KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Baþkan Altun, Selim’e Yapýlan Yatýrýmlarý Anlattý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Baþkan Altun, Selim’e Yapýlan Yatýrýmlarý Anlattý
2017-08-06 - 01:11
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Baþkan Altun, Selim’e Yapýlan Yatýrýmlarý Anlattý

2016-2017 yýlý yatýrým programý kapsamýnda projesi devam eden ve açýlýþý gerçekleþtirilecek olan çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulunan Baþkan Altun; "2017 Yýlý Selim Ýçin Altýn Çaðý Olacak" diyerek ilçeye kazandýrýlan projeleri kamuoyu ile paylaþtý.

Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan'ýn yoðun destek ve gayretleriyle Selim Ýlçesini adeta þantiye alanýna çeviren Selim belediye Baþkaný Coþkun Altun devam eden ve yakýn süre içerisinde açýlýþý yapýlacak olan tesisler hakkýnda yaptýðý açýklamada; "Þuan elimizde devam eden projelerimiz olmakla birlikte 2017 yýlý yatýrým programýna dahil ettiðimiz önemli çalýþmalarýmýz var. Bunlar genellikle Ýlçemizde önem arz eden konularýn yanýnda yürüteceðimiz ve tamamen insan odaklý eserler oldu. Görev baþýna geldiðimiz ilk günde dediðimiz;  "Daha Yaþanýlabilir, Daha Çevreci Bir  Selim" ilkesine baðlý olarak devam eden ve devam edecek projelerimiz olacak" diyerek Kars'ýn geliþen ilçesi Selim'de devam eden ve açýlýþa hazýr hale gelen tesisler hakkýnda açýklama yaptý.

Baþkan Altun sözlerini, "Selimi Kars'ýn Ýncisi Yapacaðýz" þeklinde tamamladý.

Yeni Modern Belediye Hizmet Binasý ve Çok Amaçlý Konferans Salonu;

Yeni hizmet binamýz ve Beykoz Belediye Baþkanýmýz Yücel Çelikbilek katkýlarýyla bize verdiði destekle yapýlýyor. Geçen yýl baþladýk ufak tefek aksilikler yaþadýk ama hamdolsun þuanda bitim aþamasýnda gayemiz Selimin kurtuluþu olan 30 Eylül'e yetiþtirmektir. Ýnþallah ilçemize güzel bir hizmet sunmuþ olacaðýz. Vatandaþlara hizmet etmek için bulunduðunuz ortamlar çok önemlidir, bizde o öneme binayen bu hizmeti istedik. Ufak tefek eksiklikler var büyük bir ihtimalle 30 Eylül Selim'in kurtuluþuyla birlikte yeni binamýza geçeceðiz. Yeni binamýza geçtikten sonra, eski bina ile bazý binalarý yýkýp kent meydaný oluþturacaðýz. Yürüyüþ yollarý, toplantý alanlarý, banklarýyla güzel bir kent meydanýný ilçemize kazandýrmýþ olacaðýz.

Kars'ýn ilçeleri arasýnda önemli bir coðrafi konuma sahip olan selim gerek karayolu, gerekse demiryolu hatlarýna bulunan konumu ve yapýlan yatýrýmlar ile her geçen gün kabuðunu kýrarak bir adým daha ileri gitmeyi baþarmýþ. Bu baþarýyla birlikte geliþen Selim Ýlçesinde vatandaþlara daha kaliteli bir hizmet sunmayý amaçlarý arasýna alan Baþkan Coþun Altun, Selim tarihinde bir ilke imza atarak daha kaliteli ve verimli hizmetlerin Selim halkýna sunulmasý için Yeni Belediye Hizmet Binasý, Düðün Salonu ve Çok Amaçlý Konferans Salonu yapým iþinde sona gelindi.

2016-2017 yýlý yatýrým programý kapsamýnda projesi devam eden ve açýlýþý gerçekleþtirilecek olan çalýþmalar hakkýnda açýklamalarda bulunan Baþkan Altun; "2017 Yýlý Selim Ýçin Altýn Çaðý Olacak" diyerek ilçeye kazandýrýlan projeleri kamuoyu ile paylaþtý.

Baþkan Altun, Selime Yapýlan Yatýrýmlarý Anlattý

Kars Olay-Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan'ýn yoðun destek ve gayretleriyle Selim Ýlçesini adeta þantiye alanýna çeviren Selim belediye Baþkaný Coþkun Altun devam eden ve yakýn süre içerisinde açýlýþý yapýlacak olan tesisler hakkýnda yaptýðý açýklamada; "Þuan elimizde devam eden projelerimiz olmakla birlikte 2017 yýlý yatýrým programýna dahil ettiðimiz önemli çalýþmalarýmýz var. Bunlar genellikle Ýlçemizde önem arz eden konularýn yanýnda yürüteceðimiz ve tamamen insan odaklý eserler oldu. Görev baþýna geldiðimiz ilk günde dediðimiz;  "Daha Yaþanýlabilir, Daha Çevreci Bir  Selim" ilkesine baðlý olarak devam eden ve devam edecek projelerimiz olacak" diyerek Kars'ýn geliþen ilçesi Selim'de devam eden ve açýlýþa hazýr hale gelen tesisler hakkýnda açýklama yaptý.

Baþkan Altun sözlerini tamamlarken, "Selimi Kars'ýn Ýncisi Yapacaðýz" diyerek kelimelerini tamamladý.

Yeni Modern Belediye Hizmet Binasý ve Çok Amaçlý Konferans Salonu;

Yeni hizmet binamýz ve Beykoz Belediye Baþkanýmýz Yücel Çelikbilek katkýlarýyla bize verdiði destekle yapýlýyor. Geçen yýl baþladýk ufak tefek aksilikler yaþadýk ama hamdolsun þuanda bitim aþamasýnda gayemiz Selimin kurtuluþu olan 30 Eylül'e yetiþtirmektir. Ýnþallah ilçemize güzel bir hizmet sunmuþ olacaðýz. Vatandaþlara hizmet etmek için bulunduðunuz ortamlar çok önemlidir, bizde o öneme binayen bu hizmeti istedik. Ufak tefek eksiklikler var büyük bir ihtimalle 30 Eylül Selim'in kurtuluþuyla birlikte yeni binamýza geçeceðiz. Yeni binamýza geçtikten sonra, eski bina ile bazý binalarý yýkýp kent meydaný oluþturacaðýz. Yürüyüþ yollarý, toplantý alanlarý, banklarýyla güzel bir kent meydanýný ilçemize kazandýrmýþ olacaðýz.

Kars'ýn ilçeleri arasýnda önemli bir coðrafi konuma sahip olan selim gerek karayolu, gerekse demiryolu hatlarýna bulunan konumu ve yapýlan yatýrýmlar ile her geçen gün kabuðunu kýrarak bir adým daha ileri gitmeyi baþarmýþ. Bu baþarýyla birlikte geliþen Selim Ýlçesinde vatandaþlara daha kaliteli bir hizmet sunmayý amaçlarý arasýna alan Baþkan Coþun Altun, Selim tarihinde bir ilke imza atarak daha kaliteli ve verimli hizmetlerin Selim halkýna sunulmasý için Yeni Belediye Hizmet Binasý, Düðün Salonu ve Çok Amaçlý Konferans Salonu yapým iþinde sona gelindi.

Ýlçeye Büyük Bir Eser Kazandýrýlýyor, Selim'in Kurtuluþ Gününde Açýlýþ Yapýlacak

Selim Belediye Baþkaný Coþkun Altun; Yapýlan hizmet binasý, Düðün Salonu ve çok amaçlý konferans salonu Beykoz Belediye Baþkaný Sayýn Yücel Çelikbilek tarafýndan yapýmý üstlenilmiþ kaba inþaatý bitirilip, yýl sonuna doðru hizmete açýldýðýnda sosyal tesisleride içerisinde olacak þekilde modern hizmet binasý ilçemiz için büyük bir deðer saðlayacak. Talebimiz doðrultusunda bu projenin yüklenicisi olan Beykoz Belediye Baþkaný Sayýn Yücel Çelikbilek'e sizlerin huzurunda ilçemiz ve hemþehrilerim adýna saygýlarýmý ve þükranlarýmý sunuyorum." dedi.

Selim Modern Hayvan Pazarýna 2 Ay Sonra Kavuþuyor

Yapýmýnda sona gelinen Modern Hayvan Pazarý hakkýnda açýklama yapan Baþkan Altun; "Ýlçemizde yaklaþýk 8000 bin metre kare alan üzerine yaptýðýmýz Modern Hayvan Pazarý Projemiz; 2012 yýlýnda Serhat Kalkýnma Ajansý ( SERKA) ile Belediye Baþkanlýðýmýz arasýnda ortak yaptýðýmýz bir proje. Biz daha önceki süreçte ilçemizdeki eksiklikleri bildiðimiz için kýþ memleketinde yaþýyoruz bu sebeple bazý alanlarda hayvan pazarýmýzýn üstünün kapalý olmasý gerektiðini tespit ettik. Bizde Avrupa Birliði Projeleri özellikle AKAK Projesine sunduk ve kabul edildi. Kenarlarý badok dediðimiz kapalý alan, gübre çukuru, hayvan yükleme rampalarý, idari binasý, mezbahanesi ve otopark alanýnýn olacaðý þekilde projemiz devam ediyor. Modern Hayvan Pazarýmýz tamamlanarak hizmete açýldýðý tarih itibariyledýþarda hayvan satýþý yapýlmayacak ve vatandaþlarýmýza büyük bir kolaylýk saðlayarak hayvan satýþ iþlemleri için Ýlçe Tarým Müdürlüðü'ne gitmelerine gerek kalmadan burada iþlemlerini yapacaklar. Ýl Tarým Müdürlüðü ile koordineli bir þekilde personel görevlendirmesini yapacaðýz ve vatandaþlar hayvan alýþ veriþinin yaptýklarý zaman pasaport iþlemlerini burada halledecek. Bu uygulama Kars'ta ilk defa denenecek bir uygulama olmasý bizler heycanlandýrýyor. Hayvancýmýza çiftçimize büyük kolaylýk saðlayacak.

Baþkan Altun; "Selim Hayvan Pazarýnda Cambaza Asla Geçit Yok"

Alýcý ile satýcýn direk buluþtuðu Bir Hayvan Pazarý olacak, Belediye Baþkanlýðýmýzca Selim Ýlçemizde biz aracýlara asla müsaade etmiyoruz. Vatandaþlarýmýza hayvan alýþ veriþi yapan insanlarýmýza biz þunu söylüyoruz, eðer burada komisyoncular size bu konuda sýkýntý çýkartýyorlar ise bize bunu bildirin. %90 itibariyle böyle bir durum yok, alýcý ile satýcý ilk elden ticaretini yapmasý için elimizden geleni yapýyoruz. Burayý tamamladýðýmýz zaman özellikle kýþ aylarýnda vatandaþlarýmýz karýn altýnda deðil sýcak ortamlarda ticaretlerini yapacaklar. Selim Hayvan Pazarý'nda arabuluculuk ve komisyonculuða asla müssade edilmediðini ve bundan sonraki süreçte de asla müsamaha gösterilmeyeceðini belirterek, gariban köylü vatandaþýn kazanacaðý ekmek parasýný böyle komisyonculara yedirmeyiz" diyerek konunun sürekli takibini yaptýklarýný belirtti.

Selim Eski Baraka Çarþýsýndan Kurtuluyor

"Belediye ve Esnaf Ýþbirliði ile Modernleþiyoruz" (Eski Barakalar Kalkýyor)

Ýlçemizin en eski iþ yerleri olan (barakalar), yýkýlarak yerine  yeni daha modern en güzel haliyle saðlýklý iþ yerleri yapýyoruz. Böylece esnaflarýmýz hem hizmetlerine kalite katmýþ olacaklar hemde ilçemizin çehresi deðiþecek. Belediye ve esnaf iþbirliði ile güzel modern bir eser ortaya çýkacak..ve ilçemiz kötü bir görüntüden kurtulmuþ olacak.bu güzel çalýþmada emeði geçen tüm esnaflarýmýza da buradan teþekkür ediyorum.

Konuþmasýna devam eden Baþkan Altun; "Mülkiyeti belediyemize ait arsalarýn baraklar esnafýna vererek takas yaptýðýmýz yeni çarþý inþaatlarýmýz tüm hýzýyla devam ediyor. Ýnþallah bu yýl sonu itibariyle halkýmýzýn hizmetine sunacaðýz." dedi.

 

Selim Halkýna 3 Büyük Park ve Oyun Alaný

Ýlçemizdeki en büyük eksikliklerden biri yeþil alan ve park olmayýþýdýr. Bizde göreve geldiðimiz ilk günden beri önemli bireksiklik olan bu konuda elimizdeki mevcut yapýlarý elden geçirmek için proje baþlattýk.  Þuan bulunduðumuz Celal Aras Parký daha önce buarada yapýaln çocuk oyun grubu harap olmuþ durumdaydý, hiçbir þey yoktu. Önemsediðimiz, kýymet verdiðimiz Allah rahmet etsin Celal Aras'ýn hatýrasýna sahip çýkmak ve çocuklarýmýza saðlýklý koþullarda vakit geçirmelerini saðlamak amacýyla Ýlçemize kazandýrdýk. Ýlçemize, diðer ilçelere ve ilimize böyle yatýrýmlarý yapan bir kiþinin hatýrasýna sahip çýkmak üzere öncelikle buradan baþlayarak oturma banklarý, kafeterya ve çocuk oyun grubunun olduðu düzgün ve güvenli bir park haline getirerek vatandaþlarýmýzýn hizmetine sunduk.

Celal Aras, Þehitler Parký ve Yücel Çelikbilek isimlerini verdiðimiz 3 büyük parký Selimli kardeþlerimizin hizmetine sunduk. Ýlçemizdeki önemli hizmetlerin gerçekleþtirilmesinde büyük destekleri olan Türkiye'ye mal olmuþ isimlerden Celal Aras ve Beykoz Belediye Baþkaný Yücel Çelikbilek'in yaptýklarý hizmetlerden dolayý isimlerini ilçemizde yaþatmak adýna yaptýðýmýz modern park alanýna isimlerini verdik.

Ayrýca bizlere buralarý vatan yapmak uðruna ailelerinden, canlarýndan seve seve vazgeçerek vatan uðruna, bayrak uðruna, ezan ve din uðruna hayatlarýný feda eden þehitlerimizin hatýralarýný yaþatmak için yaptýðýmýz diðer bir parkýmýzada "Þehitler Parký" ismini vererek Selimli hemþehrilerimizin hizmetlerine sunduk.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 10556 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır