KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Bakan Arslan Kars a Geldi
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Bakan Arslan Kars a Geldi
2017-09-02 - 14:34
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Bakan Arslan Kars’a Geldi

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, bir takým ziyaretlerde bulunmak ve partisinin bayramlaþma programýna katýlmak üzere Kars’a geldi.

Bakan Arslan’ý Harakani Havalimaný’nda Vali Rahmi Doðan, Belediye Baþkan Vekili Yakup Yýldýz, AK Parti Milletvekili Selahattin Beyribey, AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çalkýn, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, karþýladý.

Bakan Arslan Parti içi bayramlaþmak için AK Parti Ýl Baþkanlýðýnda geçti.

Parti içi bayramlaþmaya katýlan Bakan Arslan’a teþekkür eden Baþkan Çalkýn, “Rabbim her zaman birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber evimizi, yurdumuzu, Türkiye’mize hizmet yolunda bizleri ayýrmasýn inþallah. Hepinizi saygýyla selamlýyor, mübarek Kurban Bayramýnýzý tebrik ediyorum.” dedi.

Milletvekili Beyribey ise Bayramlarýn küskünlüklerin yok olduðu, kardeþliðin pekiþtiði, paylaþmanýn hat safhada olduðu, hatýrlaþmanýn olduðu, sýlah-i rahimlerin yapýldýðý gün olduðunu kaydetti.

Bakan Arslan ise “Rabbim sana þükürler olsun; birlik içerisinde, beraberlik içerisinde, ahenk içerisinde bayraðýmýzý gönlerden indirmeden, Ezanlarý inþallah minarelerden indirmeden huzur içerisinde bu bayrama da kavuþtuk. Bayramý bayram gibi yaþamayý, bayram tadýnda yaþamayý rabbim hepimize nasip eylesin. Elbette ki Kars’ta, Kars’a, Karslýlara hizmet etmek adýna biz milletvekilleri, ilde de Ýl Baþkanýmýzýn baþkanlýðýnda il yönetim kurulu üyesi arkadaþlarýmýz, kadýn kollarý, gençlik kollarý baþkanlarýmýz ve yönetimleri, ilçelerimizde de ilçe baþkanlarýmýz yönetimleri ile birlikte Kars’a hizmet etmek adýna gecelerimizi gündüzümüze katýyoruz. Bu konuda Belediye Baþkanlarýmýza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclisi üyelerimize teþekkür ediyorum. Bu hizmet kervanýný yürütürken ahenk içerisinde, uyum içerisinde gecelerini gündüzüne katarak Kars’ýn geliþmesi, ilçelerinin geliþmesi adýna hepiniz ama hepiniz olaðanüstü gayret sarf ediyorsunuz, olaðan üstü mesai sarf ediyorsunuz. Biz de elbette ki sizin Kars’taki bu hizmetlerinize destek vermek adýna Ankara ile arada köprü oluyoruz, Ankara’dan hizmetlerin gelmesi, Kars’ýn daha da geliþmesi için biz de bir gayret sarf ediyoruz. Rabbim bu yolda hepimizin yar ve yardýmcýsý olsun.” dedi.

16 yýldýr AK Parti olarak çok hizmet yaptýklarýný ve daha da yapýlacak çok hizmetlerin olduðunu dile getiren Bakan Arslan, “Bunun bilincinde olarak dün görev yapmýþ olan arkadaþlarýmýza, hangi pozisyonda olursa olsun çok çok teþekkür ediyoruz. Bayraðý yeni alan arkadaþlara da kolaylýklar diliyoruz ve biliyoruz ki AK Parti’de “eski” “yeni” yoktur. Ýster resmen sorumluluk alanlar olsun, ister fahri olarak hizmet edenler olsun hep beraber ülkenin geliþmesi adýna milletin ayaðýna hizmeti götürmek, milleti kapý kapý dolaþarak, sokak sokak dolaþarak bilgilendirmek ve onlarýn talebini almak adýna birlik içerisinde beraberlik içerisinde aile olma bilinciyle hizmet ediyoruz, hizmet etmeðe devam edeceðiz.” ifadesini kullandý.

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, Arakan’da yapýlanlarýn adýnýn soykýrým olduðun belirtti.
Bir takým ziyaretlerde bulunmak ve partisinin bayramlaþma programýna katýlmak üzere Kars’a gelen Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, Arakan’da yapýlan zulüm hakkýnda bir açýklama yaptý.

Arakan’da Müslümanlarýn yerlerinden yurtlarýndan edildiðini, aç sefil býrakýldýðýný ve yoksulluða açlýktan ölüme terk edildiðini dile getiren Bakan arslan, “Bunun adý soykýrým. Ne yazýk ki dünyanýn birçok yerinde olduðu gibi Arakan’da da Müslümanlar zulme uðruyorlar, mezalim uygulanýyor ve soykýrýmla yok edilmeye çalýþýyorlar.” dedi.

Dünyanýn tersine döndüðünü kaydeden Bakan Arslan, “Arakan kim? Arakan neresi? binlerce kilometre uzakta bir yer olabilir ama bilin ki Türkiye Cumhuriyeti bundan 100 sene önce Ýstiklal ve Ýstikbal Mücadelesi verirken dualarýyla yanýmýzda olanlar, destekleriyle yanýmýzda olanlar, parmaklarýndaki alyanslarý, boyunlarýndaki altýnlarý çýkarýp bize gönderen, Türkiye’nin Kurtuluþ Savaþýnda muzafferiyetle çýkabilmesi adýna yanýmýzda olanlar. Ýþte 100 sene sonra belki de dünya terse döndü onlar þimdi bizden medet umuyorlar, onlar þimdi bizden yardým istiyorlar. Ýþte sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn hep söylediði, ‘Mazlumun yanýnda olmalýyýz, maðdurun yanýnda olmalýyýz. Dünyanýn neresinde olursa olsun mezalimle karþý karþýya olanlara destek olmalýyýz ve uyuyan dünyayý uyandýrmalýyýz. Uyuyan dünyayý daha da doðrusu uyuyan Birleþmiþ Milletleri harekete geçirmeliyiz’ demesi bugün çok daha anlamlý. O yüzden bize düþen çok daha baþarýlý olmak, çok daha baþarýlý olmak, Türkiye’yi çok daha güçlü hale getirmek.” diye konuþtu.
“Dünyanýn neresinde olursa olsun birileri bizden medet umuyorsa onlara el uzatmak onlara el uzatabilecek” ifadesini kullanan Bakan Arslan konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Ýþte Türkiye çok daha güçlü hale gelmeli ki, dünyanýn neresinde olursa olsun ister Somali’de ister Lübnan’da ister Filistin’de ister Libya’da isterse Arakan’da bir mazlum bir maðdur varsa el uzatalým, destek olalým, dünyayý harekete geçirelim, onlara sahip çýkmalarýný saðlayalým. O yüzden üzerimize düþen sorumluluk sadece 80 milyona hizmet etmek deðil, sadece 780 bin kilometrekareye hizmet etmek deðil, gönül coðrafyamýzda, dünyanýn neresinde olursa olsun birileri bizden medet umuyorsa onlara el uzatmak onlara el uzatabilecek büyüklükte, cesamette, güçlülükte olmak. Ýþte yapmaya çalýþtýðýmýz bu, sizlerle birlikte yapmaya çalýþtýðýmýz bu. Tekrar söyleyeyim; Kars’a hizmet etmek önemlidir, Arpaçay’a, Akyaka’ya, Susuz,’a, Digor’a Selim’e, Sarýkamýþ’a, Kaðýzman’a, Kars merkeze hizmet etmek önemlidir ama biz biliyoruz ki sorumluluðumuz sadece bununla sýnýrlý deðil, 81 ile hizmet etmek, coðrafyamýzdaki yangýnlarý söndürmek adýna mücadele etmek ve dünyanýn her yerine ama her yerine destek olacak þekilde güçlü olabilmemiz için çalýþmamýz önemlidir.”

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, son kararname ile Kars’a Emniyet Müdürü olan Ümit Bitirik’in yeni görevini ve tüm emniyet teþkilatýnýn Kurban Bayramýný kutladý.

Bakan Arslan Kars Emniyet Müdürlüðünü ziyaret ederek, güvenlik güçlerinin bayramýný kutladý.

Partisinin Bayramlaþma törenine katýlan Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, törenin ardýndan Kars Emniyet Müdürlüðünü ziyaret etti.

Þeref defterini imzalayan Bakan Arslan daha sonra Emniyet Müdürü Ümit Bitirik’in makamýna geçti. Burada Bitirik, Bakan Arslan’a “Hoþ geldiniz sayýn Bakaným” dedikten sonra Bakan Arslan, görevlerin kiþi ile kayin olmadýðýný söyledi.

Önemli olanýn bir görev aldýktan sonra onu layýkýyla yerine getirmek olduðunun altýný çizen Bakan Arslan, “Bir önceki Emniyet Müdürümüz Faruk bey, Kars için bölge için yaptýðý hizmetlere teþekkür ederken, yeni müdürümüze de hayýrlý uðurlu olsun diliyoruz. Eminiz ki daha önce yaptýðýnýz hizmetler gibi Kars’a da çok güzel hizmetler yapacaksýnýz. Günün sonunda da inþallah Karslý da biz de sizleri bu yaptýðýnýz hizmetlerle hem yad edeceðiz, hem teþekkür edeceðiz ve alacaðýnýz yeni görevlerde de baþarýlar dileyeceðiz, ona hiç þüphe yok. Bu vesile ile tekrar hayýrlý uðurlu olsun.” dedi.

Bugün bayram malumunuz. Sizin nezdinizde Kars’ta, ilçelerinde görev yapan bütün emniyet mensubu arkadaþlarýmýzýn bayramýný kutluyoruz, tebrik ediyoruz, teþekkür ediyoruz, baþarý diliyoruz. Bunu sadece Kars ile sýnýrlý tutarsak bir eksiklik olur, ülkemizin her yerinde ister güvenlik güçlerimizin ister silahlý kuvvetlerimizin ister güvenlik korucularýmýz ülkenin istikbali ve istiklali için olaðanüstü bir mücadele veriyorlar. Ýçerde huzurumuz, barýþýmýz, kardeþliðimiz, birliðimiz, beraberliðimiz için can si parene bir görev yapýyorlar. Ayný görev anlayýþýný eðer bir tehlike sýnýrlarýmýz dýþýndan geliyorsa bataklýðý orada kurutmak adýna ayný görev anlayýþýyla orada da bir mücadele veriyorlar. Yine ülke uðruna þehit olmayý göze alarak bir mücadele yapýyorlar, o yüzden onlara da kolaylýklar diliyoruz, teþekkürler ediyoruz. Sizin nezdinizde bütün arkadaþlarýn tekrar bayramýný kutluyorum.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3399 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır