KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars’ta Genç Çiftçiler Projesi Amacýna Ulaþýyor
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars’ta Genç Çiftçiler Projesi Amacýna Ulaþýyor
2017-11-11 - 18:33
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars’ta Genç Çiftçiler Projesi Amacýna Ulaþýyor

KAFKAS HABER AJANSI

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’nýn baþlattýðý “Genç Çiftçiler Projesi” kapsamýnda Kars’ta orta ve dar gelirli aleler ile köylerine geri dönen ailelere 6’þer adet düve daðýtýldý

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’nýn baþlattýðý “Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi” kapsamýnda damýzlýk düve almaya hak kazanan genç çiftçilere yerli cins düveler teslim edildi. 2017 yýlýnda Genç Çiftçi Projesi desteðinden faydalanmak için baþvurularý kabul edilen 130 aileye 6’þer adet damýzlýk düve teslim edildi.

Projeye müracaat edenler arasýnda kadýnlara, köylerine geri dönüþ yapanlara, orta ve dar gelirli ailelere öncülük verildi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü önündeki hayvan daðýtým merkezine gelen aileler heyecanla düvelerini almayý beklediler. Çocuklarýyla birlikte gelen kadýnlar ilk defa hayvan yetiþtiriciliði yapacak olmanýn heyecaný içinde olduklarýný söylediler.

Kars Merkez Kozluca Köyü’nden gelen Aylin Baransel, “Genç Çiftçi projesine baþvurdum. Sað olsun devletimiz bize bu hakký tanýdý. Bugün de hayvanlarýmýzý almaya geldik. Ýnþallah aldýðýmýz bu düvelerle birlikte hayvancýlýðý daha da geliþtireceðiz. 6 adet hayvana yaklaþýk 3 bin TL para yatýrdýk. 3 yýl satmamak ve sigortasýný yapmak kaydýyla bunlar verildi. Köy yerinde oturuyoruz mecburen uðraþacaðýz. Teþekkür ediyorum devletimize.” dedi.

Ýstanbul’dan bu proje sayesinde köye geri dönen Merkez Yalçýnlar Köyü’nden Yakup Yakýn da eþinin projeye baþvurduðunu belirterek, saðlanan bu imkanlardan dolayý bakanlýða teþekkür etti.

Eþi Songül Yakýn ise, “Ýstanbul’dan köyümüze geri göç ettik. Proje çok iyi. Devletimiz sað olsun. Köylüye yardým ediyor destek veriyor.” diye konuþtu.

Vatandaþlar yaptýklarý konuþmalarda devletin her türlü desteði verdiðini, eðitimden saðlýða, ekonomiden tarým ve hayvancýlýða kadar her alanda vatandaþýn yanýnda olduðunu ifade ettiler. Eski yýllara nazaran son yýllarda saðlanan bu imkanlarýn yüzlerini güldürdüðünü de kaydeden vatandaþlar, köy yollarýnýn asfaltlanmasýna kadar hayatýn her alanýnda devleti yanlarýnda gördüklerini de sözlerine eklediler.

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Hüseyin Düzgün de konuyla ilgili þunlarý söyledi:

“Bakanlýðýmýz 2 yýldýr devam eden bu yýl da inþallah düzenli þekilde yaptýðýmýz Genç Çiftçiler Projesi kapsamýnda yetiþtiricilerimizin desteklenmesi amaçlanmaktadýr. Bugün de 8-10 aylýk düvelerin daðýtýmýný yapýyoruz. Bu proje bizim için çok önemli bir proje. Bakanýmýz son derece buna önem veriyor. Hem boþalan ahýrlarýmýzýn dolmasý açýsýndan hem de göç etmiþ köylülerimizin tekrar þehirden köylerine dönüp üretime devam etmeleri için baþlatýlan bir proje. Sayýn bakanýmýzýn ‘köyümüze geri dönelim’ dediði güzel bir tabiri var . Üretimimizi artýrmaya, çiftçimizi kazandýrmaya yönelik bir proje. Özellikle de orta ve dar gelirli çiftçilerimize saðlanan bir proje. Bu manada bu yýl için biz 218 adet yetiþtiricimize küçükbaþ, büyükbaþ, kanatlý, arýcýlýk ve bitkisel üretim olarak desteklemede bulunduk. Bu, 30 bin TL’lik bir projeydi. Büyükbaþ olarak da toplamda 130 kiþi baþvurdu. 8-12 aylýk 780 adet genç düveyi çiftçilerimize 6’þar adet daðýtýyoruz. Bu projeden yararlanan orta ve dar gelirli çiftçilerimiz bu hayvanlara bakacaklar. Ahýrlarýnda varsa 1-2 hayvanla artýrmýþ olacak yoksa yeniden ahýrlarýný doldurarak köylerinde üretmeye baþlayacaklar. Gelir kazanacaklar ve kazançlarýný artýracaklar. Bu hayvanlarý aldýktan sonra önce sigortalattýracaklar. Sigortalattýktan sonra belki 3-5 ay gibi kýsa süre içinde iyi bakarsa zaten bunlar kýzgýnlýða gelip tohumlanacak ve her geçen yýl inþallah hayvanlarýný artýrarak ahýrlarýný dolduracaklar. Gelirlerine gelir katýp kazançlarýný artýracaklar. Böylelikle köylerinde üretim yapan mutlu çiftçilerimizin inþallah sayýlarýný bu þekilde artýrmýþ olacaðýz. Bu proje devam eden bir proje. Seneye de inþallah ayný þekilde devam edeceðiz. Bugün için daðýtmýþ olduðumuz merkezdeki köylerimiz için 24 aileye daðýttýk. Toplamda da 130 aileyi ilçelerimiz dahil merkezdeki tüm köylerimize peyder pey daðýtýmýný yapacaðýz. Ýnþallah baþta þehrimiz olmak üzere ülkemize hayýrlar getirmesini, çiftçilerimizin kazançlarýnýn artmasýný ve bereketli olmasýný temenni ediyorum.” dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1117 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır