KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Marmaray Projesi’ni Kaç Kiþi kullandý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Marmaray Projesi’ni Kaç Kiþi kullandý
2017-11-11 - 17:48
ÝSTABUL
Facebook'ta Paylas

 Marmaray Projesi’ni Kaç Kiþi kullandý

KAFKAS HABER AJANSI

‘Bugüne kadar 229 milyon kiþi Marmaray Projesi’ni kullandý’

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, "(Gebze-Halkalý Banliyö Hattý) Projenin CR3 kýsmýndaki ilerleme þu an için yüzde 67, bu önemli bir rakam. Son aylardaki hýzlanmaya baðlý olarak da her ay ortalama yüzde 5 üzerine koyabiliyoruz. Bunun anlamý da þu; kalan yüzde 33’lük kýsmýný 6-6,5 aylýk periyotta bitireceðiz. Daha sonra ince iþçiliklerle birlikte aðustosta projeyi, eylül sonunda da sinyal dahil bitirmiþ olacaðýz." dedi.

Arslan, Gebze-Halkalý Banliyö Hattý þantiye sahasýnda incelemelerde bulundu. Yetkililerden projede yapýlan çalýþmalarla ilgili bilgi alan Arslan, incelemenin ardýndan gazetecilere açýklama yaptý.

Marmaray Projesi ile Gebze Halkalý banliyö hatlarýnýn entegrasyonu çerçevesinde yapýlan çalýþmayý güzergah boyunca incelediklerini dile getiren Arslan, 2013 yýlýndan beri kullanýlan Marmaray’dan Ýstanbullularýn çok memnun olduðunu söyledi.

Arslan bugüne kadar 229 milyon kiþinin Marmaray Projesi’ni kullandýðýný bildirerek, þunlarý kaydetti:

"Ancak Ýstanbul için çok daha önemli olan, Asya Yakasý’nda Gebze’den Söðütlüçeþme’ye hatta Ayrýlýkçeþme’ye kadar, Avrupa Yakasý’nda da Kazlýçeþme’den Halkalý’ya kadar banliyö sistemlerinin metro standardýna kavuþturulmasý ve Marmaray Projesi ile entegre olup kesintisiz hale gelmesi, ayný zamanda Marmaray araçlarý ile de Gebze’den Halkalý’ya 114 dakikalýk sürede 43 istasyonluk güzergahý kat edebilmeleri.

Bu bizim için çok önemliydi. Proje güzergahýný inceledik. 2018 sonunda hizmete sunmayý hedeflediðimiz Halkalý’dan Gebze’ye kesintisiz metro standardýndaki bu sürüþ ile ilgili çalýþmalarda çok iyi bir noktaya geldiðimizi görüyoruz. Daha önce yüklenicilerimizden kaynaklý iþler aksadý, fesihler söz konusu oldu, tekrar ihale ettik. Yaklaþýk 64 kilometrelik bu güzergahýn tamamýnda çok hummalý bir çalýþma var."

Söz konusu hat üzerinde 3 ayrý hattýn olduðunu dile getiren Arslan, 2 hattýn banliyö trenlerine hizmet edeceðini, bir tanesinin de þehirlerarasý ve uluslararasý trenlere hizmet edeceðini söyledi.

Arslan, geçmiþte banliyö hatlarý ile birlikte þehirlerarasý ve uluslararasý taþýmacýlýðýn ayný hatlarda yapýldýðýný anýmsatarak, bu durumun bazý sorunlara neden olabildiðini anlattý.

Þimdi T1 ve T2 hattýný Marmaray araçlarýnýn kullanacaðýný, T3’ü ise yüksek hýzlý trenin de dahil olduðu þehirlerarasý ve uluslararasý trenlerin kullanacaðýný aktardý.

Arslan, "Projenin CR3 kýsmýndaki ilerleme þu an için yüzde 67, bu önemli bir rakam. Son aylardaki hýzlanmaya baðlý olarak da her ay ortalama yüzde 5 üzerine koyabiliyoruz. Bunun anlamý da þu, kalan yüzde 33’lük kýsmýný 6-6,5 aylýk periyotta bitireceðiz. Daha sonra ince iþçiliklerle birlikte aðustosta projeyi, eylül sonunda da sinyal dahil bitirmiþ olacaðýz." bilgisini paylaþtý.

"Gebze-Pendik arasý hatlarýmýz bitme aþamasýna gelmiþ durumda"

Çalýþma yapýlan alanda Avrupa Yakasý’nda yaklaþýk 20 kilometrelik, Anadolu Yakasý’nda 43 kilometrelik bir çalýþma alaný bulunduðunu bildiren Arslan, þu bilgileri verdi:

"Toplam 63 kilometre. Daha önce Gebze’den Pendik’e kadar olan yaklaþýk 20 kilometreyi bitirmiþtik, yüksek hýzlý trenlerimiz Pendik’e kadar geliyordu. Gebze- Pendik arasý T1, T2 dediðimiz banliyö trenlerine de hizmet verecek olan hatlarýmýz da bitme aþamasýna gelmiþ durumda, sadece sinyal kýsmý eksik. Hedefimiz 2018 yýlý aðustosuna kadar 63 kilometrelik güzergahýn tamamýnda, inþaatý, altyapýyý, elektromekanik sistemleri bitirmek, raylarý tamamen döþemiþ olmak ve aðustos ayýndan itibaren de, eþgüdüm içinde yapýlan sinyal çalýþmalarýný eylül sonu itibarýyla bitirmiþ olmak.

Böylece eylül ayýndan aralýk ayýna kadar olan 3 aylýk süreçte de test süreçlerimizi gerçekleþtirmiþ olacaðýz. 2018’in aralýk ayý sonu itibarýyla Ýstanbullular, Ýstanbul’a gelenler Gebze’den Halkalý’ya Marmaray araçlarý ile metro standardýnda hizmet almýþ olacaklar. "

Arslan, proje ile birlikte Doðu-Batý aksýnda, Marmaray deniz altý kýsmý da dahil 76 kilometrelik güzergahta kesintisiz hizmet sunulmasýnýn yaný sýra, bugüne kadar yapýlan ve bundan sonra yapýlmasý planlanan 15 ayrý raylý sistemle, 11 istasyona entegrasyon saðlanacaðýný bildirdi.

"Yaklaþýk 100 sanat yapýsýnda da Marmaray Projesi ile birlikte yenileme ve modernleþtirme yapýldý"

Ahmet Arslan, 3 Katlý Büyük Ýstanbul Tüneli’nde çalýþmalarýnýn yapýldýðýný, önümüzdeki sene ihalesinin  gerçekleþtirileceðini belirterek, projenin hem araçlara hem de raylý sistemlere hizmet edecek bir proje olduðunu, o projenin de gelip Söðütlüçeþme istasyonunda Marmaray Projesi ile entegre olacaðýný aktardý.

Köprü, viyadük, alt geçit türü yaklaþýk 100 sanat yapýsýnda da Marmaray Projesi ile birlikte yenileme ve modernleþtirme yapýldýðýný aktaran Arslan, þu deðerlendirmelerde bulundu:

"Daha da önemlisi Marmaray güzergahý boyunca içme suyu, kanalizasyon, doðalgaz, elektrik altyapýsý dahil hepsini Ýstanbul Ulaþým Master Planý’na uygun olarak, gelecekte de modern þekilde hizmet verecek þekilde yeniliyoruz. Proje, fiber optik kablo altyapýsý ile birlikte, Kandilli Rasathanesi’ne kadar baðlanmýþ oluyor, herhangi þekilde depremsellik anlamýnda bir sýkýntý olduðunda anýnda Kandilli ile irtibat kurup ona göre tedbir alabilecek hale geliyoruz. Güvenlik ve yangýna iliþkin de her türlü tedbiri alýyoruz. 43 istasyonda da 225 metrelik Marmaray’ýn onlu setlerinin durabileceði istasyonlar yapýyoruz."

Arslan, mevcut istasyonlara ilave, biri Darýca’da, biri Kartal ile Rahmanlar arasýnda, biri de Florya Yeþilyurt arasýnda olmak üzere 3 yeni istasyon ilave edildiðini bildirdi.

"Yaklaþýk 128 saniyede bir tren çalýþtýrýlabilir duruma geleceðiz"

Projenin tamamlanmasý ile yaklaþýk 128 saniyede bir tren çalýþtýrýlabilir duruma gelineceðini belirten Arslan, ihaleyi kazanan firmadan alýnan 440 Marmaray aracýnýn 300 tanesinin Türkiye’de imal edildiðini aktardý.

Araçlarda fren yaparken harcanan enerjinin yeniden elektrik enerjisine çevrilip kullanýlabildiðinin altýný çizen Arslan, araçlarýn modern ve elektrik sarfiyatýnýn düþük olduðunu dile getirdi.

Arslan, þu bilgileri verdi:

"Dün akþam itibarýyla bugüne kadar 229 milyon kiþinin Marmaray’ý kullandýðýný söylemiþtik. Sistemin tamamý 2018 sonu itibarýyla açýldýðýnda, tek yönlü saatte 75 bin yolcu, çift yönlü 150 bin yolcu ve günde 1 milyon 200 bin yolcunun Marmaray’ý ve bu sistemleri kullanmasýný bekliyoruz. Bunlarýn 11 istasyonda, diðer 15 raylý sistemle entegre olmasý halinde, günde yaklaþýk 10-12 milyon yolcunun kullandýðý raylý sistemleri birbiri ile entegre etmiþ olacaðýz. Marmaray Projesi ayný zamanda Avrupa ile Asya arasýndaki yük taþýmacýlýðýna da hizmet eder hale gelecek. Ankara’dan kalkan yüksek hýzlý trenlerimiz þimdilik Pendik’e kadar geliyor, proje bittiðinde Haydarpaþa’ya kadar gidebilecekler."

"Bugün  2 bin 621 kiþi yoðun mesai ile bu projede çalýþýyor"

Proje kapsamýnda vatandaþlarý en az seviyede rahatsýz etmek adýna, projenin hýzlandýrýlmasý için çalýþtýklarýný dile getiren Arslan, paydaþlarýn da bu anlamda hassasiyetle çalýþma yürüttüklerini söyledi.

"Projenin CR3 dediðimiz 63 kilometresinde þu an yaklaþýk 2 bin iþçi arkadaþýmýz, yüklenici, müþavir, alt yüklenicileri düþünürsek yaklaþýk 600 idari personel, mühendis arkadaþýmýz çalýþýyor. Bugün itibarýyla  2 bin 621 kiþi yoðun mesai ile bu projede çalýþýyor." diyen Arslan, iþletme ve kontrol merkezi Maltepe’de olacak proje kapsamýnda, herhangi bir aksaklýk olmasý durumunda da Halkalý’da iþletme ve kontrol merkezinin yedekleneceði bir çalýþmanýn olacaðýný anlattý.

Yüksek hýzlý tren ve þehirlerarasý trenlerin 7 istasyonda da duracaðýnýn altýný çizen Arslan, yolcularýn bu istasyonlarda diðer hatlara geçiþ yapabileceðini aktardý.

"Hedefimiz, Marmaray Projesi’ni kesintisiz hale getirip, 76 kilometreyi insanýmýzýn hizmetine sunmak"

Ýstanbullularýn proje kapsamýnda yürütülen çalýþmalardan rahatsýz olabileceðinin altýný çizen Arslan, "O anlamda Ýstanbullulardan özür diliyoruz. Ama Ýstanbullular, bu projenin çok hýzlandýðý, çok yoðun çalýþýldýðýnýn hakkýný teslim ediyorlar. ‘Zaman zaman rahatsýz da olsak, bir sene sonra Marmaray kalitesinde ve konforunda metro hizmeti alacaðýmýz için, bunu memnuniyetle sineye çekeriz.’ diyorlar. Onlara çok teþekkür ediyoruz." ifadelerini kullandý.

Bir çok kurum ve kuruluþun çözüm ortaklýðý yaptýðýný dile getiren Arslan, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile de özellikle bu güzergahta bulunan tarihi varlýklarýn Ýstanbul’a kazandýrýlmasý için çalýþtýklarýný söyledi.

Ahmet Arslan, bir yandan geleceði kurarken, bir yandan da tarihi gün yüzüne çýkardýklarýný dile getirerek, þunlarý kaydetti:

"Bu da bizim memnuniyetimiz. Ýstanbul’un ispatlanmýþ tarihi 2 bin 500 yýllarda iken, Marmaray Yenikapý istasyonunda çýkan mezarlar ve oradaki kalýntýlarla, ispatlanmýþ tarihi milattan 6 bin 400 yýl öncesine götürülmüþ oldu. Marmaray böyle bir hizmette vermiþ oldu. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve Baþbakanýmýz Binali Yýldýrým’a bize verdikleri destekler için çok teþekkür ediyoruz. Dünden bugüne katký veren herkese teþekkür ediyoruz. Hedefimiz, ‘Asrýn Projesi’ diye ifade edilen, dünyanýn gözünün üzerinde olduðu Marmaray Projesi’ni kesintisiz hale getirip, 76 kilometreyi insanýmýzýn hizmetine sunmak."

Bakan Arslan incelemeler kapsamýnda kepçe kullandý, þantiye çalýþanlarý ve gazetecilerle fotoðraf çektirdi.

(BA-BA-S) ÝSTANBUL (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 594 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır