür diliyorum. Þunu da unutmayýn, her ne kadar üniformanýn içinde aslan gibi gözükseler de onlar aslan deðildi. Esas aslanlar dün Çanakkale’de, þuan Þenkaya’da daðlarda Hakkari’de canýný diþine takmýþ olarak vataný gözünü esirgemeden koruyan biz askerleriz. Böyle anýlmak istiyoruz. Böyle olmak istiyoruz.’’

Protokol konuþmalarýndan sonra Ýl Müftü Vekili Turgut Topaloðlu 15 Temmuz Þehitleri’nin aziz ruhlarý için dua okudu. Halk ozanlarýnýn deyiþleriyle eþlik ettiði programýn ilerleyen saatlerinde, saat 00.13’de Ardahan’da ve Türkiye genelinde ki 90 bin camide salalar okundu. Vatandaþlarýn ve il protokolünün demokrasi nöbetinin ardýndan program son buldu.

(BA-BA-S) ARDAHAN (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 341 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır