KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Yücel Üzeyir: Kars Yeniden Bal Cennetine Dönüþsün
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yücel Üzeyir: Kars Yeniden Bal Cennetine Dönüþsün
2017-08-16 - 20:14
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Yücel Üzeyir: Kars Yeniden Bal Cennetine Dönüþsün

Kars’ta uzun yýllardýr arýcýlýk yapan, tanýtým fuarlarýnda sürekli yer alan Susuz ilçesinin Doyumlu Köyü’nde yaptýðý 7 metrelik Kafka s Arý Heykeliyle adýný ülke geneline duyuran Yücel Üzeyir, Kars balýnda oynanan oyunlara dikkat çekerek yetkilileri göreve çaðýrdý.

Balýyla ün yapmýþ Kars’ta kimsenin balýn kalitesini bozmaya hakkýnýn bulunmadýðýný belirten Üzeyir, kontrol ve denikimlerin artýrýlmasýný, 5 TL’den alýnan ssahte ballarýn 25-30 TL’ye vitrinlerde satýlan iþyerlerinin tespit edilmesi ve gerekli cezai iþlemin uygulanmasýný isteyen Üzeyir, Kars balýný dünyaya yaymaya çalýþan gerçek balcýlara yapýlaün bu haksýzlýkarýn da önüne geçilmesi gerektiðini vurguladý.

“Denetimsizlik  yüzünde meydaný boþ bulan emek hýrsýzlarý yüzünden Kars adeta sahte bal cennetine dönüþmüþtür.” diyen Üzeyir, Kars’ýn yeniden bal cennetine dönüþmesi gerektiðinin de altýný çizerek bunun da ciddi ve kalýcý önlemler ve denetimlerle olabileceðini savunduðunu ifade etti.

Üretimi uzun bir sürede tamamlanan balýn besleyici ve þifa kaynaðý olduðu gerçeðinden hareketle balýn geçmiþten günümüze bilinen þifali bir ürün olduðu gerçeðinin de unutulmamasýný istedi.

GERCEK BAL ÞÝFA KAYNAÐIDIR

Üzeyir, “Bal, özellikle hem besleyici bir kaynak hem de þifa kaynaðý olarak kullanýlýyor. Bu açýdan bal önem arz ederken soframýza gelene kadar bazý aþamalardan geçmesi gerekiyor. Çünkü binlerce arý, belki de milyonlarca bitkiden nektarlarý topluyor, kovanlarýnda biriktiriyor, çeþitli deðiþikliklere uðratýyor ve son olarak bal haline getiriyor. Besin deðeri bakýmýndan bir yemek kaþýðý bal, iki tavuk yumurtasýna eþdeðerdir. Balýn 100 gramýnda 304 kalori bulunmaktadýr. Gercek bal þifa kaynaðýdýr. Balýn, fizyolojik özellikleri ve kullanýmý konusunda, çok fazla literatür bulunmaktadýr. Bal, doðal enerji kaynaðýdýr. Bu nedenle; çocuklar, yaþlýlar, sporcular, hasta ve düþkünlerle birlikte, saðlýklý insanlar da balý, severek tüketmektedir.” dedi.

Üzeyir balýn kalitesini “Özellikle Kars balýnýn þifa deðeri yüksek coðrafyada karlarýn bin bir çiçeðe dokunduðu 2500 ve 3000 rakýmda Kafkas arýlar tarafýndan üretilen kaliteli bir baldýr.” sözleriyle özetledi. Kars balýnýn bu kadar güzel olmasýný saðlayan önemli bir unsurun da Kafkas arýlarýn ýrkýna dayandýðýný belirten Üzeyir, “Kafkas arýlarýn özelliði ise dil uzunluðudur. 7,2 mm dil uzunluðu sayesinde Kars ve Ardahan bölgesindeki ekolojik endemik çiçeklerin derin tüpünde bal almasýdýr. Bu sayede Kars balý diðer coðrafyadaki ballardan daha üstün ve kalitelidir. Ama ne yazýktýr ki Kars menþei olan kaliteli ballarýmýz Kars’ta satýlmamaktadýr. Kars’ýn ne bahçesi nede sera üretimi yoktur. Yalnýz 2 temel  yöresel üretimi vardýr; 1. peynir ve 2. baldýr. Bal konusunda ise tarým il müdürlüðünün denetimsizliðin yüzünden Kars balý sýnýfta kalmýþtýr ve bu yüzden Kars’taki yerel bal üreticileri zor durumdadýr. Kars arýcýlýðý sahte bal satan esnafýn yüzünden yok olmakla karþý karþýyadýr. Tabi ki herkes kendi iþini yapmalý, kendi iþinde de uzman olmalý. Yýllarca arýcýlýk yapmama raðmen Kars balý tanýtým fuarlarýna katýlarak bire bir tüketicilerle buluþmaktayým. Kars balýndaki yaptýðým araþtýrmalarýmda çok acý gerçeklerle de karþýlaþýyorum ve emek hýrsýzlarý yüzünden büyük üzüntü duyuyorum. Bir gerçek de denetimsizlik yüzünden meydaný boþ bulan emek hýrsýzlarýnýn yüzünden Kars adeta sahte bal cennetine dönüþmüþtür.” diye konuþtu.

Üzeyir ayrýca, “Kars’taki þarküterilerde satýlan sahte ballar insan saðlýðýný tehdit ettiði, insan saðlýðýna büyük tahribatlara yol açtýðý bilinmektedir. Tarým il müdürlüðünün denetimsizliðinin yüzünden gözü bürünmüþ kötü esnaflarýmýzýn yüzünden Kars’ta 2 tane iþ hanýnda satýlan mýsýr þurubuyla yapýlan glikozlu ballarýn raflarda yerini aldýðýný ve Kars balý adý altýnda fahiþ fiyatlarla çeþitli hastalýklara davetiye çýkaran glikozlu ballarý 6 TL’den alarak 25 TL’ye satýldýðý da bilmek gerek. Ayrýca þekerle ve mýsýr þurubuyla üretilen ve þeker oraný yüksek diyastaz ve fermente oraný yüksek Giresun ve Ordulu  arýcýlardan 10 TL’den bal alarak 35 TL’ye satýldýðýný da bilmekteyiz. Zavallý tüketicilerin hem saðlýðý hem de cebi adeta gasp ediliyor. Ayrýca Güney Doðu’da, Ýç Anadolu’da, Erzurum’dan, Erzincan’dan, Sivas’tan hatta Trakya’nýn ayçiçeði balý esnaflarýmýz sayesinde Kars’a getirilerek Kars yöresel ürünü adý altýnda satýlmakta. En düþündürücü olay ise Kars nüfusu 288,498 iken Erzurum’un nüfusu 761,174’dir. Buna raðmen Erzurum’un sahte ballarý Kars’ta satýlmaktadýr.  Dýþarýdan gelen sahte ballarý þeker oraný yüksek olarak  satan esnaflar sayesinde 3’er ve 1’er kamyonlarla getirilen ballarý dükkanlarýn haricinde KDV ödemeden kayýt dýþý depolarýnda havuzlanarak 5 ve 6 ay bekletilip yerel arýcýlarý da maðdur ederek  manipülasyon ve spekülasyonla menfaatlerini ön planda tutmaktalar. Bu da yetmemiþ gibi Ýstanbul, Ýzmir, Ankara’ya bal sezonunda sipariþleri kargoyla maksimum  günlük 10 ton minimum 5 ton göndererek Kars balýnýn adýný lekeleyerek yerel üreticilerin pazar payý daraltmaktadýrlar.”

Yücel Üzeyir açýklamasýný þöyle tamamladý:

“Sonuç olarak; ekonomik  çýdan bakýldýðýnda Doðu Anadolu’da Kars ve Ardahan bölgesinde arýcýlýðýn yapýlabileceði ve endemik bitkilerle dolu bir cennete yaþamaktayýz. Büyük bir nektar kaynaðý olan Doðu Anadolu yüksek rakýmlý yaylalarý, floranýn yoðunluk kazanan dönemde maalesef üretim alanlarýnýn yeterince kullanýlamamasý nedeniyle, bölgemiz bal sektöründe ciddi bir ekonomik kayýpta yaþamaktadýr. Bunun nedeni ise yerel üreticinin emek hýrsýzlarýn sayesindeki pazar payýnýn daralmasýdýr. Her geçen gün arý kovaný sayýsýnda azalma ayrýca yerel arýcýlarýn baþka bir mesleðe yönelmeleridir. Diðer bir acý unsur ise rekabetle milli deðerlerimiz olan çalýþkan minik canlýlarýmýz dünyada 4 ýrktan biri olan Kafkas arýlarýmýz gözü paraya bürünmüþ kötü esnafýn sahte ballarý yüzünden yerel arýcýlarýn üretmelerini, yok olmalarýyla karþý karþýya býrakýlmýþtýr. Sermayesi doða ve çiçek olan arýcýlýk, çevre bilincine en uygun ve doða ile barýþýk, ona zarar vermeyen, tam tersine katkýda bulunan tek üretim þeklidir ve ayný zamanda, üretim artýþý için doðal polinasyon vazgeçilmez bir gerçektir. Arýnýn polinasyondaki önemi göz önüne aldýðýnda, arýcýlýk bir gereklilik deðil bir zorunluluktur.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2735 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır