KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Bakan Arslan’dan Ýstanbullulara müjde
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Bakan Arslan’dan Ýstanbullulara müjde
2017-11-11 - 16:58
GEBZE
Facebook'ta Paylas

 Bakan Arslan’dan Ýstanbullulara müjde

Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Ahmet Arslan, Gebze-Halkalý Banliyö Hattý Ýyileþtirilmesi Projesi’nin yüzde 67’sinin tamamlandýðýný belirterek, "Hedefimiz, 2018’in Aðustos ayýna kadar bu hat üzerinin tamamýnda inþaatý, altyapý çalýþmalarýný, elektro mekanik sistemleri bitirip, raylarý tamamen döþemiþ ve Eylül sonu itibariyle de sinyal çalýþmalarýný bitirmiþ olmak. Aralýk ayýna kadar da test sürüþlerini tamamlayýp 2018 Aralýk ayý sonu itibariyle de Gebze’den Halkalý’ya Ýstanbullular hizmet alacak" dedi.

Bakaný Ahmet Arslan, Gebze-Halkalý arasý Banliyö Hatlarý’nýn Ýyileþtirilmesi projesi kapsamýnda yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi. Maltepe Ýstasyonu’nda projeyi yürüten firma yetkililerinden bilgi alan Bakan Arslan daha sonra Maltepe-Pendik arasýnda döþenen raylarý, yapýmý devam eden istasyonlarý gezdi. Baþak Ýstasyonu’nda çalýþma yapan bir kepçeye çýkarak kýsa bir süre kepçe kullanan Ahmet Arslan, daha sonra Pendik Yunus Ýstasyonu’nda basýn açýklamasý yaptý. 

HALKALI-GEBZE 114 DAKÝKA

Bakan Arslan, Halkalý- Gebze Banliyö Hatlarý’nýn Ýyileþtirilmesi Projesi’nin yüzde 67’sinin tamamlandýðýný, hattýn 2018 yýlý sonunda da hizmete gireceðini söyledi.  Arslan, "Ýstanbul için çok önemli olan, Asya yakasýnda Gebze’den Söðütlüçeþme’ye, Avrupa Yakasý’nda Kazlýçeþme’den Halkalý’ya kadar Banliyö Sistemleri’nin metro standardýna kavuþturulmasý, Marmaray ile entegre olup kesintisiz hale gelmesi ayný zamanda Marmaray araçlarýyla Gebze’den Halkalý’ya 114 dakikalýk sürede 43 istasyonluk bu güzergahý kat edilebilecektir" dedi.

"2 BANLÝYÖ  BÝR ÞEHÝRLERARASI HAT OLACAK"

Bu hat üzerinde ikisi banliyö biri þehirlerarasý trenlere hizmet edecek hýzlý tren hattýnýn bulunacaðýný belirten Bakan Arslan þunlarý söyledi: "T-1 ve T-2 dediðimiz hatlarý Marmaray araçlarý kullanacak. T-3’ü ise þehirlerarasý ve uluslararasý trenler ile yüksek hýzlý tren de buna dahil olmak üzere kullanacak. Yaklaþýk 20 kilometresi Avrupa’da, Anadolu yakasýnda da 43 kilometre olmak üzere toplam 63 kilometre olacak. Hedefimiz, 2018’in Aðustos ayýna kadar bu hat üzerinin tamamýnda inþaatý, altyapý çalýþmalarýný, elektro mekanik sistemleri bitirip, raylarý tamamen döþemiþ ve Eylül sonu itibariyle de sinyal çalýþmalarýný bitirmiþ olacaðýz.  Aralýk ayýna kadar da test sürüþlerini tamamlayýp 2018 Aralýk ayý sonu itibariyle de Gebze’den Halkalý’ya Ýstanbullular hizmet alacak."

"15 AYRI RAYLI SÝSTEM VE 11 ÝSTASYONLA ENTEGRASYON"

Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, projenin Doðu-Batý aksýnda baþka bir öneminin bulunduðunu kaydederek, Marmaray denizaltý kýsmý da dahil 76 kilometrelik güzergahta kesintisiz biz hizmet sunulacaðýný ifade etti. Arslan, "Gerek Ýstanbul Büyükþehir Belediyemizin yaptýðý raylý sistemler ile  gerek bakanlýðýmýzýn yaptýðý sistemlerle 15 ayrý raylý sistemle ve 11 istasyonla entegrasyon saðlanacak. Ýnsanlar sadece Doðu Batý istikametinde deðil þehrin Kuzey’inde de diðer raylý sistemleri kullanabilecekler" dedi.

GÜVENLÝK TEDBÝRLERÝ

Bakan Arslan, proje kapsamýnda her türlü tedbiri aldýklarýný açýkladý. Arslan, "Fiber optik altyapýsý ile Kandilli Rasathanesi’ne baðlanarak,  bir deprem anýnda rasathane ile irtibat kurup ona göre tedbir alabilecek hale gelecek. Ayný zamanda itfaiye ile de baðlanabilecek. Herhangi bir sýkýntý olduðunda itfaiye daire baþkanlýðý bunu anýnda görebilecek" þeklinde konuþtu.

"GÜNDE BÝR MÝLYON YOLCU TAÞINACAK"

"Gebze-Halkalý 114 dakika sürecek" diyen Ahmet Arslan, "Yaklaþýk 128 saniyede bir tren çalýþtýrabilir bir duruma geleceðiz. Marmaray’ý 4 yýlda 228 milyon kiþi kullandýðýný açýkladýk. Ancak sistemin tamamý 2018 yýlý sonu itibariyle açýldýðýnda tek yönlü saatte 75 bin, çift yönlü 150 bin yolcu olmak üzere günde 1 milyon yolcunun Marmaray ve bu sistemi kullanmasýný bekliyoruz" ifadelerini kullandý.

3 katlý Büyük Ýstanbul Tüneli’nin çalýþmalarýnýn yapýldýðýný anýmsatan Arslan, önümüzdeki yýl ihalesini yapýp projenin hem araçlara hem raylý sistemlere hizmet vereceði bilgisini paylaþtý.

HAYDARPAÞA GARI

Bakan Arslan Haydarpaþa Garý ile ilgili olarak da "Ankara’dan kalkan yüksek hýzlý trenlerimiz þimdilik Pendik’e kadar geliyor. Bu proje bittiðinde Haydarpaþa Garý’na kadar gidebilecek. Haydarpaþa Garý yüksek hýzlý tren garý olarak hem yolculara hizmet edecek hem de trenlerin gare (istasyon) sahasý olarak hizmet verecek" ifadelerini kullandý

PROJENÝN ÖZELLÝKLERÝ

Proje, 11 noktada 15 ayrý raylý sistemle entegre olarak Ýstanbul Ulaþým aðýnýnýn önemli bir ayaðýný oluþturacak.  Bu hatlar hiçbir þekilde þehirlerarasý veya uluslararasý trenlerden etkilenmeyecek.  Avrupa ile Asya arasýnda kesintisiz Demiryolu baðlantýsý saðlanacak. Tek yönde saatte 75 bin  kiþi taþýma kapasitesi ile günde 1 milyon 200 bin kiþinin Ýstanbul’un iki yakasýnda ulaþýmýný saðlayacak.  Mevcut köprülerin trafiði azalacak.  Metro ve Yolcu/Yük Trenin ayný hat üzerinde iþletilecek.

PEKÝN’DEN LONDRA’YA KESÝNTÝSÝZ DEMÝRYOLU BAÐLANTISI

Araç trafiðinin Tarihi Yarýmada’ya etkilerinde azalma saðlanacak. Proje, Pekin’den Londra’ya kesintisiz demiryolu baðlantýsýnýn son halkasý. Marmaray Projesinde kullanýlacak olan 440 adet demiryolu aracýnýn, 300 adedi ülkemizde üretildi. Deprem Uyarý sistemi için Kandilli Rasathanesi’ne, güvenlik için Emniyet,  yangýn önleme için ise Ýtfaiyeye fiber optik kablolarla direk baðlandý. Son teknoloji havalandýrma, sinyal ve kontrol sistemleri kullanýlmakta.

PROJENÝN ÖZELLÝKLERÝ

-Yer Üstü Hat Uzunluðu            : 63 km (Asya: 43,4 Km + Avrupa: 19.6 km)

-Minimum Sefer Aralýðý         : 128 saniye (Yapýlacak 3. Þehirlerarasý Hat Ýle Kesintisiz Banliyö Seferleri)

-Gebze-Halkalý Sefer Süresi       : 114 dakika

-Ýstasyon Sayýsý                           : 38 adet

-Proje Tamamlanma Tarihi          : 31.12.201 (kaynak dha)

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 324 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır