KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Sabri Yiðit, NTV’nin canlý yayýn konuðu oldu
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sabri Yiðit, NTV’nin canlý yayýn konuðu oldu
2017-11-10 - 14:35
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Sabri Yiðit, NTV’nin canlý yayýn konuðu oldu

KAFKAS HABER AJANSI

Kars-Ardahan-Iðdýr (KAI) Vakfý Baþkaný / Digicom Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Karslý Ýþadamý Sabri Yiðit, NTV’de canlý yayýnlanan Finans Cafe’nin canlý yayýn konuðu oldu.

Sunuculuðunu Melda Yücel Kocaalp’in yaptýðý progamda konuyan baþarýlý iþadamý Sabri Yiðit, Bakü Tiflis Kars’ýn ülke ve bölge ekonomisine katacaðý artýlarý, BTK’nýn önemi ve yapýlmasý gereken yatýrýmlarla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Kars’ýn coðrafik alandaki yeri ve önemi, Kafkaslarýn Baþkenti ünvanýna doðru BTK ile nasýl hýz alacaðý, iyi deðerlendirilmesi durumunda önümüzdeki 10-15 yýl içinde Kars’ýn Türki cumhuriyetlerine nasýl öncülük edeceði konularýný da ele aldý.

Türkiye’nin yeni bir yol ayrýmýnda olduðunu söyleyen Sabri Yiðit, “Umarýz  Türkiye bunu çok iyi deðerlendirir.” dedi.  Bölgede yeni bir pazar olduðunu ve u pazarýn çok önemli bir konumda olduðunu ifade eden Sabri Yiðit, “Büyük bir hammadde pazarýr var. Bunun heyecaný içindeyiz. Niyayet buraya dokunacaðýz. Tarihi Ýpek Yolu bir dizi medeniyetler ve uyðgarlýklara ev sahipliði yaptý. Yeniden bir sayfa açýlýyor. Umuyoruz Türk ekonomisi bu enerjiyi iyi bir þekilde kullanýr.” diye konuþtu.

“Bizim için Hazar’a ulaþmýk çok ciddi bir avantaj” diyen Yiðit, “Türkiye merkezli bir konteyneri pazarýn Doðusuna ulaþtýrma süresi daha da azýlýyor. Özellikle Hazar’ýn Doðusu Kafkasya bölgesindeki bu pazarlar çzok katma deðerler oluþturacak. Bu anlamda henüz ön planda deðil. Ýngiltereye mal satmak çok zor. Ama bizim ekonomimizin bizim potansiyelimizin çok ciddi bir potasý var. Aslýnda bu imkan tam da kulaðýmýzýn dibinde. Türki Cumhriyetleri var. Zaten bir kültür birliði var. Çin’in, Hazar’ýn doðusuna sýkýþtýrdýðý bir bölge burasý. Bizim bir þekilde coðrafi koþullardan uzanamadýðýmýz, dokunamadýðýmýz bir bölgeydi ama artýk dokunacaðýz. Dünyaya malýný satamayan hiç bir þirketin yarýný yoktur. Bunu ben hep söylüyoruz. Bu bizim için çok ciddi bir fýrsat. Doðudaki zenginliði pontansiyeli bilen biri olarak çok heyacanlayým.” diye konuþtu.

Yiðit ayrýca, “Ýstanbul’dan Kars’a bir vagon 300 400 dolar. Kars noktasý son. Kars, Bakü üzeri 703 km. 10 günlük bir süre ve sonsuz bir pazara geçiyorsunuz. Ýmkan yoktu ama þimdi bu imkan var. Yollar kýsalýyor. Hazar’a malýmýzý ulaþtýrdýðýmýz an yeni bir dönemin baþlangýcý demektir. Bölgenin kalkýnmasý büyük bir faktör ama Türkiye için büyük bir pazar. “ ifadalerine yer verdi.

 “BTK Kars’a Kurtuluþ Hediyesi Oldu” diyerek emeði geçenlere teþekkür eden Yiðit, “Bugün dünya ve Türkiye için çok önemli bir adým atýldý. Dünya ticaretinin dengesini deðiþtirecek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattýnda ilk sefer baþladý. Tarihi Ýpekyolu, demiryoluyla yeniden canlandý. Artýk Avrupa’ya Çin’den bir ürün 15-20 günde ulaþacak, nakliye maliyetleri düþecek, ticaret þekil deðiþtirecek. Ve en önemlisi de Türkiye’nin sýnýr illeri Kars-Ardahan-Iðdýr hak ettiði canlýlýða kavuþacak. Kars’ýn düþman iþgalinden kurtuluþunun bugün 97 yýlýný kutladýk. Cumhuriyetimizin ilk hediyesini veren Kars bugün çifte bayram coþkusu yaþýyor. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde sanatýn, kültürün ve ticaretin en önemli buluþma noktasý olan Kars, tekrar hakettiði canlýlýða kavuþuyor. Bugün Cumhurbaþkanýmýz ile birlikte projeye hayat veren 4 ülke baþkanýnýn katýlýmýyla Avrupa - Asya arasýnda 1,5 milyon insanýnýn hareket edeceði, taþýnacaðý dev bir ortaklýða adým atýldý. Bu proje sadece ticareti deðil; kültürel etkileþimi de saðlayacak. Kültürümüzün komþu coðrafyalara taþýnmasý, turizmimize ve bölgesel barýþa büyük bir katký sunacak. Hayat, týpký güneþ gibi doðudan parlayacak.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 685 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır